post

Skup preduzetnica Biznis ćoše – „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“

Na temu „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“ u Klein hous-u sinoć je, drugi put po redu u Subotici, održan skup preduzetnica „Biznis ćoše“. O svojim uspesima u poslovanju govorile su uspešne preduzetnica iz našeg grada sa idejom podsticanja ženskog preduzetništva. Početnicama u biznisu ili ženama koje tek žele da se odvaže na ovaj korak govorile su o preprekama na koje su nailazile, kao i putu do uspeha. Skup je organizovao Centar za lični i profesionalni razvoj „Educom“ iz Novog Sada, koji projekat za ekonomsko osnaživanje žena realizuje uz podršku Razvojne Agencije Srbije i Privredne komore Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skup preduzetnica “Biznis ćoše” u sredu stiže u Suboticu

Skup preduzetnica “Biznis ćoše” održaće se u sredu 15. novembra u Subotici i okupiće preduzetnice, ali i one koje tek planiraju  da uđu u svet preduzetništva.  Skup počinje u 18:30. Mesto održavanja je  kafe Klein house / social bar & art gallery (Štrosmajerova 9). Ulaz je slobodan! 

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem mejl adrese prijavabizniscose@gmail.com

Projekat je prepoznat i podržan od Razvojne Agencije Srbije i Privredne komore Srbije kao projekat za ekonomsko osnaživanje žena. Medijski pokrovitelji Skupa preduzetnica su: Moja firma, Biznis i finansije, E kapija, Ozon radio, Pančevo moj kraj i Fabrika fotografa.

Tema  skupa, odnosno panela je „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“. Panelistkinje su uspešne žene, preduzetnice iz Subotice: Ela Ivakić (Energomont), Jasna Hajdarpašić (Jasimpex), Aleksandra Dobrin (Knjigovodstvena agencija i predsednica Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotica), Žužana Dekanj (Bubbles bath boutique) i Sanja Alvirović (Educom Novi Sad) kao domaćin Skupa.

Skup preduzetnica se održava i uz generalno pokroviteljstvo Novosadskog sajma.  Partner Skupa je Saop doo Novi Sad, posnovni knjigovodstveni program Minimax. 

Ovom prilikom pozivamo sve žene koje su već u preduzetništvu i žene koje tek planiraju,  da nam se pridruže u sredu  15. novembra u Subotici. Na Skupu će čuti iz prve ruke kako se pokreće posao, koji su koraci ka uspešnom poslovanju, kako prevazići prepreke i kako doći do uspeha.  Cilj je da međusobno razmenite kontakte, ideje i možda odmah sklopite nove poslove.

“Biznis ćoše” ove godine održaće se u 11 gradova. Do sada je održan u Nišu, Vrnjačkoj banji, Kragujevcu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Pančevu. Do kraja godine Skup preduzetnica održaće se i u Subotici (14.11.),  Inđiji (23.11.),  Beogradu (14.12.) i Novom Sadu (21.12).  O skupu možete sve saznati i na našoj fb stranici – https://www.facebook.com/Bizniscose/
 

 

Budi i ti uspešna poslovna  priča!

Objavljen je novi Pravilnik o o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (primena od 1. januara 2018. godine)

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje:

1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem (Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti);

2) godišnjeg poreza na dohodak građana  (Obrazac PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana);

3) poreza na kapitalne dobitke (Obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke).

 

Poreska prijava PPDG-1R, kao i izmenjena poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Poreske prijave PPDG-2R i PPDG-3R, kao i izmenjene poreske prijave podnose se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: OJ PU).

 

Preduzetnici koji su od 1. januara 2018. godine stekli pravo na paušalno oporezivanje po osnovu samostalne delatnosti, a opredelili su se za paušalno oporezivanje, podnose poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku.

Preduzetnici koji porez na dohodak građana i doprinose po osnovu obavljanja samostalne delatnosti zaključno sa 31. decembrom 2017. godine plaćaju na paušalni prihod, i nemaju izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja počev od 1. januara 2018. godine, ne podnose PPDG-1R u elektronskom obliku.

Ako je zaključno sa 31. decembrom 2017. godine došlo do izmene uslova i obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja, preduzetnici su dužni da počev od 1. januara 2018. godine podnesu poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku.

 

Počev od 1. januara 2018. godine, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R, a poreska prijava za utvrđivanje kapitalnog dobitka podnosi se na Obrascu PPDG-3R, koji su propisani ovim pravilnikom.

Objavljen je novi Pravilnik o pregledu obračuna PDV-a (primena od 1. januara 2018. godine)

Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 90/17 od 6. oktobra 2017. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim da se primenjuje od 1. januara 2018. godine. Pravilnikom je propisan novi Obrazac POPDV.

Pravilnik o evidenciji PDV se sastoji iz tri dela:

 • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV – opšta evidencija. Ovaj deo sadrži devet grupa evidencija:

1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV;

4) obračunati PDV za promet drugog lica;

5) posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta;

6) uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika;

8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

9) promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV.

 • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV – posebne evidencije. Ovaj deo sadrži 11 posebnih evidencija.

 

 • Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. Pregled obračuna PDV na obrascu POPDV sadrži 176 polja.

 

PRAVILNIK možete preuzeti ovde…

Bespovratna sredstva za subvencionisanje starih zanata

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata, odn. domaće radinosti u 2017. godini

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat radi povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Subvencionisani iznos se odobrava:

1.    Za nabavku opreme u visini od 100.000,00 do 300.000,00 dinara (sa PDV-om);
2.    Za nabavku repromaterijala u visini od 100.000,00 do 200.000,00 dinara (sa PDV-om);

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

 
PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Učesnici na Javnom konkursu mogu podneti jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal) pod sledećim uslovima:

–    da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine;
–    da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
–    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
–   da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih stredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2017. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

 
PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom na licu koverte – ”PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI NA TERITORIJI APV U 2017.GODINI” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Detaljnije možete da pročitate OVDE…

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje- grad Subotica

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017.GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 30.10.2017.godine.

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), uz prethodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Subotice.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: 

 • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci
 • stariji od 50 godina 
 • viškovi zaposlenih 
 • Romi 
 • osobe sa invaliditetom
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći 
 • mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca 
 • mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja
 • žrtve trgovine ljudima i
 • žrtve porodičnog nasilja.

 

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

 • 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca i mlade do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja, u prvoj i drugoj grupi JLS;

  Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima su de minimis državna pomoć.

 • II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava; 
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme); 
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava; 
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.

 

Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 •  da ima registrovanu delatnost na teritoriji grada Subotica; 
 • da zapošljava lica sa teritorije grada Subotice; 
 • pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%); registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije; 
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje; 
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći; 
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.

 
III PODNOŠENjE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva: 

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu; 
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR, odnosno odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionih delova; 
 • izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev; 
 • izvod iz banke kao dokaz da su uplaćeni porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za prijave podnete u zakonskim rokovima za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev; 
 • uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do meseca koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, odnosno za poslodavca koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu; 
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći, na propisanom obrascu Nacionalne službe; ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.

  Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

  Način podnošenja zahteva Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijali Subotica, Trg slobode 3/3, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Subotica ili preuzeti na sajtu: www.nsz.gov.rs, kao i na sajtu grada Subotice: www.subotica.rs.

Detaljnije možete da pročitate OVDE…

Minimalna cena rada od 01. januara 2018. godine iznosi 143 dinara po radnom času

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik PC”, br. 24/05, … , 75/14) Vlada je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2018. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS” broj 88/2017.

Prema navedenoj Odluci minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2018. godine iznosi 143,00 dinara („neto”), po radnom času.

Dakle, sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom 2017. godine vrše se u iznosu od 130,00 dinara neto po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata minimalne zarade.

 

ZAKON O RADU

Član 112

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana.

Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Odluka o utvrđivanju minimalne cene rada sadrži obrazloženje koje odražava sve elemente iz stava 3. ovog člana.

Ako dođe do značajne promene nekog od elemenata iz stava 3. ovog člana, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača

Vlada Republike Srbije donela je  Odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, koji se primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike.

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar se isplaćuje svakom članu benda pojedinačno.
Ukoliko estradno-muzički umetnik nema regulisane doprinose, moraće da plati dažbine koje iznose čak 60 odsto od visine honorara.

Naime, prema pomenutoj Odluci vlasnik ugostiteljskog objekta dužan je da proveri da li pevač i muzičari benda poseduju obaveznu licencu, kao i da sa svakim od njih ponaosob potpiše Ugovor o pružanju usluge iz oblasti muzičke kulture, na osnovu kog će ugovorene strane precizirati cenu rada, visinu doprinosa i poreza.

U suprotnom, gazde lokala moraće da plate kaznu, a preti im i zatvaranje kafana, diskoteka, restorana, hotela…

Pored estradno-muzičkih umetnika, vlasnici ugostiteljskih objekata, organizatori festivala i drugih manifestacija treba da sklope kolektivne ugovore i sa voditeljima programa, menadžerima, folklor i drugim igračima, tehničkim osobljem za održanje nastupa i svim licima koji učestvuju u zabavljanju gostiju ugostiteljskih objekata ili posetilaca festivala, odnosno manifestacija.

Kolektivni ugovor mogu da sklope samo sa estradno-muzičkim umetnicima i ostalim učesnicima događaja koji imaju licencu. Licencu mogu dobiti isključivo od registrovanih udruženja umetnika.

Takođe, zanimljivo je da ukoliko mladenci organizuju svadbu u svom dvorištu ili negde drugde pod šatorom, van ugostiteljskog objekta, mladoženja se tada nalazi u ulozi poslodavca za muzičare koje je angažovao. To znači da mladoženja mora da angažuje licencirane muzičare i da sa njima sklopi kolektivni ugovor i na njihove tekuće račune uplati minimum 1.200 dirana po članu benda. U protivnom mladoženji preti kazna od 10.000 dinara ukoliko je angažovao muzičare bez licence i od 20.000 do 300.000 dinara ukoliko nije sklopio kolektivni ugovor sa muzičarima.

Razlog za donošenje ove odluke jeste da se ujednače prava i obaveze u vezi sa radnim angažovanjem lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, odnosno uslovi poslovanja u delatnosti ugostiteljstva i turizma prilikom angažovanja izvođača estradno-muzičkog programa.

Donošenje Odluke će obezbediti jednake uslove radnog angažovanja i efikasniju zaštitu prava izvođača estradno-muzičkog programa kod svih poslodavaca u Republici Srbiji, čime se sprečava siva ekonomija u toj delatnosti.

Poslovni savetnik | UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500” (u daljem tekstu: proizvođači hleba).

Član 2.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T-500” u količini od najmanje 40% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500” iz stava 1. ovog člana, je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Član 3.

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2%.

Član 4.

Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 6%.

Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Proizvođačka cena iz stava 2. ovog člana se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

Član 5.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 40% hleba od brašna „T-500”.

Trgovci na malo koji prodaju hleb iz člana 2. stav 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb iz člana 2. ove uredbe, odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno propisanim odredbama iz čl. 3, 4. i 5. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu 1. avgusta 2017. godine, a važi do 31. januara 2018. godine.

Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

 

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
“Sl. glasnik RS”, br.
1 2 3
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 (35% od 63.441) 88/2016
od 1.02.2017. do 30.04.2017. 23.229 (35% od 66.368) 7/2017
od 1.05.2017. do 31.07.2017. 21.906 (35% od 62.588) 41/2017
od 1.08.2017. do 31.10.2017. 23.446 (35% od 66.989) 73/2017