Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%. 

Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je sve zavisilo od tumačenja i procene činjenica u konkretnom slučaju.

Međutim, na osnovu izmena i dopuna Zakona, a za protrebe primene novog člana 12. Zakona kojim se uređuje mesto prometa usluga, donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga.

U smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017 – dalje: Pravilnik). Članom 2. navedenog pravilnika propisano je da se uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, smatraju usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu. Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz stava 1. ovog člana, već se smatra isporukom dobara.

Imajući u vidu navedeno, iako je Pravilnik donet za primenu člana 12. Zakona, jasno je da se polazi od toga da se predaja hrane uz dodatne usluge koje omogućavaju njenu trenutnu potrošnju, smatra uslugom. S tim u vezi, mišljenja smo da u slučaju kada obveznik PDV kupcima pekarskih proizvoda omogućava njihovu trenutnu potrošnju, ima osnova de se smatra da obveznik vrši promet usluge koji se oporezuje po stopi od 20%, a ne promet dobara koji se oporezuje po stopi od 10%.

Prema tome, ako je hrana (pekarski proizvodi) servirana ili poslužena i time je kupcu omogućena njena trenutna potrošnja, bez obzira što hranu ne poslužuje konobar i sl., proizlazi da se radi o usluzi i da se u tom slučaju PDV obračunava po stopi od 20%. Dakle, kriterijum za razlikovanje isporuke dobara od usluge nije samo taj da li hranu poslužuje konobar, već se o usluzi radi i u svim onim situacijama kada se omogućava trenutna potrošnja od strane kupca (npr. ako se hrana servira na taj način da kupac upotrebom tanjira i pribora za jelo može trenutno da konzumira hranu za stolom i sl.). To su npr. usluge koje pružaju restorani sa samoposluživanjem, pružanje usluga na bazi švedskog stola, ali i omogućavanje konzumacije servirane hrane u pekarama i sličnim objektima.

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano.

Naime, obveznicima koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontacije u 2017. godini, zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB. Počev od privremene akontacije za januar 2018. godine koja dospeva 15. februara 2018. godine, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja plaćanja) koji se automatski generiše i važi za konkretnu godinu i čija je struktura prikazana u samom rešenju.

Obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine, uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalno utvrđeni prihod, vrše prema BOP-u, počev od utvrđenih akontacija za 2017. godinu, osim što će zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, biti generisan BOP različit od BOP 1, koji će koristiti za uplatu privremenih akontacija u 2018. godini, počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine.

Vesti | Overa potpisa, rukopisa i prepisa od 01.marta 2017.godine kod javnog beležnika

Prema odredbama Čl. 1. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa:

Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno, a pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik, kao i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog zakona.

U Prelaznim i završnim odredbama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa čl.29. određeni su slučajevi u kojima osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za poslove overavanja.

Prema navedenim odredbama:

Javni beležnik je nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava.

Osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine.

Izuzetno,, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, rukopise i prepise će overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, u skladu sa članom 13. st. 4. i 5. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 101/13), odnosno opštinske uprave kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Posle stupanja na snagu ovog zakona, sudovi, odnosno opštinske uprave koje su zadržale nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, te poslove obavljaju shodnom primenom odredaba ovog zakona i zakona kojim se uređuje javnobeležnička delatnost.

 

Spisak javnih beležnika u Subotici:

 

Javni beležnik Jasmina Filipović Uzelac

Lokacija: Subotica, Srbija, Maksima Gorkog 8

Telefon:  024 551 617

Javni beležnik Josip Tonković

Lokacija: Subotica, Srbija, Maksima Gorkog 8

Telefon: 024 515 170

Javni beležnik Nikola Milišić

Lokacija: Subotica, Srbija, Štrosmajerova 8ž

Telefon:  024 415 05 08

Spisak javnobeleznickih kancelarija u Srbiji preuzet sa sajta    Javnobeležničke komore Srbije.

 

Vesti | Sajam zapošljavanja u Subotici | (7. april – Hotel Galerija)

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica, organizuje Sajam zapošljavanja koji će se održati 7. aprila u atriumu Hotela Galleria, a na kom je omogućen direktan kontak nezaposlenih lica sa poslodavcima.  

Poslodavci mogu da se  se  prijave za učešće na sajmu  do 31. marta, a sve dodatne informacije mogu se  dobiti od načelnice Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere Verice Vujadinović, lično u filijali, putem mejla verica.vujadinovic@nsz.gov.rs ili telefonom na brojeve 644-624 i 064/802-74-59.

 

 

 

Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini  („Službeni  glasnik RS”, broj 09/17)

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU  U 2017. GODINI

 

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podsticanje održivog i  sveobuhvatnog razvoja;

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike  ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga za MSPP, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na adrese Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Detaljnije…

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15), Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.

 MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE

 

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu su 2.400.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev  u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja ( preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i paušalci).

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

-izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),

-kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje

– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000,00 dinara niti veći od 50.000.000,00 dinara.

Krediti  Fonda po ovom Programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim Programom. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica i do 7 godina u okviru koga je grejs period do jedne  godine za preduzetnike.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj.

Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Detaljnije …

Poslovni savetnik | PRESTANAK OBAVLJANJA PDV AKTIVNOSTI I BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE ZA PDV

Zakonom su propisana dva razloga zbog kojih poreski obveznik otpočinje obavljanje PDV aktivnosti:

1) zato što se opredelio za obavljanje PDV aktivnosti (zbog sopstvenog interesa – konkurentnosti na tržištu, vrste dobara i usluga čiji promet vrši itd) ili

2) zato što je nastupio uslov propisan Zakonom – u prethodnih 12 meseci je ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara.

Prema odredbi člana 32b stav 2. Zakona, PDV aktivnost, u smislu Zakona, otpočinje narednog dana od dana kada je nastala obaveza za evidentiranje za obavezu plaćanja PDV, odnosno danom opredeljivanja za obavezu plaćanja PDV.

Prema odredbi člana 38. stav 1. Zakona, obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Prema tome,poreski obveznik je dužan da otpočne obavljanje PDV aktivnosti narednog dana od dana u kojem je ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara (u prethodnih 12 meseci), a u slučaju kada PDV aktivnost otpočinje po sopstvenoj volji – od dana koji je u Evidencionoj prijavi naveo kao datum otpočinjanja PDV aktivnosti.

Važno je istaći da se kod utvrđivanja da li je poreski obveznik ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, posmatra period od 12 meseci unazad od dana u kojem se vrši utvrđivanje ukupnog prometa. To za posledicu ima obavezu poreskog obveznika da konstantno (praktično svakodnevno) prati kretanje ukupnog prometa u prethodnih 12 meseci i utvrđuje da li je ostvario ukupan promet veći od propisanog limita.

Poreski obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, smatra se obveznikom PDV po sili Zakona, što znači da i ako ne podnese Evidencionu prijavu u propisanom roku, ima obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za promet koji vrši, kao i sva druga prava i obaveze obveznika PDV (dužan je da obavlja PDV aktivnost), bez obzira što nije evidentiran u sistem PDV.

Otpočinjanje postupka za brisanje obveznika iz sistema PDV

Prema odredbi člana 38a stav 1. Zakona, na zahtev obveznika koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, uključujući i obveznika iz člana 33. stav 5. i člana 34. stav 8. ovog zakona, za prestanak obaveze plaćanja PDV, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (dalje: registar) kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, brisanje obveznika iz evidencije za PDV vrši nadležni poreski organ isključivo na zahtev obveznika PDV. Zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (za izlazak iz sistema PDV) obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti, a podnosi se u dva slučaja, i to:

– kada obveznik PDV koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, odluči da izađe iz sistema PDV (dakle voljom samog obveznika PDV) i

– kada obveznik PDV prestaje da obavlja delatnost.

Kao što mali poreski obveznik ne mora da otpočne da obavlja PDV aktivnost (već može ako oceni celishodnim), tako ni obveznik PDV koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara ne mora da nastavi da obavlja PDV aktivnost. Stoga mu je data mogućnost da bilo kada u toku godine nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije za PDV i tako izađe iz sistema PDV i prestane da obavlja PDV aktivnost. U tom slučaju nastavlja da obavlja delatnost kao mali poreski obveznik, a ako oceni celishodnim, može ponovo podneti Evidencionu prijavu i otpočeti sa obavljanjem PDV aktivnosti (a ako u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000 ima i obavezu da otpočne sa obavljanjem PDV aktivnosti i obavezu podnošenja Evidencione prijave).

Međutim, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost ima obavezu da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV, i to najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom, kod organa nadležnog za vođenje tog registra. Organ nadležan za vođenje registra ne može izvršiti brisanje poreskog obveznika iz registra, bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV. Odredbom člana 179. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016) propisana je prekršajna odgovornost organa ili organizacije kod koje se vodi registar, a koji bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV izvrši brisanje obveznika iz registra.

Obveznik PDV može podneti zahtev za brisanje iz evidencije za PDV bilo kada u toku godine.

Pravilo je da zahtev za brisanje iz evidencije za PDV može da podnese svaki obveznik PDV koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 8.000.000 dinara. Međutim, s obzirom da poreski obveznici koji su se opredelili za obavezu plaćanja PDV (mali poreski obveznici i poljoprivrednici), imaju obavezu da obavljaju PDV aktivnost najmanje dve godine, ovi obveznici ne mogu da podnesu zahtev za brisanje iz evidencije za PDV dve godine od početka obavljanja PDV aktivnosti (odnosno ako i podnesu zahtev, nadležni poreski organ neće izvršiti brisanje). Ovo se naravno donosi samo na dobrovoljan izlazak iz sistema PDV a ne i na slučaj kada ovi obveznici prestaju da obavljaju delatnost – tada su dužni da podnesu zahtev za brisanje iz PDV evidencije.

Zahtev za brisanje obveznika PDV iz evidencije za PDV podnosi se na Obrascu ZBPDV koji je sastavni deo Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika pdv, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015 i 11/2016– dalje: Pravilnik). Obveznik PDV podnosi zahtev za brisanje iz evidencije za PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost i to najkasnije do isteka tog kalendarskog meseca. Npr. ako obveznik prestaje da obavlja PDV aktivnost 1.06.2016. godine, zahtev za brisanje može da podnese do 30.06.2016. godine.

Zahtev za brisanje iz evidencije za PDV podnosi se nadležnom poreskom organu. Prema našem mišljenju nadležan je onaj poreski organ koji je nadležan i za podnošenje evidencione prijave PDV (Obrazac EP PDV), a to je:

1) za pravno lice i preduzetnika – organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za poljoprivrednika i drugo fizičko lice – organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za pravno lice koje je svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

4) za stalnu poslovnu jedinicu stranog lica registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava (ogranak i dr) – organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Izuzetno, za obveznika – strano lice nadležni poreski organ je Poreska uprava – Centrala.

Kada je u pitanju podnošenje zahteva za brisanje iz sistema PDV zbog prestanka obavljanja delatnosti, taj slučaj se odnosi prestanak privrednih društava u postupku likvidacije i stečaja kao i za prestanak obavljanja delatnosti preduzetnika brisanjem iz odgovarajućeg registra. Pored toga, navedene odredbe se mogu primeniti i kod prestanka obavljanja delatnosti fizičkog lica koje obavlja delatnost koju nije registrovalo ili fizičkog lica – poljoprivrednika (dakle, kod faktičkog prestanka obavljanja delatnosti).

Datum prestanka obavljanja PDV aktivnosti

 

Saglasno odredbama st. 3. i 4. člana 38a Zakona, zahtev za brisanje iz evidencije za PDV obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti, a nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Poreskom obvezniku koji je podneo zahtev za brisanje prestaje svojstvo obveznika PDV danom prestanka obavljanja PDV aktivnosti, što nadležni poreski organ konstatuje u potvrdi o brisanju iz evidencije za PDV. Datum prestanka PDV aktivnosti obveznik PDV obavezno navodi u zahtevu za brisanje iz evidencije za PDV.

U praktičnoj primeni Zakona postavilo se pitanje da li poreski obveznik obavlja PDV aktivnost i na dan koji je u zahtevu za brisanje iz evidencije za PDV naveo kao dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti. S obzirom da je odredbama člana 40. stav 1. Zakona propisano da obveznik PDV vrši popis dobara i sastavlja popisnu listu na dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti (a ne na dan koji prethodi tom danu), kao i da je odredbom člana 50. stav 6. Zakona propisano da se poreska prijava za poreski period u kojem obveznik PDV prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti podnosi za period od početka poreskog perioda do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti (dakle uključujući i taj dan), smatramo da je u duhu Zakona da obveznik PDV koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV, obavlja PDV aktivnost i na dan koji je kao dan prestanka PDV aktivnosti naveo u zahtevu za brisanje.

Međutim, u zvaničnom Korisničkom uputstvu za brisanje obveznika PDV iz evidencije za PDV, koje je objavljeno na sajtu Poreske uprave, navodi se da poreski obveznik, počev od dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti (datum koji je obveznik naveo u zahtevu za brisanje) ne izdaje račune u kojima iskazuje PDV, ne obračunava i ne plaća PDV, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da podnosi poreske prijave za PDV, što znači da poreski obveznik ne treba da obavlja PDV aktivnost na dan koji je naveo kao dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti. S tim u vezi, preporučujemo poreskim obveznicima da se ponašaju u skladu sa navedenim uputstvom i da ne obavljaju PDV aktivnost na dan koji su u zahtevu za brisanje iz evidencije za PDV naveli kao dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Obaveze obveznika PDV koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV

Prema odredbama člana 40. stav 1. Zakona, obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV dužan je da na dan prestanka PDV aktivnosti:

1) izvrši popis dobara, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa, po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom i da o tome sačini popisnu listu;

2) izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte u skladu sa ovim zakonom;

3) utvrdi iznos prethodnog poreza za dobra, osim dobara iz tačke 2) ovog stava, i date avanse.

Pored obaveza propisanih odredbama člana 40. stav 1. Zakona, obveznik PDV koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV ima obavezu da uz predmetni zahtev podnese poresku prijavu PDV za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka PDV aktivnosti (član 50. st. 5. i 6. Zakona i član 9. stav 1. Pravilnika), kao i da izmiri dug po toj poreskoj prijavi i sve druge obaveze koje ima po osnovu PDV (shodno odredbi člana 10. stav 3. Pravilnika).

Popis dobara i sastavljanje popisne liste

Obveznik PDV koji podnosi zahtev za brisanje iz evidencije za PDV, ima obavezu da izvrši popis svih dobara, uključujući i opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, po osnovu čije nabavke je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, kao i datih avansa po osnovu kojih je koristio to pravo. Predmetni popis obveznik vrši sa stanjem na dan prestanka PDV aktivnosti (dan koji je obveznik PDV kao dan prestanka PDV aktivnosti naveo u zahtevu za brisanje iz evidencije za PDV).

O izvršenom popisu obveznik PDV sastavlja popisnu listu, koju dostavlja nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu koju podnosi za poreski period u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti (i uz zahtev za brisanje iz evidencije za PDV, s obzirom da se ova poreska prijava, kako ćemo kasnije videti, podnosi na dan podnošenja zahteva za brisanje).

Sadržina popisne liste je uređena članom 9. stav 2. Pravilnika. Popisna lista sadrži podatke o:

1) opremi za vršenje delatnosti koju obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

2) objektima za vršenje delatnosti, koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

3) drugim dobrima koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona;

4) ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti;

5) ulaganjima u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti;

6) datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Podaci o opremi i objektima za vršenje delatnosti koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza, su podaci o:

– nazivu i opisu opreme, odnosno vrsti, opisu i lokaciji objekata;

– nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme, odnosno objekata, bez PDV;

– iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje opreme, odnosno objekata;

– momentu prve upotrebe opreme, odnosno objekata;

– iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu, odnosno objekte.

Podaci o drugim dobrima koja obveznik poseduje na dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti, po osnovu čije nabavke je obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza, a koji se iskazuju u popisnoj listi, su podaci o:

– nazivu i vrsti dobara;

– količini dobara;

– nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja dobara, bez PDV;

– iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje dobara, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona.

Podaci o ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti, koji se iskazuju u popisnoj listi, su podaci o:

– vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

– vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

– datumu završetka ulaganja u objekte;

– iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu ulaganja u objekte;

– iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte.

Podaci o ulaganjima u objekte za koje bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti, a koji se iskazuju u popisnoj listi, su podaci o:

– vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

– vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

– iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu ulaganja u objekte.

Podaci o datim avansima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, a koji se iskazuju u popisnoj listi, su podaci o:

– iznosu avansne uplate, bez PDV;

– iznosu PDV obračunatog po osnovu avansne uplate;

– iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate.

Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte u skladu sa Zakonom

Objekti i oprema za obavljanje delatnosti su kapitalna dobra koja imaju duži vek trajanja i koja se koriste za obavljanje delatnosti u dužem vremenskom periodu. Iz tog razloga postoji mogućnost da se uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza koji su važili prilikom nabavke objekata ili opreme za vršenje delatnosti, odnosno u vreme ulaganja u te objekte, promene posle određenog vremena. S tim u vezi, Zakonom je sa jedne strane propisana obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, u slučaju kada je obveznik PDV koristio pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu njihove nabavke, odnosno po osnovu ulaganja u objekte, a uslovi za ostvarivanje tog prava su se naknadno promenili, dok je sa druge strane data mogućnost naknadnog sticanja prava na odbitak dela prethodnog poreza, ako su se naknadno stekli uslovi za ostvarivanje ovog prava. Ispravka odbitka, odnosno naknadno sticanje prava na odbitak dela prethodnog poreza za opremu i objekte (odnosno ulaganja u objekte) za vršenje delatnosti ograničeni su rokovima – pet godina za opremu i 10 godina za objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte.

Jedan od slučajeva kada se menjaju (prestaju) uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte, jeste slučaj kada obveznik PDV prestaje da obavlja PDV aktivnost. Stoga je odredbom člana 40. stav 1. tačka 2) Zakona obvezniku PDV koji podnosi zahtev za brisanje iz evidencije za PDV izričito propisana obaveza da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte. Opšta obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i period za koji se vrši ispravka, uređeni su odredbama člana 32. Zakona. Šta se smatra objektima i opremom za vršenje delatnosti, odnosno ulaganjima u objekte, kao i način na koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza, uređeno je Pravilnikom o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012).

Prema odredbama navedenog pravilnika, opremom za vršenje delatnosti, u smislu Zakona, smatra se dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme, čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti, dok se objektima za vršenje delatnosti smatraju objekti iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, a koji se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti. Ulaganjima u objekte, u smislu Zakona, smatraju se ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte koji se koriste za obavljanje delatnosti, a koja podrazumevaju izvođenje, odnosno finansiranje građevinskih, zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije (zamena krova, uvođenje, odnosno zamena instalacija i dr), osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata. Obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza postoji samo za ulaganja u objekte za vršenje delatnosti koja su izvršena od 1. januara 2013. godine (od dana početka primene izmenjenih odredaba člana 32. Zakona).

Podaci o iznosu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte, unose se u popisnu listu i u poresku prijavu PDV koju obveznik PDV podnosi za poreski period u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti.

Utvrđivanje iznosa prethodnog poreza za dobra koja se ne smatraju objektima i opremom za vršenje delatnosti i date avanse

Kao što smo videli u prethodnim izlaganjima, da bi sastavio popisnu listu obveznik PDV mora da izvrši i popis svih dobara koje poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, prilikom čije nabavke je imao pravo na odbitak prethodnog poreza (bez obzira kada su nabavljena), popis ulaganja u objekte za vršenje delatnosti koja nisu završena, a za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti, kao i popis datih avansa po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza. Podaci o iznosu prethodnog poreza koji je obveznik PDV ostvario po osnovu nabavke predmetnih dobara i ulaganja, odnosno po osnovu datih avansa, iskazuju se u popisnoj listi i u poreskoj prijavi koju obveznik PDV podnosi za poreski period u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti.

Međutim, prema našem mišljenju ako je obveznik PDV po osnovu nabavke određenih dobara ili ulaganja koja nisu završena, odnosno po osnovu datih avansa, imao pravo na odbitak prethodnog poreza ali to pravo nije koristio, podaci o iznosu prethodnog poreza za ta dobra, ulaganja ili avanse iskazuje u popisnoj listi, ali ne i u poreskoj prijavi koju obveznik PDV podnosi za poreski period u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti, s obzirom da bi u tom slučaju došlo do dvostrukog oporezivanja predmetnih dobara.

Ovo naročito ako imamo u vidu obavezu nadležnog poreskog organa da prilikom brisanja obveznika PDV iz evidencije za PDV, mora da vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja prometa dobara i usluga (član 10. stav 2. Pravilnika).

 Podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem obveznik PDV prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti i plaćanje PDV

Prema odredbi člana 50. stav 5. Zakona, obveznik PDV koji se briše iz evidencije za PDV (prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti) podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na dan podnošenja zahteva za brisanje. Prema odredbi stava 6. istog člana Zakona, ova poreska prijava se podnosi za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti (npr. ukoliko obveznik prestaje sa PDV aktivnošću 20. juna 2016. godine, podnosi poresku prijavu za period od 1. do 20. juna 2016. godine).

Međutim, kao sporno postavilo se pitanje da li obveznik PDV koji je kao datum prestanka obavljanja PDV aktivnosti naveo prvi dan poreskog perioda (npr. 1. jun 2016. godine), ima obavezu da za taj poreski period podnosi poresku prijavu, ili podatke iz popisne liste može iskazati u poreskoj prijavi koju podnosi za prethodni poreski period (u našem primeru za maj 2016. godine).

Prema uputstvu Poreske uprave poreski obveznik ne obavlja PDV aktivnost na dan koji je naveo kao dan prestanka PDV aktivnosti (dakle u našem primeru poreski obveznik obavlja PDV aktivnost 31. maja, ali ne i 1. juna 2016. godine), imajući u vidu da poreski obveznik koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti ima na raspolaganju rok za podnošenje zahteva za brisanje do kraja kalendarskog meseca u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti (u našem primeru do 30. juna 2016. godine), da ima obavezu vršenja popisa na dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti i sastavljanja popisne liste, kao i da je odredba člana 50. stav 6. nedvosmislena u pogledu perioda za podnošenje poreske prijave u navedenom slučaju, poreski obveznik koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti prvog dana poreskog perioda treba da podnese poresku prijavu za taj poreski period (u našem primeru od 1. juna do 1. juna 2016. godine) i da u toj poreskoj prijavi iskaže podatke iz popisne liste (ovakav stav zauzet je i u pomenutom Korisničkom uputstvu Poreske uprave).

Smatramo da bi bilo logično da poreski obveznik prvo (ili makar istovremeno) podnese poresku prijavu za prethodni poreski period (u našem primeru za poreski period maj 2016. godine), pa tek onda poresku prijavu za poreski period u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti (u našem primeru za period od 1. juna do 1. juna 2016. godine).

Saglasno odredbi člana 40. stav 2. Zakona, obveznik PDV u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period u kojem prestaje da obavlja PDV aktivnost, kao dugovan porez iskazuje:

iznos ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, uključujući i ulaganja u objekte koja su izvršena počev od 1.1.2013. godine, a za koja postoji obaveza ispravke odbitka;

– iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza za dobra koja se ne smatraju opremom i objektima za vršenje delatnosti, a koja obveznik PDV poseduje na dan prestanka obavljanja PDV aktivnosti;

– iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte za koje bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti;

– iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza za date avanse.

Prema odredbama člana 51. stav 2. Zakona, dugovani PDV koji je iskazan u poreskoj prijavi za poreski period u kojem obveznik PDV prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti, plaća se:

1) u roku od 15 dana od dana podnošenja poreske prijave za obveznika PDV koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti iz razloga što u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara;

2) do dana podnošenja zahteva za brisanje iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa Zakonom (vidi član 38a stav 2. Zakona) za poreskog obveznika koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti iz razloga što prestaje sa obavljanjem delatnosti i briše se iz odgovarajućeg registra.

Shodno odredbi člana 10. stav 3. Pravilnika, nadležni poreski organ neće izdati potvrdu o brisanju obveznika PDV iz evidencije za PDV, sve dok taj poreski obveznik ne izmiri sve obaveze po osnovu PDV – kako dugovani PDV iskazan u poreskoj prijavi za poslednji poreski period, tako i eventualni raniji dug po osnovu PDV.

Ako poreski obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV ima neiskorišćeni poreski kredit iz prethodnih poreskih perioda, a u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period u kojem prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti iskaže dugovani PDV, plaća iznos koji odgovara razlici iskazane poreske obaveze u toj poreskoj prijavi i neiskorišćenog poreskog kredita. U svakom konkretnom slučaju poreski obveznik izmiruje svoju obavezu u iznosu koji odgovara zaduženjima koja ima po ovom osnovu na svojoj analitičkoj kartici kod Poreske uprave.

Postupak nadležnog poreskog organa po zahtevu obveznika PDV za brisanje iz evidencije za PDV

Po primljenom zahtevu za brisanje iz evidencije za PDV, nadležni poreski organ sprovodi postupak kontrole, u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iskazanih u popisnoj listi, kao i podataka iskazanih u poreskoj prijavi. Takođe, poreski organ vrši uvid u svoje službene evidencije, evidencije koje poreski obveznik vodi u skladu sa Zakonom, poslovne knjige, kao i druge dokaze, koji opredeljuju obavezu obračunavanja poreza.

Shodno odredbi člana 10. stav 2. Pravilnika, prilikom sprovođenja postupka, vodi se računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV (npr. u slučaju kada obveznik za nabavljena dobra nije koristio pravo na odbitak prethodnog poreza, ne postoji obaveza iskazivanja tog prethodnog poreza kao dugovanog PDV).

U postupku kontrole se vrši uvid u status podnetih poreskih prijava PDV za prethodne poreske periode, u smislu utvrđivanja da li je ukupan promet ostvaren u prethodnih 12 meseci u odnosu na dan prestanka obavljanja PDV aktivnost manji od 8.000.000 dinara (osim kod obveznika koji je podneo zahtev za brisanje iz razloga što prestaje sa obavljanjem delatnosti), kao i utvrđivanja da li su pravilno iskazani podaci u popisnoj listi (u zavisnosti od podataka koje je obveznik iskazao u popisnoj listi vrši se provera i odgovarajuće analitičke evidencije, uvid i u analitičke kartice datih avansa, kao i provera drugih podataka koji su iskazani u popisnoj listi, a od značaja su za pravilno utvrđivanje ispravke odbitka prethodnog poreza i iznosa ostvarenog prethodnog poreza za ostala dobra i date avanse).

U slučaju kada se u postupku kontrole utvrdi da poreski obveznik nije pravilno iskazao iznos PDV u poreskoj prijavi (s tim u vezi je utvrđena veća obaveza od prijavljene), donosi se rešenje kojim se utvrđuje iznos poreske obaveze i nalaže se poreskom obvezniku iznos PDV za uplatu.

Ako su ispunjeni svi uslovi za brisanje obveznika PDV iz evidencije za PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, nadležni poreski organ izdaje poreskom obvezniku potvrdu o brisanju obveznika iz evidencije PDV na Obrascu PBPDV, koji je sastavni deo Pravilnika. Potvrda o brisanju iz evidencije za PDV sadrži najmanje sledeće podatke:

– naziv, odnosno ime i prezime i adresu obveznika,

– datum izdavanja potvrde o izvršenom brisanju iz evidencije za PDV,

– PIB i

– datum prestanka obavljanja PDV aktivnosti i

– datum brisanja iz evidencije za PDV.

Kao što smo već ranije istakli, poreski obveznik, počev od dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti (datum koji je naveo u zahtevu za brisanje) ne izdaje račune u kojima iskazuje PDV, ne obračunava i ne plaća PDV, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da podnosi poreske prijave za PDV. Međutim, u svakom slučaju je neophodno da poreski obveznik dobije potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV, bez obzira što se datum prestanka PDV aktivnosti i momenat izdavanja potvrde o brisanju i samog brisanja iz evidencije PDV, razlikuju.

Za obveznike koji su podneli zahtev za brisanje iz evidencije PDV, za vreme trajanja postupka provere od strane poreskog organa, na sajtu Poreske uprave u delu evidencije obveznika PDV, stoji napomena da je kod određenog obveznika u toku postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije PDV, kako bi se omogućilo svim obveznicima da raspolažu sa navedenom informacijom kao bitnom za obavljanje svoje delatnosti i iskazivanja podataka u svojoj poreskoj prijavi.

 

Poslovni savetnik | Oslobađanje od poreza po odbitku uz potvrde o rezidentnosti

Ukoliko ste domaća firma ili organizacija koja se oglašava na Internetu i koristi usluge Gugla, Fejsbuka ili neke druge inostrane platforme za oglašavanje, obavezni ste da plaćate porez po odbitku.

Prema čl. 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% se obračunava i plaća na prihode koje nerezidentno pravno lice (Fejsbuk ili Gugl na primer), ostvari od rezidentnog pravnog lica (privrednog društva, preduzetnika ili udruženja iz Srbije).

Oslobađanje od plaćanja ovog poreza je moguće, ukoliko se Poreskoj upravi Republike Srbije dostavi potvrda o rezidentnosti stranog pravnog lica kome se plaćaju usluge oglašavanja.

 

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2017 (EN)

Preuzmi

 

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2017 (EN + SR)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2017 (EN + SR)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2017 (EN)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2016 (EN)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2016 (EN + SR)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2016 (EN)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2016 (EN + SR)

Preuzmi

Konkursi | Javni pozivi NSZ

Nacionalna sluzba za zapošljavanje raspisala je danas  javne pozive :

 

Konkursi | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar 2017. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije informacije