Vesti | Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 114/05 i 118/07), svi privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Polugodišnji izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

 • Polugodišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (PI-PDP I),
 • Polugodišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (PI-TVDP I),
 • Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (PI-TMDP I),
 • Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-UDP I),
 • Polugodišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-IDP I).

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (PI-PDP I, PI-TVDP I, PI-TMDP I, PI-UDP I, PI-IDP I), najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.

Detaljnije….

 

Konkursi | Subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je javni poziv koji ima za cilj dodelu bespovratnih sredstava je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen u celosti, nakon 1. januara 2017. godine do raspisivanja Javnog konkursa.

Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju repromaterijala.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 250.000,00 dinara do najviše 1.250.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije za pregled prijava, refundiraće se troškovi nabavka repromaterijala do 70% vrednosti. Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstane u grupu čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2015. godine i to:

1. privredna društva, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su, prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013), kao i
2. preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).

Rok za podnošenje prijava je do 18. maja 2017. godine.

Detaljnije o konkursu, možete pročitati OVDE.

Konkursi| Podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, pokrenulo je novi program subvencionisanja mladih poljoprivrednika.

Podsticaji obuhvataju podršku programima i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Pravo na podsticaje imaju:

-punoletni mladi poljoprivrednici- nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednog gazdinstva i
-mladi preduzetnici koji na dan podnošenja prijave na konkurs imaju navršenih 18, a najviše 40 godina života.

Prednost prilikom rangiranja podnetih prijava će imati investicije koje se odnose na pripremu za prodaju ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u svrhu ostvarivanja dodatne vrednosti poljoprivrednih proizvoda, posebno ako dolaze iz nerazvijenih područja sa otežanim uslovima za bavljenje poljoprivredom, mlade poljoprivrednice, kao i osobe koje imaju odgovarajuće obrazovanje iz oblasti poljoprivrede, ili čija preduzeća posluju sa pozitivnim bilansom.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu.

Podnosilac na Konkurs podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Uz Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosilac zahteva, pored ostalog dostavlja:

-predračun za nabavku investicija ne stariji od 30 dana (profakturu, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna koja sadrži: naziv proizvođača, odnosno vlasnika predmetne investicije; godinu proizvodnje, odnosno starost životinja; tip, odnosno model mašina i opreme; ukupnu vrednost predmeta investicije; iznos poreza na dodatu vrednost; način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije) i
-izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od 6 meseci od dana izdavanja predračuna.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, dok uverenja i potvrde ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Uprava razmatra prijave na konkurs i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticaja kao i rang listu podnosilaca prijava na konkurs.

Uprava donosi i Rešenje kojim se utvrđuje:

-predmet i obim investicije
-iznos sredstava koji se dodeljuje korisniku podsticaja
-način prenosa ostvarenog iznosa podsticaja
-rok za realizaciju investicije
-rok za dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija investicije
-rok do kada se predmet investicije ne sme otuđiti i/ili mu se promeniti prvobitna namena
-rok čuvanja dokumentacije koja se odnosi na investicije i
-drugi podaci.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.200.000,00 dinara.

Detaljnije…

Konkursi| Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište po pravilniku za primarnu biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Primarna proizvodnja biljnih kultura, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

-žitarica;
-industrijskog bilja;
-aromatičnog i lekovitog bilja;
-povrća;
-voća;
-grožđa;
-cveća.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:

-Sušare – samo za žitarice, aromatično i lekovito bilje i gajene pečurke
-Mašine za pakovanje sadnica
-Mašine za vezivanje rezanog cveća
-Destilator eteričnih ulja – samo za aromatično i lekovito bilje
-Separator ulja – samo za aromatično i lekovito bilje
-Boks palete

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

-fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
-preduzetnik;
-privredno društvo;
-zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
-srednja škola;
-naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Detaljnije…

Konkursi| Bespovratna sredstva za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Primarna proizvodnja biljnih kultura, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

 • žitarica;
 • industrijskog bilja;
 • aromatičnog i lekovitog bilja;
 • povrća;
 • voća;
 • grožđa;
 • cveća.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:

-Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične)
-Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika
-Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote, izuzimajući malč folije
-Mreže za senčenje objekta
-Oprema za ventilaciju, hlađenje odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha)
-Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine)
-Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora:

7.1 Instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru

7.2 Instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha

7.3 Instrumenti za merenje elektro provodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri)

7.4 Instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (pH metri).

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

-fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
-preduzetnik;
-privredno društvo;
-zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
-srednja škola;
-naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

 

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Detaljnije…

Konkursi |Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme za ribnjake Ministarstva poljoprivrede

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:

Tankovi (bazeni) za transport ribe
Aeratori
Hranilice
Mrežasti alati
Oksimetri
Uređaji za izlov ribe
Elevatori za ribe
Kade za mrest ribe
Cuger aparati
Ležnice za inkubaciju
Cevi i ventili za dovod i odvod vode
Pumpe i agregati za vodu.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
preduzetnik;
privredno društvo;
zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
srednja škola;
naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice iz tačaka. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:

se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;
ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Opšti uslovi za odobravanje prava na podsticaje

Pravo na odobravanje podsticaja imaju lica koja:

nisu započela realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;
nemaju nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
su izmirila dospele poreske obaveze;
iznos pojedinačnog predračuna veći od 50.000 dinara i ako je na predračunu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog predračuna za nabavku nove opreme za pčelarstvo veći od 20.000 dinara i ako je na predračunu iznos za nabavku nove opreme za pčelarstvo veći od 20.000 dinara;
dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;
po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju

Uslovi za isplatu podsticaja

Lice koje ispunjava osnovne uslove ostvaruje pravo na isplatu podsticaja za stočarsku proizvodnju ako u Registru ima prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Lice koje ispunjava uslove ostvaruje pravo na isplatu podsticaja ako:

je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
je vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
kvalitetnu priplodnu junicu, odnosno kvalitetnog priplodnog bika tovne rase koji su predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu najmanje tri godine od dana nabavke;
kvalitetno priplodno grlo: šilježice, šilježana, dviske, dviska,a, nazimice i nerasta, koje je predmet zahteva, koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu najmanje dve godine od dana nabavke.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja.

Zahtev za ostvarivanje prava ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaj iznosi 50% od investicije bez PDV-a, a ukoliko je korisnik podsticaja sa mestom prebivališta u naselju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, podsticaj iznosi 65% od investicije bez PDV-a.

Ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje i lice koje je u potpunosti realizovalo investiciju u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Detaljnije….

Poreski savetnik | Tabelarni pregled mesta prometa usluga prema starim i novim pravilima za određivanje mesta prometa usluga

Vrsta usluge

Staro pravilo

Novo pravilo kada se usluga pruža obvezniku

Novo pravilo kada se usluga pruža licu koje nije obveznik

Usluge koje su povezane sa nepokretnostima

Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 3. tačka 1) Zakona)

Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona)

Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona)

Usluge prevoza dobara

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 3. tačka 2) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 6. tačka 3) Zakona)

Usluge prevoza lica

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 3. tačka 2) Zakona)

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 6. tačka 2) Zakona)

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 6. tačka 2) Zakona)

Usluge koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr.), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (1) Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Usluge organizatora kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih, zabavnih i sličnih događaja

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (1) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (2) Zakona)

Sporedne usluge u oblasti transporta kao što su utovar, istovar, pretovar i slično

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (2) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (3) Zakona)

Usluge procene pokretnih stvari

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (3) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Usluge radova na pokretnim stvarima

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (4) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta

Mesto pružaoca usluge (član 12. st. 1. i 2. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona)

Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period

Mesto primaoca usluga, osim usluga po osnovu rent a car ugovora za koje je mesto prometa mesto pružaoca usluga (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona)

Mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona)

Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na duži vremenski period

Mesto primaoca usluga, osim usluga po osnovu rent a car ugovora za koje je mesto prometa mesto pružaoca usluga (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 6) Zakona)

Iznajmljivanje ostalih pokretnih stvari

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (8) Zakona)

Usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (5) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (1) Zakona)

Usluge oglašavanja

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (2) Zakona)

Ostale usluge iz oblasti ekonomske propagande

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluga (član 12. stav 5. Zakona)

Usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (7) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (3) Zakona)

Usluge prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku

Mesto pružaoca usluge (član 12. st. 1. i 2. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (3) Zakona)

Usluge obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (8) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (4) Zakona)

Usluge bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim iznajmljivanja sefova

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (6) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (6) Zakona)

Usluge stavljanja na raspolaganje osoblja

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (9) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (7) Zakona)

Usluge omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (9b) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (9) Zakona)

Usluge telekomunikacija

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (2) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (10) Zakona)

Usluge radijskog i televizijskog emitovanja

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (11) Zakona)

Usluge pružene elektronskim putem

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (12) Zakona)

Usluge kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (9a) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluge (član 12. stav 5. Zakona)

Uluge preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava iz novog člana 12. stav 6. tačka 7) Zakona o PDV (npr. delatnost konsaltinga, oglašavanja, telekomunikacione delatnosti, delatnosti pružanja usluga elektronskim putem i dr)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (3) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (5) Zakona)

Usluge preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava u svim ostalim slučajevima

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (3) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluge (član 12. stav 5. Zakona)

Usluge posredovanja kod pružanja usluga iz starog člana 12. stav 3. tačka 4) podtač. (1) – (10) Zakona o PDV (iznajmljivanje pokretnih stvari, konsalting, inženjerske usluge, usluge iz oblasti ekonomske propagande, usluge pružene elektronskim putem i dr)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (11) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je izvršen posredovani promet (član 12. stav 6. tačka 8) Zakona)

Ostale usluge posredovanja

Mesto gde je izvršen posredovani promet (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluga (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je izvršen posredovani promet (član 12. stav 6. tačka 8) Zakona)

Sve ostale usluge koje nisu navedene

Mesto pružaoca usluga (član 12. st. 1. i 2. Zakona)

Mesto primaoca usluga (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluga (član 12. stav 5. Zakona)

Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%. 

Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je sve zavisilo od tumačenja i procene činjenica u konkretnom slučaju.

Međutim, na osnovu izmena i dopuna Zakona, a za protrebe primene novog člana 12. Zakona kojim se uređuje mesto prometa usluga, donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga.

U smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017 – dalje: Pravilnik). Članom 2. navedenog pravilnika propisano je da se uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, smatraju usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu. Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz stava 1. ovog člana, već se smatra isporukom dobara.

Imajući u vidu navedeno, iako je Pravilnik donet za primenu člana 12. Zakona, jasno je da se polazi od toga da se predaja hrane uz dodatne usluge koje omogućavaju njenu trenutnu potrošnju, smatra uslugom. S tim u vezi, mišljenja smo da u slučaju kada obveznik PDV kupcima pekarskih proizvoda omogućava njihovu trenutnu potrošnju, ima osnova de se smatra da obveznik vrši promet usluge koji se oporezuje po stopi od 20%, a ne promet dobara koji se oporezuje po stopi od 10%.

Prema tome, ako je hrana (pekarski proizvodi) servirana ili poslužena i time je kupcu omogućena njena trenutna potrošnja, bez obzira što hranu ne poslužuje konobar i sl., proizlazi da se radi o usluzi i da se u tom slučaju PDV obračunava po stopi od 20%. Dakle, kriterijum za razlikovanje isporuke dobara od usluge nije samo taj da li hranu poslužuje konobar, već se o usluzi radi i u svim onim situacijama kada se omogućava trenutna potrošnja od strane kupca (npr. ako se hrana servira na taj način da kupac upotrebom tanjira i pribora za jelo može trenutno da konzumira hranu za stolom i sl.). To su npr. usluge koje pružaju restorani sa samoposluživanjem, pružanje usluga na bazi švedskog stola, ali i omogućavanje konzumacije servirane hrane u pekarama i sličnim objektima.

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano.

Naime, obveznicima koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontacije u 2017. godini, zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB. Počev od privremene akontacije za januar 2018. godine koja dospeva 15. februara 2018. godine, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja plaćanja) koji se automatski generiše i važi za konkretnu godinu i čija je struktura prikazana u samom rešenju.

Obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine, uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalno utvrđeni prihod, vrše prema BOP-u, počev od utvrđenih akontacija za 2017. godinu, osim što će zaključno sa akontacijom za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, biti generisan BOP različit od BOP 1, koji će koristiti za uplatu privremenih akontacija u 2018. godini, počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine.

Vesti | Overa potpisa, rukopisa i prepisa od 01.marta 2017.godine kod javnog beležnika

Prema odredbama Čl. 1. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa:

Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno, a pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik, kao i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog zakona.

U Prelaznim i završnim odredbama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa čl.29. određeni su slučajevi u kojima osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za poslove overavanja.

Prema navedenim odredbama:

Javni beležnik je nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava.

Osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine.

Izuzetno,, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, rukopise i prepise će overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, u skladu sa članom 13. st. 4. i 5. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 101/13), odnosno opštinske uprave kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Posle stupanja na snagu ovog zakona, sudovi, odnosno opštinske uprave koje su zadržale nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, te poslove obavljaju shodnom primenom odredaba ovog zakona i zakona kojim se uređuje javnobeležnička delatnost.

 

Spisak javnih beležnika u Subotici:

 

Javni beležnik Jasmina Filipović Uzelac

Lokacija: Subotica, Srbija, Maksima Gorkog 8

Telefon:  024 551 617

Javni beležnik Josip Tonković

Lokacija: Subotica, Srbija, Maksima Gorkog 8

Telefon: 024 515 170

Javni beležnik Nikola Milišić

Lokacija: Subotica, Srbija, Štrosmajerova 8ž

Telefon:  024 415 05 08

Spisak javnobeleznickih kancelarija u Srbiji preuzet sa sajta    Javnobeležničke komore Srbije.