Obaveštenje o izmenama prilikom upisa i otvaranja posebnog namenskog podračuna kod Uprave za trezor

Registrovana pravna lica, koja imaju svoj matični broj i PIB, u koja spadaju i udruženja građana odnosno organizacije civilnog društva, kojima se vrši prenos dinarskih sredstava iz budžeta, pripadaju ostalim – posebnim korisnicima javnih sredstava – tip KJS 8, i dužni su da se upišu i otvore poseban namenski podračun kod filijale Uprave za trezor…

OBAVEŠTENjE PORESKE UPRAVE O POZIVU NA BROJ ODOBRENjA ZA PLAĆANjE PRIVREMENIH MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU

Poreska uprava je na svojoj veb stranici objavila obaveštenje o tome koji podaci se unose u polje: Poziv na broj odobrenja prilikom plaćanja akontacije poreza na dobit pravnih lica. U nastavku dajemo tekst ovog obaveštenja: 05. januar 2016. godine Obaveštenje Mesečna akontacija poreza na dobit koja se odnosi na decembar mesec 2015. godine i dospeva…

U poziv na broj preduzetnici unose PIB od 1.1.2016. godine

Saopštenje Poreske uprave Obaveštavamo poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će se počev od 01.01.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru –…

EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA NA PROPISE O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVINE U PODZAKONSKOJ REGULATIVI

Donošenjem Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014) u regulatorni sistem Republike Srbije (dalje: RS) implementiraju se evropske direktive o platnim uslugama i elektronskom novcu, čime se stvaraju uslovi da RS, nakon pristupanja Evropskoj uniji, bez poteškoća bude uključena u evropski platni sistem. Ovim zakonom su unete značajne novine u dosadašnji sistem uređivanja…

Od danas velika promena u radu banaka

Od danas prema Zakonu o platnim uslugama, banke će klijentima morati da obrazlože sve troškove i naknade koje im zaračunavaju, a klijenti će o svakom poskupljenju transakcija biti pismeno obavešteni najmanje dva meseca ranije. Svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje…

Od 1. oktobra 2015. godine u primeni su novi obrasci platnih naloga

Oblik, sadržina i način korišćenja platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa propisani su Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima, koja stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine. Platni nalozi, u smislu ove odluke, jesu: nalog za uplatu koji se koristi…

PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

• Primena Zakona o platnim uslugama i Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost • Nova zakonska rešenja direktno utiču na implementiranje i razvoj novih načina plaćanja putem Interneta i omogućava unapređenje elektronske trgovine u Republici Srbiji. Neki od ciljeva pomenutog zakona su i veća konkurencija, proširenje nadležnosti…