EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA NA PROPISE O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVINE U PODZAKONSKOJ REGULATIVI

Donošenjem Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014) u regulatorni sistem Republike Srbije (dalje: RS) implementiraju se evropske direktive o platnim uslugama i elektronskom novcu, čime se stvaraju uslovi da RS, nakon pristupanja Evropskoj uniji, bez poteškoća bude uključena u evropski platni sistem. Ovim zakonom su unete značajne novine u dosadašnji sistem uređivanja i funkcionisanja platnog sistema. Radi izvršenja ovog zakona u međuvremenu je doneto više od dvadeset podzakonskih akata, a radi njegove nesmetane primene bilo je potrebno izmeniti i dopuniti i više zakonskih akata, kao što su propisi o: Narodnoj banci Srbije (dalje: NBS); bankama; zaštiti korisnika finansijskih usluga; sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Osim pomenutih zakona, nužno je bilo usvojiti i izmene i dopune zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Nastavi sa čitanjem “EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA NA PROPISE O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVINE U PODZAKONSKOJ REGULATIVI”

Od danas velika promena u radu banaka

Od danas prema Zakonu o platnim uslugama, banke će klijentima morati da obrazlože sve troškove i naknade koje im zaračunavaju, a klijenti će o svakom poskupljenju transakcija biti pismeno obavešteni najmanje dva meseca ranije.

Svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava.

Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavesti pismenim putem bar dva meseca ranije. Ovo su samo neke od izmena koje će se direktno odnositi na klijente banaka od današnjeg dana. Nastavi sa čitanjem “Od danas velika promena u radu banaka”

Od 1. oktobra 2015. godine u primeni su novi obrasci platnih naloga

Oblik, sadržina i način korišćenja platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa propisani su Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima, koja stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine.

Platni nalozi, u smislu ove odluke, jesu:

  • nalog za uplatu koji se koristi za uplate gotovog novca na tekući račun,
  • nalog za isplatu koji se koristi za isplate gotovog novca sa tekućeg računa, i
  • nalog za prenos, koji se koristi za prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa na tekući račun.

Nastavi sa čitanjem “Od 1. oktobra 2015. godine u primeni su novi obrasci platnih naloga”

PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

• Primena Zakona o platnim uslugama i Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost •

Nova zakonska rešenja direktno utiču na implementiranje i razvoj novih načina plaćanja putem Interneta i omogućava unapređenje elektronske trgovine u Republici Srbiji. Neki od ciljeva pomenutog zakona su i veća konkurencija, proširenje nadležnosti Narodne Banke Srbije na sve aktere u oblasti platnih usluga, jeftiniji troškovi, veća sigurnost, te unapređenje elektronske trgovine u Srbiji i uvođenje elektronskog novca. Nastavi sa čitanjem “PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE”