Obaveštenje o izmenama prilikom upisa i otvaranja posebnog namenskog podračuna kod Uprave za trezor

Registrovana pravna lica, koja imaju svoj matični broj i PIB, u koja spadaju i udruženja građana odnosno organizacije civilnog društva, kojima se vrši prenos dinarskih sredstava iz budžeta, pripadaju ostalim – posebnim korisnicima javnih sredstava – tip KJS 8, i dužni su da se upišu i otvore poseban namenski podračun kod filijale Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava), prema svom sedištu. Nastavi sa čitanjem “Obaveštenje o izmenama prilikom upisa i otvaranja posebnog namenskog podračuna kod Uprave za trezor”

OBAVEŠTENjE PORESKE UPRAVE O POZIVU NA BROJ ODOBRENjA ZA PLAĆANjE PRIVREMENIH MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU

Poreska uprava je na svojoj veb stranici objavila obaveštenje o tome koji podaci se unose u polje: Poziv na broj odobrenja prilikom plaćanja akontacije poreza na dobit pravnih lica. U nastavku dajemo tekst ovog obaveštenja:

05. januar 2016. godine

Obaveštenje

Mesečna akontacija poreza na dobit koja se odnosi na decembar mesec 2015. godine i dospeva za plaćanje 15.01.2016. godine plaća se na isti broj računa i po istom pozivu na broj kao i ranije dospele akontacije poreza na dobit. Nastavi sa čitanjem “OBAVEŠTENjE PORESKE UPRAVE O POZIVU NA BROJ ODOBRENjA ZA PLAĆANjE PRIVREMENIH MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU”

Proverite da li ste u Registru neplaćenih kazni

Aplikacija – portal Ministarstva pravde preko koje građani i pravna lica mogu da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni počela je da radi.

Svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima,  sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije građani će moći da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze. Pravna lica mogu da izvrše proveru unosom naziva firme i piba. Nastavi sa čitanjem “Proverite da li ste u Registru neplaćenih kazni”

U poziv na broj preduzetnici unose PIB od 1.1.2016. godine

Saopštenje Poreske uprave

Obaveštavamo poreske obveznike – preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno i stvarno utvrđeni prihod (tzv. paušalci i knjigaši), da će se počev od 01.01.2016. godine, utvrđivanje i plaćanje svih poreskih obaveza (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), vršiti prema jedinstvenom identifikatoru – PIB, sa pozivom na broj odobrenja po sledećoj strukturi: Nastavi sa čitanjem “U poziv na broj preduzetnici unose PIB od 1.1.2016. godine”

EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA NA PROPISE O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVINE U PODZAKONSKOJ REGULATIVI

Donošenjem Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014) u regulatorni sistem Republike Srbije (dalje: RS) implementiraju se evropske direktive o platnim uslugama i elektronskom novcu, čime se stvaraju uslovi da RS, nakon pristupanja Evropskoj uniji, bez poteškoća bude uključena u evropski platni sistem. Ovim zakonom su unete značajne novine u dosadašnji sistem uređivanja i funkcionisanja platnog sistema. Radi izvršenja ovog zakona u međuvremenu je doneto više od dvadeset podzakonskih akata, a radi njegove nesmetane primene bilo je potrebno izmeniti i dopuniti i više zakonskih akata, kao što su propisi o: Narodnoj banci Srbije (dalje: NBS); bankama; zaštiti korisnika finansijskih usluga; sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Osim pomenutih zakona, nužno je bilo usvojiti i izmene i dopune zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Nastavi sa čitanjem “EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA NA PROPISE O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVINE U PODZAKONSKOJ REGULATIVI”

Od danas velika promena u radu banaka

Od danas prema Zakonu o platnim uslugama, banke će klijentima morati da obrazlože sve troškove i naknade koje im zaračunavaju, a klijenti će o svakom poskupljenju transakcija biti pismeno obavešteni najmanje dva meseca ranije.

Svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava.

Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavesti pismenim putem bar dva meseca ranije. Ovo su samo neke od izmena koje će se direktno odnositi na klijente banaka od današnjeg dana. Nastavi sa čitanjem “Od danas velika promena u radu banaka”

Od 1. oktobra 2015. godine u primeni su novi obrasci platnih naloga

Oblik, sadržina i način korišćenja platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa propisani su Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima, koja stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine.

Platni nalozi, u smislu ove odluke, jesu:

  • nalog za uplatu koji se koristi za uplate gotovog novca na tekući račun,
  • nalog za isplatu koji se koristi za isplate gotovog novca sa tekućeg računa, i
  • nalog za prenos, koji se koristi za prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa na tekući račun.

Nastavi sa čitanjem “Od 1. oktobra 2015. godine u primeni su novi obrasci platnih naloga”

PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

• Primena Zakona o platnim uslugama i Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost •

Nova zakonska rešenja direktno utiču na implementiranje i razvoj novih načina plaćanja putem Interneta i omogućava unapređenje elektronske trgovine u Republici Srbiji. Neki od ciljeva pomenutog zakona su i veća konkurencija, proširenje nadležnosti Narodne Banke Srbije na sve aktere u oblasti platnih usluga, jeftiniji troškovi, veća sigurnost, te unapređenje elektronske trgovine u Srbiji i uvođenje elektronskog novca. Nastavi sa čitanjem “PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE”