Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon,…

Poslovni savetnik | Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu

• Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iznosi 9.166 dinara godišnje po detetu • Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu propisano je Zakonom o radu kao mogućnost. Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac može…

Poslovni savetnik | Novine na osnovu Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada|

Najznačajnije  novine na osnovu  Predloga zakona o stanovanju koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini do kraja decembra:   1. Upravnik zgrade Po novom zakonu posao upravnika neće biti plaćen ukoliko ga stanari sami izaberu među sobom. S tim što stanari imaju mogućnost da angažuju i profesionalnog upravnika van zgrade kojeg će plaćati po…

Poslovni savetnik | (Ne)mogućnost povećanja paušalno utvrđenog prihoda preduzetnika u odnosu na prethodnu godinu |

Prema odredbi člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 –…

PORESKI KALENDAR |Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini |

• Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 30.11.2016. godine •   Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, uređeno je: – Zakonom o porezu na dohodak građana ; – Uredbom o bližim u elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti . Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje Zahtev za oporezivanje…

PORESKI KALENDAR | Lična zarada preduzetnika |

•Rok za dostavljanje obaveštenja poreskoj upravi-15.12.2016. godine• Mogućnost da preduzetnici, koji porez na dohodak građana plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti, sebi isplaćuju ličnu zaradu, uvedena je krajem maja 2013. godine, tadašnjim Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 47/2013). Svrha uvođenja lične zarade preduzetnika bila je…

PORESKI TRETMAN ZAKUPA POKRETNIH STVARI

Uvodne napomene Pod pojmom pokretne stvari, pravna teorija podrazumeva sva ona telesna dobra koja se mogu premeštati sa jednog mesta na drugo bez oštećenja svoje suštine. Pored nepokretnosti, i pokretne stvari mogu biti predmet ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu pokretnih (kao i nepokretnih) stvari je imenovani pravni posao, što znači da je posebno regulisan…

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015 i 11/2016) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 1. Usluge povezane sa uvozom dobara Član 2 Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o…

IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

• Nabavka putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i dobara i usluga za potrebe navedenih prevoznih sredstava; izdaci za reprezentaciju; izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih •   1. Uvod Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza uređeni su odredbama člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004…

post

DONET JE PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je, na osnovu Zakona o turizmu, Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj. Pravilnik je objavljen U Službenom  glasniku  RS  br. 83/2016. Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i…