Poslovni savetnik | Novine na osnovu Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada|

Najznačajnije  novine na osnovu  Predloga zakona o stanovanju koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini do kraja decembra:   1. Upravnik zgrade Po novom zakonu posao upravnika neće biti plaćen ukoliko ga stanari sami izaberu među sobom. S tim što stanari imaju mogućnost da angažuju i profesionalnog upravnika van zgrade kojeg će plaćati po…

Poslovni savetnik | (Ne)mogućnost povećanja paušalno utvrđenog prihoda preduzetnika u odnosu na prethodnu godinu |

Prema odredbi člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 –…

PORESKI KALENDAR |Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini |

• Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 30.11.2016. godine •   Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, uređeno je: – Zakonom o porezu na dohodak građana ; – Uredbom o bližim u elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti . Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje Zahtev za oporezivanje…

PORESKI KALENDAR | Lična zarada preduzetnika |

•Rok za dostavljanje obaveštenja poreskoj upravi-15.12.2016. godine• Mogućnost da preduzetnici, koji porez na dohodak građana plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti, sebi isplaćuju ličnu zaradu, uvedena je krajem maja 2013. godine, tadašnjim Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 47/2013). Svrha uvođenja lične zarade preduzetnika bila je…

PORESKI TRETMAN ZAKUPA POKRETNIH STVARI

Uvodne napomene Pod pojmom pokretne stvari, pravna teorija podrazumeva sva ona telesna dobra koja se mogu premeštati sa jednog mesta na drugo bez oštećenja svoje suštine. Pored nepokretnosti, i pokretne stvari mogu biti predmet ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu pokretnih (kao i nepokretnih) stvari je imenovani pravni posao, što znači da je posebno regulisan…

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015 i 11/2016) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 1. Usluge povezane sa uvozom dobara Član 2 Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o…

IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

• Nabavka putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i dobara i usluga za potrebe navedenih prevoznih sredstava; izdaci za reprezentaciju; izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih •   1. Uvod Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza uređeni su odredbama člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004…

post

DONET JE PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je, na osnovu Zakona o turizmu, Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj. Pravilnik je objavljen U Službenom  glasniku  RS  br. 83/2016. Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i…

PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i podvrste garni hotel i apart hotel, posebni standardi za specijalizaciju hotela, kategorije, kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta. Član 2 Standardi za…

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

(“Sl. glasnik RS”, br. 80/2016) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. 1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV Član 2 Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu…