Poslovni savetnik | UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Uredba stupa na snagu 1. avgusta 2017. godine, a važi do 31. januara 2018. godine.

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500” (u daljem tekstu: proizvođači hleba).

Član 2.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T-500” u količini od najmanje 40% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.
Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500””

Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini”

Vesti | Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 114/05 i 118/07), svi privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i Evidencionu listu, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave Polugodišnji izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, i to:

  • Polugodišnji izveštaj proizvođača duvanskih proizvoda (PI-PDP I),
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (PI-TVDP I),
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima (PI-TMDP I),
  • Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-UDP I),
  • Polugodišnji izveštaj izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (PI-IDP I).
  • Nastavi sa čitanjem “Vesti | Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja za 2017. godinu”

Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%. 

Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je sve zavisilo od tumačenja i procene činjenica u konkretnom slučaju. Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta”

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano. Nastavi sa čitanjem “Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod”

Poslovni savetnik | PRESTANAK OBAVLJANJA PDV AKTIVNOSTI I BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE ZA PDV

Zakonom su propisana dva razloga zbog kojih poreski obveznik otpočinje obavljanje PDV aktivnosti:

1) zato što se opredelio za obavljanje PDV aktivnosti (zbog sopstvenog interesa – konkurentnosti na tržištu, vrste dobara i usluga čiji promet vrši itd) ili

2) zato što je nastupio uslov propisan Zakonom – u prethodnih 12 meseci je ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara.

Prema odredbi člana 32b stav 2. Zakona, PDV aktivnost, u smislu Zakona, otpočinje narednog dana od dana kada je nastala obaveza za evidentiranje za obavezu plaćanja PDV, odnosno danom opredeljivanja za obavezu plaćanja PDV.

Prema odredbi člana 38. stav 1. Zakona, obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | PRESTANAK OBAVLJANJA PDV AKTIVNOSTI I BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE ZA PDV”

Poslovni savetnik | Oslobađanje od poreza po odbitku uz potvrde o rezidentnosti

Ukoliko ste domaća firma ili organizacija koja se oglašava na Internetu i koristi usluge Gugla, Fejsbuka ili neke druge inostrane platforme za oglašavanje, obavezni ste da plaćate porez po odbitku.

Prema čl. 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% se obračunava i plaća na prihode koje nerezidentno pravno lice (Fejsbuk ili Gugl na primer), ostvari od rezidentnog pravnog lica (privrednog društva, preduzetnika ili udruženja iz Srbije). Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | Oslobađanje od poreza po odbitku uz potvrde o rezidentnosti”

Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15). Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti”

Poslovni savetnik | Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu

• Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iznosi 9.166 dinara godišnje po detetu •

Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu propisano je Zakonom o radu kao mogućnost.

Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Navedenom odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu je predviđena mogućnost da poslodavac obezbedi poklone deci zaposlenog, do određenog iznosa i uzrasta dece, s tim da nije navedena obaveza niti kojim aktom poslodavac može tu obavezu da utvrdi. Poslodavci uglavnom pravo na davanja poklona deci za Novu godinu i Božić utvrđuju opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu). Međutim, kod poslodavca koji nema opšti akt, ili tim aktom nije utvrdio davanje poklona deci zaposlenih, nema smetnji da to uredi ugovorom o radu sa zaposlenima, shodno odredbi člana 8. stav 2. Zakona o radu gde je propisano da se, pored opšteg akta, i ugovorom o radu mogu da utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom.

Zakonom o radu se daje mogućnost do visine propisanog neoporezivog iznosa, što za sada iznosi 9.166 dinara godišnje po jednom detetu. To znači, ako poslodavac do ovog iznosa daje poklone deci zaposlenih povodom Božića ili Nove godine (pojedinačni poklon po jednom detetu godišnje), neće plaćati porez na zarade shodno članu 18. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, na taj iznos poslodavac nema obavezu da plaća ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje s obzirom da je odredbom člana 105. stav 3. Zakona o radu utvrđeno da primanja iz člana 119. ne čine zaradu zaposlenog.

Međutim, pošto je u članu 8. stav 2. Zakona o radu, omogućeno da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi i veću vrednost za davanje poklona deci zaposlenog od vrednosti koja je utvrđena zakonom, tj. od neoporezivog iznosa (9.166 dinara). Takođe, poslodavac može svojim opštim aktom da utvrdi mogućnost da se pokloni daju i deci zaposlenih koja su starija od 15 godina.

Ako je poslodavac utvrdio svojim opštim aktom da se pokloni deci daju u većem iznosu od neoporezivog, i na osnovu toga obezbedi i daje deci poklone u vrednosti preko neoporezivog iznosa (preko 9.166 dinara po detetu godišnje) iznos poklona preko neoporezivog predstavlja zaradu zaposlenog i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Ako poslodavac, shodno odredbama svog opšteg akta, odnosno ugovora o radu daje poklone deci zaposlenih koja su starija od 15 godina, ceo iznos tog poklona, bilo da se daje u novcu ili robi, ima poreski tretman zarade i oporezuje se po stopama poreza i doprinosa utvrđenim za zarade.

Ako poslodavac utvrdi pravo za davanje poklona deci zaposlenih i povodom Nove godine i povodom Božića, može samo jednom da koristi neoporezivi iznos, dok drugi poklon paket ako se daje u istoj godini, i isplaćuje iznad neoporezivog iznosa (računajući oba poklona), predstavljaće zaradu zaposlenom. Na primer, poslodavac u istoj godini daje poklone deci zaposlenih povodom Nove godine i povodom Božića u ukupnoj vrednosti oba poklona od 9.000 dinara (dva poklona po 4.500 dinara) po detetu, na ovu vrednost poklona poslodavac nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa jer je manja od neoporezivog iznosa (9.166 dinara po detetu godišnje).