Objavljen je novi Pravilnik o o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (primena od 1. januara 2018. godine)

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje: 1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem (Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti); 2) godišnjeg poreza…

Poreski savetnik | Tabelarni pregled mesta prometa usluga prema starim i novim pravilima za određivanje mesta prometa usluga

Vrsta usluge Staro pravilo Novo pravilo kada se usluga pruža obvezniku Novo pravilo kada se usluga pruža licu koje nije obveznik Usluge koje su povezane sa nepokretnostima Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 3. tačka 1) Zakona) Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona) Mesto gde se nepokretnost…

Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%.  Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je…

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe…

Poslovni savetnik | PRESTANAK OBAVLJANJA PDV AKTIVNOSTI I BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE ZA PDV

Zakonom su propisana dva razloga zbog kojih poreski obveznik otpočinje obavljanje PDV aktivnosti: 1) zato što se opredelio za obavljanje PDV aktivnosti (zbog sopstvenog interesa – konkurentnosti na tržištu, vrste dobara i usluga čiji promet vrši itd) ili 2) zato što je nastupio uslov propisan Zakonom – u prethodnih 12 meseci je ostvario ukupan promet…

Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon,…

Poslovni savetnik | (Ne)mogućnost povećanja paušalno utvrđenog prihoda preduzetnika u odnosu na prethodnu godinu |

Prema odredbi člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 –…

PORESKI KALENDAR |Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini |

• Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 30.11.2016. godine •   Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, uređeno je: – Zakonom o porezu na dohodak građana ; – Uredbom o bližim u elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti . Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje Zahtev za oporezivanje…

PORESKI TRETMAN ZAKUPA POKRETNIH STVARI

Uvodne napomene Pod pojmom pokretne stvari, pravna teorija podrazumeva sva ona telesna dobra koja se mogu premeštati sa jednog mesta na drugo bez oštećenja svoje suštine. Pored nepokretnosti, i pokretne stvari mogu biti predmet ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu pokretnih (kao i nepokretnih) stvari je imenovani pravni posao, što znači da je posebno regulisan…