Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%. 

Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je sve zavisilo od tumačenja i procene činjenica u konkretnom slučaju. Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta”

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano. Nastavi sa čitanjem “Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod”

Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15). Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti”

Poslovni savetnik | (Ne)mogućnost povećanja paušalno utvrđenog prihoda preduzetnika u odnosu na prethodnu godinu |

Prema odredbi člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (dalje: paušalno oporezivanje).

Visinu paušalno utvrđenog prihoda utvrđuje Poreska uprava u skladu sa članom 41. Zakona i Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 – dalje: Uredba).

Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | (Ne)mogućnost povećanja paušalno utvrđenog prihoda preduzetnika u odnosu na prethodnu godinu |”

PORESKI KALENDAR |Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini |

• Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 30.11.2016. godine •

 

Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, uređeno je:

– Zakonom o porezu na dohodak građana ;

– Uredbom o bližim u elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti . Nastavi sa čitanjem “PORESKI KALENDAR |Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini |”

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015 i 11/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

1. Usluge povezane sa uvozom dobara

Član 2

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon) za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara (u daljem tekstu: sporedni troškovi), obveznik može da ostvari ako poseduje dokaze da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara.

Dokazima iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) dokument o vrsti sporednog troška i iznosu naknade za taj trošak (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji u smislu člana 19. stav 3. Zakona.

U računu iz stava 2. tačka 1) ovog člana, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obveznik koji faktički vrši prevoz dobara, kao i svaki drugi obveznik koji se obavezao da će izvršiti prevoz dobara.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz stava 1. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

2. Slanje ili otpremanje dobara u inostranstvo

Član 3

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (u daljem tekstu: izvoz dobara), obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: izvozna deklaracija), odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Ako je u skladu sa carinskim propisima odobreno periodično deklarisanje dobara koja se izvoze, poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana, a do izdavanja izvozne deklaracije, obveznik može da ostvari ako poseduje račune ili otpremnice, overene od strane nadležnog carinskog organa.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, u slučajevima u kojima se izvoz dobara vrši bez podnošenja izvozne deklaracije, dokaz o izvršenom izvozu dobara je odobrenje nadležnog carinskog organa izdato u skladu sa carinskim propisima i potvrda nadležnog carinskog organa o izvršenom izvozu dobara.

Potvrdu iz stava 3. ovog člana izdaje nadležni carinski organ na Obrascu PII – Potvrda o izvršenom izvozu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrdu o izvršenom izvozu dobara overava nadležni carinski organ.

Kopiju potvrde iz stava 4. ovog člana nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog izvoza dobara, do dobijanja dokaza iz st. 1-3. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

Član 4

Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

Dokument iz stava 2. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv i adresu, odnosno firmu i sedište, kao i PIB obveznika (izvoznika);

2) uobičajeni trgovački naziv, količinu i vrednost dobara;

3) mesto i datum kada su dobra poslata u inostranstvo;

4) naziv i adresu, odnosno firmu primaoca dobara u inostranstvu;

5) potpis i pečat nadležnog carinskog organa koji je overio dokument.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog slanja dobara u inostranstvo, do dobijanja dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 5

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, obveznik može da ostvari u poreskom periodu u kojem je izvršio refakciju PDV stranom državljaninu, u skladu sa članom 56. Zakona, a pre utvrđivanja srazmernog odbitka prethodnog poreza.

U poreskoj prijavi za poreski period u kojem je izvršena refakcija PDV stranom državljaninu, obveznik – prodavac umanjuje iznos naknade za promet dobara i usluga za iznos naknade po osnovu isporuke dobara stranom državljaninu, za koju je izvršena refakcija PDV, kao i iznos obračunatog PDV za isplaćeni iznos PDV na ime refakcije PDV stranom državljaninu – kupcu ili podnosiocu zahteva.

Iznos naknade za isporuku dobara stranom državljaninu iz stava 2. ovog člana obveznik – prodavac iskazuje kao poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

3. Slobodne zone, carinsko skladištenje i slobodne carinske prodavnice

Član 6

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za unos dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom (u daljem tekstu: preduzeće) kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

4) overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je za promet iz tog stava korisnik slobodne zone – primalac dobara poreski dužnik u skladu sa Zakonom, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu;

3) overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za promet električne energije, prirodnog gasa, mazuta i uglja, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet dobara može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1)-3), odnosno stava 3. ovog člana.

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, korisnik slobodne zone – primalac dobara koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

Član 7

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, obveznik koji vrši promet usluga može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) ugovor o pružanju usluga sa obveznikom koji isporučuje dobra u slobodnu zonu, odnosno sa korisnikom slobodne zone – primaocem dobara;

3) račun pružaoca usluga;

4) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koje bi obveznik – primalac usluge imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge koristio za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

5) overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana.

Član 8

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima i uslugama za koje bi obveznik – primalac dobara, odnosno usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana korisnik slobodne zone – primalac dobara, odnosno usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. ovog člana.

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, korisnik slobodne zone – primalac dobara i usluga koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

Član 9

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6) Zakona, za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja, obveznik koji vrši promet, odnosno primalac dobara koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari ako poseduje:

1) deklaraciju, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja, u skladu sa carinskim propisima;

2) račun za isporuku dobara overen od strane nadležnog carinskog organa.

Nadležni carinski organ overava račun iz stava 1. tačka 2) ovog člana ako su dobra u trenutku prometa bila u postupku carinskog skladištenja.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen, odnosno plaćen pre izvršenog prometa dobara iz stava 1. ovog člana, obveznik koji vrši promet, odnosno primalac koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 10

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona, za dobra koja se neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), obveznik može da ostvari ako poseduje račun koji sadrži napomenu da se dobra neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice, overen od strane nadležnog carinskog organa.

Ako se dobra pre otpremanja u slobodne carinske prodavnice smeštaju u carinsko skladište, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat držaocu carinskog skladišta, a koji sadrži napomenu da se dobra smeštaju u carinsko skladište, overen od strane nadležnog carinskog organa;

2) dokument kojim se potvrđuje da su dobra iz carinskog skladišta otpremljena u slobodnu carinsku prodavnicu (interna otpremnica), overen od strane nadležnog carinskog organa.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 11

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona, za isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) mesečni izveštaj o prodatim dobrima, overen od strane nadležnog carinskog organa;

2) jedinstvenu carinsku ispravu izdatu u skladu sa carinskim propisima.

4. Usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje

Član 12

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici Srbiji radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokaz da je inostrani primalac nabavio dobra u Republici Srbiji (ugovor ili račun);

2) dokaz o izvršenoj usluzi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje (ugovor ili račun);

3) original ili overenu kopiju izvozne deklaracije ili drugi dokaz, u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, do dobijanja izvozne deklaracije ili drugog dokaza, izdatog u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 1. tačka 1) ovog člana i račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 13

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za usluge radova na pokretnim dobrima koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;

2) ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova;

3) dokaz o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova u skladu sa normativom, koji utvrđuje nadležni carinski organ, za dobra dobijena iz određene količine uvezenih dobara;

4) original ili overenu kopiju izvozne deklaracije, u skladu sa carinskim propisima, za dobra koja se posle izvršene usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje prevoze ili otpremaju u inostranstvo.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre prevoza ili otpreme dobara u inostranstvo, do dobijanja izvozne deklaracije obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje:

1) deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;

2) ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova.

5. Usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara

Član 14

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, a koje se vrše na teritoriji Republike Srbije od mesta utovara do mesta pretovara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) carinsku deklaraciju za postupak tranzita.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara do državne granice.

U računu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 15

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši tranzit dobara (ugovor, račun i dr.);

2) potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa tranzitom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona smatra se usluga prevoza koja se vrši od mesta ulaska do mesta izlaska na državnoj granici.

U računu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 16

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Uslugom prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji u smislu člana 19. stav 3. Zakona.

U računu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz stava 1. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

6. Međunarodni prevoz lica u vazdušnom saobraćaju, isporuke letilica i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica

Član 17

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 9) Zakona, za usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, i to:

1) od inostranog aerodroma do aerodroma u Republici Srbiji;

2) od aerodroma u Republici Srbiji do inostranog aerodroma;

3) od inostranog aerodroma do inostranog aerodroma preko teritorije Republike Srbije.

Član 18

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 10) i 11) Zakona, obveznik može da ostvari za isporuke letilica i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih letilica koje se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.);

2) izjavu vlasnika domaće letilice da se ta letilica koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca letilice da će se ta letilica, uz naknadu, pretežno koristiti u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Domaća letilica iz stava 1. ovog člana koristi se pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja letova u tom periodu ostvari ili će ostvariti više od 80% letova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr.

Za promet dobara iz stava 3. ovog člana, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

1) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i zaključene obračunske listove prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima – za strana dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;

2) izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu obračunskih listova prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima – za domaća dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;

3) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice – za prodato strano gorivo i mazivo;

4) dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima – za prodato domaće gorivo i mazivo;

5) liste snabdevanja letilica na međunarodnim linijama, odnosno mesečni izveštaj o utrošenim dobrima overen od strane nadležnog carinskog organa, u skladu sa carinskim propisima – za domaća dobra (hrana, piće i dr.) koja se služe putnicima u letilicama na međunarodnim linijama.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatraju se usluge sletanja, poletanja, prihvata i otpreme letilica, prtljaga i robe, usluge parkinga letilica, odleđivanja i zaštite od zaleđivanja, hlađenja, grejanja, čišćenja i dr.

7. Međunarodni prevoz lica brodovima u rečnom saobraćaju, isporuke brodova i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova

Član 19

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 12) Zakona, za usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju, kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu, i to:

1) od inostranog pristaništa do pristaništa u Republici Srbiji;

2) od pristaništa u Republici Srbiji do inostranog pristaništa;

3) od inostranog pristaništa do inostranog pristaništa preko teritorije Republike Srbije.

Član 20

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona, obveznik može da ostvari za isporuke brodova i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih brodova koji se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.);

2) izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Domaći brodovi iz stava 1. ovog člana koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića i dr.

Za promet dobara iz stava 3. ovog člana, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

1) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa – za strana dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;

2) izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa u pristaništu, odnosno luci – za domaća dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;

3) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice – za prodato strano gorivo i mazivo;

4) dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima – za prodato domaće gorivo i mazivo;

5) izvoznu deklaraciju i račune, odnosno dostavnice – za snabdevanje namirnicama i drugim dobrima namenjenim neposrednim potrebama brodova.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatraju se lučke usluge, usluge tegljenja i vezivanja brodova, usluge istovara, utovara, pretovara i dr.

8. Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Član 21

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji vrši diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, stranom osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, kao i članovima njihovih porodica (u daljem tekstu: nosioci prava), i to:

1) za službene potrebe:

(1) diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(2) međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) za lične potrebe:

(1) diplomatskih agenata i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište,

(2) konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica,

(3) članova administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom članova osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(4) konzularnih službenika, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, sa izuzetkom konzularnih službenika u konzulatima kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

(5) članova osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom,

(6) članova administrativnog i tehničkog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija ako nisu državljani Republike Srbije ili nemaju u Republici Srbiji prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 22

Poresko oslobođenje iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je poresko oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatim od strane ministarstva nadležnog za inostrane poslove (u daljem tekstu: osnovna potvrda);

2) original službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr) dužan je da, pre izdavanja prvog službenog naloga, Centrali Poreske uprave (u daljem tekstu: Centrala) dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje službenih naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 23

Poresko oslobođenje iz člana 21. tačka 2) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju osnovne potvrde;

2) original naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika, a čiji je potpis deponovan kod Centrale.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr) dužan je da do 31. januara tekuće godine dostavi Centrali spisak lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV sa deponovanim potpisima ovih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama spiska lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 24

Ako se službeni nalog na Obrascu SNPDV, odnosno nalog na Obrascu LNPDV izdaje za nabavku dobara za koja se PDV plaća pri uvozu dobara u Republiku Srbiju, dva primerka izdatih naloga daju se nadležnom carinskom organu, a treći primerak zadržava nosilac prava iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Član 25

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je izvršio promet dobara, odnosno usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, obveznik PDV dostavlja jedan primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za vremenski ograničene ili neograničene usluge (npr. davanje u zakup objekata), odnosno za dobra čija će se pojedinačna isporuka vršiti u određenom vremenskom periodu (npr. gorivo), primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV obveznik može da dostavi uz poresku prijavu za poreski period u kojem je otpočeo pružanje tih usluga, odnosno isporuku tih dobara.

Ako je ugovoreno da će se usluge, odnosno dobra iz stava 2. ovog člana pružati, odnosno isporučivati u periodu dužem od godinu dana, primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV obveznik dostavlja uz poresku prijavu za poreski period u kojem otpočinje naredna godina pružanja usluge, odnosno isporuke dobara.

Član 26

U slučaju kad nosilac prava pre isteka roka od tri godine od dana nabavke dobara u Republici Srbiji, odnosno iz uvoza, bez plaćanja PDV, ta dobra prenese trećem licu putem prodaje, poklona ili na drugi način (u daljem tekstu: otuđenje), dužan je da na promet tih dobara plati PDV koji nije bio plaćen pri njihovoj nabavci u Republici Srbiji, odnosno iz uvoza.

Otuđenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrednost do 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, koja nosioci prava poklanjaju drugim licima, u skladu sa njihovim funkcijama.

9. Ugovori o donaciji, ugovori o kreditu, odnosno zajmu i drugi međunarodni ugovori

Član 27

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši:

1) licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji, odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (u daljem tekstu: implementarni partner);

2) licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (u daljem tekstu: podimplementarni partner);

3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji, kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji, nezavisno od toga da li je ta dobra ili usluge platio davalac donacije ili drugo lice;

4) stranom licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (u daljem tekstu: strano lice), a koje vrši promet dobara i usluga korisniku novčanih sredstava, odnosno korisniku dobara i usluga iz tačke 3) ovog stava (u daljem tekstu: korisnik donacije), u okviru projekta koji je predmet donacije;

5) u svojstvu implementarnog partnera iz tačke 1) ovog stava, odnosno u svojstvu korisnika novčanih sredstava iz tačke 3) ovog stava korisniku dobara i usluga, u slučaju kada plaćanje za ta dobra i usluge nije neposredno izvršio davalac donacije niti korisnik dobara i usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) zakona, za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, a koji se finansira sredstvima donacije Evropske unije, preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Delegacija), u slučaju kada Delegacija angažuje domaće ili strano lice za promet dobara i usluga u okviru realizacije projekta u Republici Srbiji, može da se ostvari ako se naknada za taj promet naplaćuje neposredno od Delegacije, odnosno stranog lica.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio ugovor o donaciji dostavlja Centrali kopiju zaključenog ugovora o donaciji i podatak o iznosu sredstava koji je predmet ugovora o donaciji.

Implementarni partner dostavlja Centrali dokaz da je u svojstvu implementarnog partnera angažovan od strane davaoca donacije, spisak podimplementarnih partnera, spisak korisnika donacije, kao i kopije ugovora zaključenih sa podimplementarnim partnerima, odnosno korisnicima donacije.

Korisnik donacije dostavlja Centrali dokaz kojim se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije, odnosno dokaz kojim se potvrđuje da će dobra ili usluge neposredno platiti davalac donacije, spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga za realizaciju projekta koji je predmet donacije, kao i kopije tih ugovora.

Republički organ nadležan za koordinaciju razvojne pomoći Evropske unije, odnosno Telo za ugovaranje određeno na osnovu propisa kojim se uređuje upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije (u daljem tekstu: Telo za ugovaranje) dostavlja Centrali i krajnjem korisniku donatorskog projekta (u daljem tekstu: krajnji korisnik) podatke o:

1) ugovoru o donaciji iz stava 2. ovog člana na osnovu kojeg se finansira projekat, i to datumu početka i završetka primene ugovora, uključujući i izmene koje se odnose na trajanje tog ugovora;

2) nazivu i broju projekta, datumu početka i završetka projekta, iznosu novčanih sredstava namenjenih finansiranju tog projekta, uključujući i izmene o tim novčanim sredstvima.

Pored podataka iz stava 6. ovog člana, republički organ nadležan za koordinaciju razvojne pomoći Evropske unije, odnosno Telo za ugovaranje dostavlja Centrali i podatak o krajnjem korisniku.

Delegacija, odnosno Telo za ugovaranje dostavlja Centrali i krajnjem korisniku podatke o nazivu i broju ugovora zaključenog između Delegacije i domaćeg ili stranog lica o prometu dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekta, datumu početka i završetka ugovora, iznosu novčanih sredstava namenjenih finansiranju tog ugovora, uključujući i izmene o novčanim sredstvima kojima se finansira ugovor, odnosno trajanju ugovora, kao i fotokopiju tog ugovora.

Strano lice iz stava 1. tačka 4) i stava 2. ovog člana dostavlja Centrali fotokopiju ugovora zaključenog sa obveznikom o prometu dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekta.

Član 28

Poresko oslobođenje iz člana 27. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika obveznik koji vrši promet, odnosno implementarni partner ili podimplementarni partner koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari ako poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o donaciji oslobođen poreza (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za donacije), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Odgovorno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta;

4) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je implementarni, odnosno podimplementarni partner poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) potpis i pečat ovlašćenog lica implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;

8) broj i datum overe od strane Centrale i potpis ovlašćenog lica.

Izuzetno od stava 3. tačka 7) ovog člana, ako implementarni, odnosno podimplementarni partner, nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, umesto otiska pečata, Centrali dostavlja izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane lica ovlašćenog za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije.

Centrala proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, od kojih dva primerka vraća implementarnom, odnosno podimplementarnom partneru, a treći zadržava za svoje potrebe.

Implementarni, odnosno podimplementarni partner dostavlja obvezniku jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 29

Poresko oslobođenje iz člana 27. stav 1. tač. 3) i 4) i stav 2. ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Kada je korisnik donacije, odnosno krajnji korisnik poreski dužnik u skladu sa Zakonom za promet koji mu vrši obveznik ili strano lice, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije, odnosno krajnjeg korisnika, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Odgovorno lice korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica, dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu izdavaoca potvrde – korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem;

4) naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je korisnik donacije, odnosno krajnji korisnik poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis i pečat ovlašćenog lica korisnika donacije, krajnjeg korisnika, odnosno stranog lica;

9) broj i datum overe od strane Centrale i potpis ovlašćenog lica.

Izuzetno od stava 4. tačka 8) ovog člana, ako strano lice nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, umesto otiska pečata, Centrali dostavlja izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane lica ovlašćenog za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije.

Centrala proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za donacije iz st. 1. i 2. ovog člana, od kojih dva primerka vraća korisniku donacije, krajnjem korisniku, odnosno stranom licu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Korisnik donacije, krajnji korisnik, odnosno strano lice dostavlja obvezniku jedan primerak overene potvrde iz stava 6. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 29a

Poresko oslobođenje iz člana 27. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje lice koje je implementarnom partneru, odnosno korisniku novčanih sredstava iz člana 27. stav 1. tačka 1), odnosno tačka 3) ovog pravilnika prenelo novčana sredstva na ime realizacije ugovora o donaciji, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Odgovorno lice prenosioca novčanih sredstava dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu izdavaoca potvrde – prenosioca novčanih sredstava;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem;

4) naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji se ostvaruje poresko oslobođenje;

6) naziv, adresu i PIB poreskog dužnika za promet iz tačke 5) ovog stava;

7) vrednost prometa dobara i usluga iskazana u predračunu ili drugom dokumentu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis i pečat ovlašćenog lica prenosioca novčanih sredstava;

9) broj i datum overe od strane Centrale i potpis ovlašćenog lica.

Centrala proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana, od kojih dva primerka vraća prenosiocu novčanih sredstava, a treći zadržava za svoje potrebe.

Prenosilac novčanih sredstava dostavlja poreskom dužniku jedan primerak overene potvrde iz stava 4. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 30

Ako se po osnovu ugovora o donaciji iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 28. stav 3. tač. 4)-6), odnosno članom 29. stav 4. tač. 5)-7) ovog pravilnika, sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 31

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je obveznik PDV ostvario poresko oslobođenje na osnovu potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, obveznik PDV dostavlja pregled tih potvrda koji sadrži broj i datum potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.

Član 32

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim kopijama ugovora o donaciji, podacima o iznosu sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, o implementarnim i podimplementarnim partnerima, kopijama ugovora zaključenih između implementarnih i podimplementarnih partnera, korisnicima donacija, krajnjim korisnicima i stranim licima, kopijama ugovora zaključenih između korisnika donacija i stranih lica, kopijama ugovora zaključenih između Delegacije i domaćih ili stranih lica o prometu dobara i usluga, kopijama ugovora zaključenih između stranih lica i obveznika, prenosioca novčanih sredstava, kopijama ugovora zaključenih između prenosioca novčanih sredstava i implementarnih partnera, odnosno korisnika novčanih sredstava, dokazima kojima se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije, dokazima kojima se potvrđuje da će dobra ili usluge neposredno platiti davalac donacije, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za donacije.

Član 33

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, zaključenim između:

1) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne finansijske organizacije;

2) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države;

3) treće strane i međunarodne finansijske organizacije, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant;

4) treće strane i druge države, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant.

Republički organ nadležan za poslove trezora Republike Srbije dostavlja Centrali spisak i kopije zaključenih ugovora o kreditu, odnosno zajmu, koje je zaključila Republika Srbija, odnosno u kojima se Republika Srbija pojavljuje kao garant ili kontragarant, kao i podatke o iznosu i nameni sredstava koji su predmet ugovora o kreditu, odnosno zajmu, a kojima je predviđeno da se iz dobijenih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Korisnik kredita, odnosno zajma (u daljem tekstu: korisnik sredstava) dostavlja Centrali spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga, kao i kopije zaključenih ugovora.

Član 34

Poresko oslobođenje iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši korisniku sredstava, odnosno stranom licu sa kojim korisnik sredstava ima zaključen ugovor o prometu dobara i usluga, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o kreditu, odnosno zajmu oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale, u tri primerka.

Kada je korisnik sredstava poreski dužnik u skladu sa Zakonom za promet koji mu vrši obveznik ili strano lice, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale, u tri primerka.

Potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB korisnika sredstava;

2) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj ugovora o kreditu, odnosno zajmu ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta koji se finansira iz ovih sredstava ako su sredstva kredita, odnosno zajma, namenjena finansiranju određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je korisnik sredstava poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis ovlašćenog lica.

Potvrda iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se na zahtev korisnika sredstava, odnosno stranog lica, koji mora da sadrži:

1) naziv, adresu i PIB korisnika sredstava;

2) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj ugovora o kreditu, odnosno zajmu ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta koji se finansira iz ovih sredstava ako su sredstva kredita, odnosno zajma, namenjena finansiranju određenog projekta u Republici Srbiji;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;

6) naziv, adresu i PIB obveznika PDV, odnosno naziv i adresu stranog lica koje vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je korisnik sredstava poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;

7) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

8) potpis ovlašćenog lica i pečat korisnika sredstava, odnosno stranog lica.

Izuzetno od stava 4. tačka 8) ovog člana, ako strano lice nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, uz zahtev iz stava 4. ovog člana dostavlja Centrali izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane ovlašćenog lica.

Centrala proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni izdaje tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju iz st. 1. i 2. ovog člana, od kojih dva primerka dostavlja korisniku sredstava, odnosno stranom licu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Korisnik sredstava, odnosno strano lice dostavlja jedan primerak potvrde iz stava 6. ovog člana obvezniku, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Uz prvi zahtev iz stava 4. ovog člana, korisnik sredstava dužan je da Centrali dostavi i podatak o iznosu iskorišćenih sredstava kredita, odnosno zajma.

Ako se preko stalne poslovne jedinice vrši realizacija projekata finansiranih iz sredstava kredita, odnosno zajma po osnovu ugovora iz člana 33. stav 1. ovog pravilnika, poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji vrši stalna poslovna jedinica, a za koji korisniku sredstava račun izdaje lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište (u daljem tekstu: osnivač), može da ostvari i obveznik PDV – stalna poslovna jedinica tog osnivača, odnosno korisnik sredstava koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdate korisniku sredstava.

Kada je za promet iz stava 9. ovog člana stalna poslovna jedinica poreski dužnik u skladu sa Zakonom, stalna poslovna jedinica sačinjava obračun prometa dobara i usluga (u daljem tekstu: obračun), koji dostavlja nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu PDV.

Obračun iz stava 10. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv, adresu i PIB obveznika PDV – stalne poslovne jedinice;

2) mesto i datum sačinjavanja i redni broj obračuna;

3) vrednost prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava;

4) vrednost prometa dobara i usluga izvršenog stalnoj poslovnoj jedinici od strane prethodnih učesnika u prometu;

5) potpis ovlašćenog lica.

U poreskoj prijavi PDV za poreski period u kojem je sačinjen obračun, stalna poslovna jedinica u polju 001 Obrasca PPPDV propisanog Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 94/04, 108/05 i 120/08) iskazuje podatak o vrednosti prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava.

Član 35

Ako se po osnovu ugovora o kreditu, odnosno zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 34. stav 3. tač. 5)-7) ovog pravilnika, sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB-u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 36

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je obveznik PDV ostvario poresko oslobođenje na osnovu potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, obveznik PDV dostavlja pregled tih potvrda koji sadrži broj i datum potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.

Član 37

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim kopijama ugovora o kreditu, odnosno zajmu, podacima o iznosu i nameni sredstava koji su predmet ugovora o kreditu, odnosno zajmu, korisnicima sredstava i stranim licima, kopijama ugovora zaključenih između korisnika sredstava i stranih lica, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam.

Član 38

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorom, pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona (u daljem tekstu: međunarodni ugovor), zaključenim između:

1) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne organizacije;

2) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor, dostavlja Centrali kopiju zaključenog međunarodnog ugovora, obaveštenje o licima koja na osnovu tog ugovora imaju pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 39

Poresko oslobođenje iz člana 38. ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema međunarodnom ugovoru oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale.

Kada je za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana poreski dužnik u skladu sa Zakonom lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale.

Potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje, odnosno za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) potpis ovlašćenog lica.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na zahtev lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, koji se podnosi Centrali.

Zahtev iz stava 4. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje, odnosno za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) potpis ovlašćenog lica za podnošenje zahteva.

Centrala proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni izdaje tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju iz stava 3. ovog člana, od kojih dva primerka dostavlja licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, a treći zadržava za svoje potrebe.

Lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje dostavlja jedan primerak potvrde iz stava 6. ovog člana obvezniku, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 40

Ako se na osnovu međunarodnog ugovora iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, izdavalac potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, umesto podataka propisanih članom 39. stav 3. tač. 5) i 6) ovog pravilnika, sadrži podatak o vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 41

Uz poresku prijavu za poreski period u kojem je obveznik PDV ostvario poresko oslobođenje na osnovu potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor, obveznik PDV dostavlja pregled tih potvrda koji sadrži broj i datum potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara.

Član 42

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim kopijama međunarodnih ugovora, licima koja na osnovu međunarodnih ugovora imaju pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, kao i izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor.

Član 43

Ugovori i druga dokumentacija koji se dostavljaju Centrali u cilju sprovođenja postupaka za ostvarivanje poreskih oslobođenja iz člana 24. stav 1. tač. 16a)-16v) Zakona moraju biti na srpskom jeziku.

Član 44

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza (“Službeni glasnik RS”, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 4/11, 24/11 i 79/11).

Član 45

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

(“Sl. glasnik RS”, br. 40/2015)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

(“Sl. glasnik RS”, br. 82/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

(“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

(“Sl. glasnik RS”, br. 11/2016)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Obrazac PII

 

POTVRDA O IZVRŠENOM IZVOZU

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (“Službeni glasnik RS”, broj ____/2012), potvrđuje se da je:

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Naziv i adresa obveznika PDV)

 

(PIB obveznika PDV)

 

 

 

 

 

 

na osnovu odobrenja carinskog organa ____________________________

 od 

___________________________

                                                                                (Broj odobrenja)

 

            (Datum odobrenja)

 

 

 

dana _________________________________ izvršio izvoz:

 

 

                      (datum izvršenog izvoza)

 

 

 

Red. br.

Vrsta dobra

Količina

Valuta

Vrednost u valuti

Vrednost u din. po srednjem kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

_____________________________________
(Nadležni carinski organ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________
(Datum)

 

M.P.

 

______________________________________
(Potpis odgovornog lica u Upravi carina)

 

Obrazac SNPDV

 

DIPLOMATSKO/KONZULARNO
PREDSTAVNIŠTVO, MEĐUNARODNA

ORGANIZACIJA
____________________________________
(Pun naziv)
____________________________________
(Adresa)

Broj osnovne potvrde: _________________

Broj službenog naloga: ________________

 

 

SLUŽBENI NALOG
ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV

 

Za ____________________________________

 

___________________________________

(Ime i prezime)

 

(Broj diplomatske/konzularne,
službene legitimacije)

 

da za službene potrebe 

 

 

(Pun naziv diplomatskog/konzularnog predstavništva, međunarodne organizacije)

na osnovu člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (1) i (2) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) može da nabavi sledeća dobra i usluge, odnosno uveze dobra, bez PDV:

Red. br.

Vrsta i naziv dobara/usluga

Količina

Jedinica mere

Vrednost bez PDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Iznos PDV za koji je ostvareno poresko oslobođenje:

 

2) Navedena dobra i usluge nabavljeni su kod:

 

 

(Naziv isporučioca dobara/usluga)         

iz ___________________________________

 

 

(Mesto)

 

(PIB isporučioca dobara/usluga)

 

 

 

(Datum)

M.P.

(Potpis ovlašćenog lica isporučioca dobara/usluga)

Za nabavku/uvoz navedenih dobara, odnosno pružanje usluga, bez PDV, ispunjen je uslov reciprociteta/međunarodnim ugovorom predviđeno je poresko oslobođenje.

___________________________________

 

________________________________________________

(Datum)

M.P.

(Potpis ovlašćenog lica diplomatskog/konzularnog predstavništva, međunarodne organizacije)

Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac dobara/usluga, a kod uvoza dobara podatak pod 1) i tabelu popunjava nadležni carinski organ

 

Obrazac LNPDV

 

DIPLOMATSKO/KONZULARNO
PREDSTAVNIŠTVO, MEĐUNARODNA
ORGANIZACIJA
____________________________________
(Pun naziv)
____________________________________
(Adresa)

Broj osnovne potvrde: _________________
Broj službenog naloga: ________________

 

 

NALOG
ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV, ZA LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

 

Za ________________________________________

 

___________________________________

 

                           (Ime i prezime)

 

(Broj diplomatske/konzularne,
službene legitimacije)

 

da na osnovu člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12) može da nabavi sledeća dobra i usluge, odnosno uveze dobra, bez PDV:

Red. br.

Vrsta i naziv dobara/usluga

Količina

Jedinica mere

Vrednost bez PDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Iznos PDV za koji je ostvareno poresko oslobođenje:

 

2) Navedena dobra i usluge nabavljeni su kod:

 

 

(Naziv isporučioca dobara/usluga)         

iz ___________________________________

 

 

(Mesto)

 

(PIB isporučioca dobara/usluga)

 

 

 

(Datum)

M.P.

(Potpis ovlašćenog lica isporučioca dobara/usluga)

Za nabavku/uvoz navedenih dobara, odnosno pružanje usluga, bez PDV, ispunjen je uslov reciprociteta/međunarodnim ugovorom predviđeno je poresko oslobođenje.

____________________________________

 

________________________________________

(Datum)

M.P.

(Potpis ovlašćenog lica diplomatskog/konzularnog
predstavništva, međunarodne organizacije)

Podatke pod 1) i 2) i tabelu popunjava isporučilac dobara/usluga, a kod uvoza dobara podatak pod 1) i tabelu popunjava nadležni carinski organ

IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

• Nabavka putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i dobara i usluga za potrebe navedenih prevoznih sredstava; izdaci za reprezentaciju; izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih •

 

1. Uvod

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza uređeni su odredbama člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon). Suštinski uslov za pravo na odbitak prethodnog poreza je da obveznik PDV nabavljena dobra ili primljene usluge koristi ili će koristiti da bi izvršio promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Drugi uslov je formalne prirode, a odnosi se na posedovanje računa (ili drugog dokumenta koji služi kao račun) koji je izdat u skladu sa Zakonom.

Međutim, Zakonom je isključeno pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke (odnosno proizvodnje ili uvoza) određenih dobara i usluga, iako bi obveznik PDV, u skladu sa opštim pravilima iz člana 28. Zakona, možda i imao pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu njihove nabavke. Radi se dakle o izuzecima, tj. slučajevima u kojima Zakon izuzima pravo na odbitak prethodnog poreza, bez obzira na namenu nabavljenih dobara i primljenih usluga. U suštini, u ovim slučajevima je samim Zakonom postavljena pretpostavka da se radi o krajnjoj potrošnji obveznika PDV, te da obveznik PDV iz tog razloga nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tačno određenih dobara i usluga.

Naime, odredbama člana 29. stav 1. Zakona propisano je, da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu:

1) nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara;

2) izdataka za reprezentaciju obveznika;

3) izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla.

Međutim, odredbama člana 29. stav 2. Zakona propisano je da, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti:

1) prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara;

2) prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.

Prema tome, u slučajevima iz člana 29. stav 2. Zakona važe opšta pravila (uslovi) za pravo na odbitak prethodnog poreza, koja su propisana odredbama člana 28. Zakona.

Članom 29. stav 3. data je definicija izdataka za reprezentaciju obveznika.

2. Nabavka putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca, vazduhoplova i dobara i usluga povezanih sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava

Prema citiranim odredbama člana 29. stav 1. Zakona, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke (odnosno proizvodnje ili uvoza) tačno određenih prevoznih sredstava i dobara i usluga neposredno povezanih sa tim prevoznim sredstvima. To su:

– putnički automobili;

– motocikli;

– jahte i čamci;

– vazduhoplovi;

– objekti za smeštaj navedenih prevoznih sredstava (garaže, prostor za parkiranje);

– rezervni delovi, gorivo i potrošni materijal namenjen za potrebe navedenih prevoznih sredstava po osnovu čije nabavke obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza;

– usluge iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava;

– usluge održavanja i popravke, kao i druge usluge koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava i

– dobra i usluge koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj navedenih prevoznih sredstava po osnovu čije nabavke obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Uslugama iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava, po osnovu kojih primalac predmetnih usluga (npr. zakupac) nema pravo na odbitak prethodnog poreza, smatraju se uzimanje u zakup navedenih prevoznih sredstava po osnovu ugovora o zakupu ili na korišćenje po osnovu ugovora koji ima elemente ugovora o zakupu (rent a car i sl).

Zakonom su precizno određena dobra i usluge po osnovu čije nabavke obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza, s tim što, kada se radi o uslugama koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, Zakon nije zatvorio enumeraciju (“i drugih usluga”). Međutim, i ove usluge moraju biti neposredno povezane sa korišćenjem nabrojenih prevoznih sredstava kao što su to i usluge iznajmljivanja, održavanja i popravke. Postavlja se pitanje koje su to usluge? Primera radi, to bi mogla biti usluga uzimanja u zakup garaže koja će obvezniku PDV služiti za smeštaj putničkog automobila po osnovu čije nabavke nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, putarine (dozvoljavanje korišćenja puteva) plaćene po osnovu korišćenja putničkog automobila, usluge registracije i tehničkog pregleda navedenih prevoznih sredstava, lučke usluge u vezi sa korišćenjem jahti i čamaca ili aerodromske usluge u vezi sa korišćenjem vazduhoplova prilikom čije nabavke obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza i sl.

U neposrednoj primeni Zakona, kao sporno se postavilo pitanje prava obveznika PDV, da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet usluga taksi prevoza, odbije kao prethodni porez, s obzirom da se ove usluge uglavnom pružaju korišćenjem putničkih automobila. Resorno ministarstvo je dalo mišljenje po ovom pitanju i zauzelo stav da obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u ovom slučaju, što znači da se ove usluge ne smatraju uslugama povezanim sa korišćenjem putničkih automobila. Naime, ovde se ne radi o drugim uslugama koje su neposredno povezane sa korišćenjem putničkih automobila po osnovu čije nabavke obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, s obzirom da se ne radi o korišćenju putničkih automobila koji su nabavljeni (kupljeni ili iznajmljeni) od strane obveznika PDV – primaoca usluga prevoza. Takođe, ne radi se ni o iznajmljivanju putničkih automobila, već se radi o uslugama prevoza koje pruža obveznik PDV koji se bavi taksi prevozom.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 413-00-1609/2010-04 od 26.05.2010. godine

“… obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane taksi udruženja – obveznika PDV, kao prethodnog učesnika u prometu za pružene usluge taksi prevoza, odbije kao prethodni porez od PDV koji duguje, uz ispunjenje svih predviđenih uslova – da poseduje račun (ili drugi dokument koji služi kao račun) obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu koji je izdat u skladu sa Zakonom, kao i da primljene usluge koristi ili da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.”

Po osnovu nabavke ili iznajmljivanja drugih prevoznih sredstava, kao što su npr. bicikla, bicikla sa motorom, mopedi, skuteri, tricikli, četvorocikli, teretna motorna vozila (kamioni, laka dostavna vozila i sl.), autobusi, kombinovana vozila koja se ne smatraju putničkim automobilima i sl, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa opštim pravilima iz člana 28. Zakona, s obzirom da odredbama člana 29. Zakona nije isključeno pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke (odnosno proizvodnje ili uvoza) ovih dobara, kao ni po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe i usluga iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 413-00-1379/2006-04 od 25.12.2006. godine

“… obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke bicikla i bicikla sa motorom – skutera, ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 28. Zakona, s obzirom da se navedena vozila ne smatraju motociklima za koje je propisano izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza.”

 Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 413-00-00002/2009-04 od 2.02.2009. godine

“… obveznik PDV koji koristi zakupljeno teretno vozilo – kamion za obavljanje delatnosti, ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet goriva koje nabavlja za potrebe tog vozila, odbije kao prethodni porez od PDV koji duguje, uz ispunjenje propisanih uslova (da poseduje propisanu dokumentaciju, kao i da nabavljena dobra koristi ili će koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV ili promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici)”.

Izvod iz mišljenje Ministarstva finansija, broj 430-00-00164/2016-04 od 23.6.2016. godine

“Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu dobara i usluga odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV), kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili da će ih koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji). S tim u vezi, obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet motornog vozila – teškog četvorocikla (L7), uz ispunjenje ostalih propisanih uslova. Naime, s obzirom na to da se motorno vozilo – teški četvorocikl (L7) ne smatra motociklom u skladu sa Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15 i 14/16 – dalje: Pravilnik), to znači da Zakonom nije propisano izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog motornog vozila.”

U neposrednoj primeni Zakona često se, kao sporno, pojavljivalo pitanje da li se neki automobil smatra putničkim automobilom u smislu člana 29. stav 1. Zakona, ili drugom vrstom motornog vozila po osnovu čije nabavke bi obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza uz ispunjenje opštih uslova propisanih odredbama člana 28. Zakona. Utvrđivanje da li se neko motorno vozilo smatra putničkim automobilom, preko uticaja na odbitak prethodnog poreza, indirektno ima vrlo važnu ulogu i u kontekstu utvrđivanja poreskog tretmana prometa tog dobra. Dakle, prvo i osnovno pitanje koje se postavlja jeste šta se smatra putničkim automobilom u smislu primene Zakona. Naime, Zakon poznaje termin “putnički automobil” iako samim Zakonom niti podzakonskim aktima taj termin nije definisan.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US), odredbom člana 7. stav 1. tačka 41), definisan je termin “putničko vozilo”. Prema toj definiciji putničkim vozilom se smatra vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. Na isti način putničko vozilo definisano je i Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015 i 14/2016). Međutim, ova definicija je, već na prvi pogled, suviše opširna i neprecizna da bi uz pomoć nje precizno identifikovali motorna vozila koja se smatraju putničkim automobilima u smislu Zakona.

Resorno ministarstvo je u više navrata davalo mišljenja u kojima je iznelo stav da se prilikom određivanja da li se radi o putničkom automobilu ili nekom drugom motornom vozilu, primenjuju standardi utvrđeni u ECE klasifikaciji i definicijama vozila na motorni pogon i prikolica, koja je sastavni deo međunarodnog Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija – Ženeva 16.10.1995. godine. Na osnovu navedenih standarda i sporazuma Agencija za bezbednost saobraćaja vrši kategorizaciju motornih vozila, o čemu izdaje potvrdu.

Preporučujemo obveznicima da se u svim graničnim slučajevima u kojima se sa sigurnošću ne može utvrditi da li se radi o putničkom automobilu ili nekoj drugoj kategoriji motornih vozila, obrate Agenciji za bezbednost saobraćaja koja vrši kategorizaciju i izdaje potvrdu o kategorizaciji motornog vozila, s obzirom da predmetna potvrda za poreske svrhe služi kao dokaz da se radi, odnosno da se ne radi o putničkom automobilu.

 

Mišljenje Ministarstva finansija, broj 430-00-00189/2014-04 od 29.5.2014. godine

“Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno PDV plaćen prilikom uvoza dobra – motornog vozila Nissan Navara, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, odnosno dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza), kao i da predmetno dobro koristi ili da će ga koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji). Naime, reč je o vozilu koje je, prema potvrdi Agencije za bezbednost saobraćaja broj 221-335-00-07279/2013-05 od 8.4.2014. godine, u skladu sa međunarodnim Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija – Ženeva 16. oktobar 1995. godine, klasifikovano kao teretno motorno vozilo (N1), a ne kao putnički automobil.”

Prema odredbi člana 29. stav 2. Zakona, obveznik PDV ipak ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke (odnosno proizvodnje ili uvoza) putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, ako predmetna prevozna sredstva koristi isključivo za obavljanje sledećih delatnosti:

– prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava (npr. prodaja putničkih automobila, rent a car, davanje prevoznog sredstva na korišćenje po osnovu ugovora o zakupu, davanje u lizing i dr);

– prevoza lica i dobara navedenim prevoznim sredstvima (npr. taksi delatnost, prevoz putnika vazduhoplovima i sl);

– obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima (npr. auto škole, škole za pilote i sl).

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza i po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala namenjenog za potrebe putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova po osnovu čije nabavke je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, kao i po osnovu prijema usluga održavanja i popravke i drugih usluga koje su povezane sa korišćenjem navedenih prevoznih sredstava.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 413-00-680/2009-04 od 7.04.2009. godine

“… uz ispunjenje propisanih uslova, obveznik PDV – privredno društvo koje se bavi prometom motornih vozila, ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu – isporučilaca rezervnih delova i potrošnog materijala, odbije kao prethodni porez, s obzirom da se u ovom slučaju radi o nabavci rezervnih delova i potrošnog materijala za potrebe putničkih i teretnih vozila, koja je obveznik PDV uvezao, a koja su namenjena daljoj prodaji.”

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza i po osnovu usluga iznajmljivanja (uzimanje u zakup po osnovu ugovora o zakupu ili na korišćenje po osnovu ugovora koji ima elemente ugovora o zakupu, rent a car i sl) putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, ako predmetna prevozna sredstva koristi isključivo za promet iz člana 29. stav 2. Zakona, kao i po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala, usluga održavanja i popravke i drugih usluga koje su povezane sa korišćenjem navedenih prevoznih sredstava koja je iznajmio (uzeo u zakup).

Tako npr. ako obveznik PDV uzme na korišćenje putnički automobil po osnovu ugovora o lizingu ili zakupu (bez obzira da li se taj ugovor smatra ugovorom o lizingu ili zakupu iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona ili ne) i taj putnički automobil isključivo koristi za obavljanje taksi delatnosti, ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – davaoca lizinga, odnosno zakupodavca, odbije kao prethodni porez od PDV koji duguje, uz ispunjenje opštih uslova predviđenih odredbama člana 28. Zakona.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 430-00-00491/2015-04 od 25.11.2015. godine

“Obveznik PDV koji obavlja više delatnosti, a koji nabavlja putnički automobil za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, ima pravo da, po osnovu nabavke predmetnog vozila, PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odbije kao prethodni porez, pod uslovom da taj putnički automobil isključivo koristi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja.”

Važno je naglasiti da obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 29. stav 2. Zakona, samo ako navedena prevozna sredstva koristi isključivo za obavljanje delatnosti navedenih u članu 29. stav 2. Zakona. To znači npr. da ako obveznik PDV koristi putnički automobil za obuku vozača ali i za privatne potrebe osnivača, lica zaposlenog u auto školi ili nekog trećeg lica, u tom slučaju nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog putničkog automobila, iz razloga što predmetni putnički automobil ne koristi isključivo za obavljanje delatnosti obuke vozača. Takođe, obveznik PDV koji se bavi prometom putničkih automobila, nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke test vozila i zamenskih vozila, s obzirom da se navedena vozila ne koriste isključivo za dalju prodaju (promet).

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 413-00-2145/2008-04 od 9.12.2008. godine

“… obveznik PDV – lice koje se bavi prometom i servisiranjem putničkih automobila nema pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu pri nabavci test vozila (vozila koja služe da potencijalni kupac razgleda i proba vozilo) i zamenskih vozila (vozila koja se obezbeđuju kupcima koji imaju status VIP korisnika ako popravka njihovog vozila traje duže od šest sati), odnosno pri iznajmljivanju tih vozila, odbije kao prethodni porez, imajući u vidu da se nabavka, odnosno iznajmljivanje predmetnih vozila ne vrši u cilju njihovog prometa, odnosno pružanja usluge davanja u zakup.”

 

Primer 1:

Obveznik PDV – preduzetnik kupio je čamac da bi izvršio uslugu postavljanja elektro instalacija (ukrasne rasvete i sl) na jezeru. Postavlja se pitanje da li ovaj obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat za promet čamca, odbije kao prethodni porez?

Iako bi u skladu sa opštim pravilima iz člana 28. Zakona obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u navedenom slučaju, s obzirom da se radi o dobru čija nabavka je odredbom člana 29. stav 1. tačka 1) Zakona izuzeta od prava na odbitak prethodnog poreza, kao i da predmetni čamac neće koristiti za obavljanje delatnosti iz člana 29. stav 2. Zakona (ne bavi se prodajom ili davanjem u zakup čamaca, niti prevozom lica i dobara, odnosno obukom vozača čamaca), obveznik PDV – preduzetnik nema pravo da PDV koji mu je obračunat na promet čamca koji nabavlja za potrebe obavljanja delatnosti (u konkretnom slučaju pružanje usluga postavljanja elektro instalacija na jezeru), odbije kao prethodni porez. Iz istih razloga obveznik PDV nema pravo ni na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za potrebe predmetnog čamca.

Primer 2:

Obveznik PDV koji se bavi ugostiteljskom delatnošću kupuje automobil za potrebe obavljanja delatnosti, tj. za prevoz (npr. dostavu) hrane i pića. Prema potvrdi agencije za bezbednost saobraćaja radi se o vozilu koje je kategorizovano kao putničko vozilo (putnički automobil). Postavlja se pitanje da li ovaj obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnog putničkog automobila?

Kao i u prethodnom primeru, radi se o dobru čija je nabavka izuzeta od prava na odbitak prethodnog poreza, a imajući u vidu da predmetni putnički automobil ne koristi za obavljanje delatnosti prevoza lica i dobara (pružanje usluga prevoza), već za obavljanje ugostiteljske delatnosti, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ovog automobila. Iz istih razloga obveznik PDV nema pravo ni na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za potrebe predmetnog automobila.

Primer 3:

Privredno društvo angažuje auto školu za obuku zaposlenih za vozače. Postavlja se pitanje da li privredno društvo ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za usluge obuke vozača koje auto škola pruža za fizička lica zaposlena u društvu?

Kako smo već istakli, u skladu sa odredbom člana 29. stav 1. Zakona, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara.

Prema tome, obveznik PDV ima pravo da PDV iskazan u računu drugog obveznika PDV za usluge obuke vozača odbije kao prethodni porez, ako te usluge nabavlja za potrebe obavljanja delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza i ako se ne radi o obuci vozača za upravljanje putničkim automobilima i motociklima.

Naime, ako se radi o obuci vozača za upravljanje putničkim automobilima i motociklima, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 29. stav 1. Zakona, s obzirom da se, prema našem mišljenju, radi o usluzi koja je povezana sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za obuku vozača za upravljanje putničkim automobilima i motociklima obveznik bi imao samo ako se obuka vrši isključivo radi obavljanja delatnosti iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava (npr. rent a car) ili prevoza lica i dobara ili delatnosti obuke vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima (npr. ako se radi o obuci vozača za instruktore u auto školi).

Primer 4:

Obveznik PDV nabavlja uređaj za navigaciju koji će se koristiti u putničkom automobilu? Postavlja se pitanje da li obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke navigacije?

Imajući u vidu da je u konkretnom slučaju nabavka navigacije izvršena za potrebe putničkog automobila (za potrebe njegovog korišćenja), mišljenja smo da obveznik PDV generalno nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, u smislu člana 29. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV. Međutim, ako se predmetno putničko vozilo koristi isključivo za obavljanje delatnosti iznajmljivanja putničkih automobila (npr. rent a car) ili za prevoz lica i dobara (npr. taksi prevoz), obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke navigacije.

 

3. Nabavka dobara i usluga za reprezentaciju obveznika PDV

Obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju. To znači da kada obveznik PDV nabavlja određena dobra ili usluge u svrhu reprezentacije, nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tih dobara i usluga.

Prema odredbi člana 29. stav 3. Zakona, izdacima za reprezentaciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza.

Dakle, u slučaju kada obveznik PDV nabavlja dobra i usluge da bi izvršio poklon ili neku drugu pogodnost poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i drugim fizičkim licima, a da za to ne postoji pravna obaveza, predmetni izdatak se smatra izdatkom za reprezentaciju.

Zakonom se primerično navode ugostiteljske usluge, pokloni i izdaci za odmor, sport i razonodu, ali se izdacima za reprezentaciju smatraju i svi drugi izdaci koji su učinjeni poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i drugim fizičkim licima, a da za to ne postoji pravna obaveza.

Pokloni manje vrednosti ne smatraju se izdacima za reprezentaciju, pa obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu pod opštim uslovima.

Reprezentacija, odnosno potrošnja dobara i/ili usluga za reprezentaciju, u suštini predstavljaju krajnju potrošnju obveznika PDV. Izričitim propisivanjem da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju, Zakonom je istaknuto da se unapred smatra da dobra i usluge koje obveznik PDV nabavlja, odnosno prima u svrhu reprezentacije, obveznik PDV ne koristi i neće koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. postavljena je neoboriva pretpostavka da se radi o krajnjoj potrošnji obveznika PDV.

Inače, definicija izdataka za reprezentaciju obveznika u članu 29. stav 3. Zakona uvedena je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2015), koji se primenjuje od 15.10.2015. godine. Zaključno sa 14.10.2015. godine Zakonom nije bilo definisano šta se smatra izdacima za reprezentaciju pa je opredeljivanje ovih izdataka zavisilo od računovodstvenog evidentiranja ovih izdataka. Međutim, od 15.10.2015. godine opredeljivanje izdataka za reprezentaciju u smislu prava na odbitak prethodnog poreza više se ne vrši na osnovu računovodstvenog evidentiranja ovih izdataka, iako se najčešće ovi izdaci smatraju reprezentacijom i u računovodstvenom smislu i u smislu Zakona. Tako je npr. samom definicijom predviđeno da se izdaci za poklone manje vrednosti ne smatraju reprezentacijom u smislu člana 29. stav 1. tačka 2) Zakona, iako se ovi izdaci računovodstveno evidentiraju kao reprezentacija.

Inače, poklonom manje vrednosti kod kojeg se smatra da promet nije izvršen smatra se dobro:

– koje ima pojedinačnu tržišnu vrednost manju od 2.000 dinara,

– koje se ne smatra reklamnim materijalom i

– koje se povremeno daje različitim licima, a da za to ne postoji pravna obaveza.

Imajući u vidu navedeno, dopuna člana 29. Zakona iz oktobra 2015. godine, kojom je propisana definicija izdataka za reprezentaciju, ima dve ključne posledice:

– pravo na odbitak za navedene izdatke više ne zavisi isključivo od načina računovodstvenog evidentiranja tih izdataka i

– obveznik PDV će imati pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara koja su namenjena za poklanjanje poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima i predstavnicima poslovnih partnera, tj. dobara koja imaju karakter poklona manje vrednosti prilikom čijeg davanja bez naknade se, u smislu člana 6. Zakona o PDV, smatra da promet dobara nije izvršen.

4. Izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih

Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla.

Navedeno izuzimanje od prava na odbitak propisano Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost iz oktobra 2015. godine (primenjuje se od 15. oktobra 2015. godine). Zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu ishrane i prevoza zaposlenih i drugih radno angažovanih lica moglo se ostvariti pod opštim uslovima iz člana 28. Zakona.

Navedeno izuzimanje odnosi se npr. na nabavku hrane (ili nemirnica za spremanje hrane) koju poslodavac obezbeđuje zaposlenima i drugim radno angažovanim licima, zatim na nabavku usluga prevoza kao što je npr. račun za markice koje poslodavac nabavlja za svoje zaposlene za dolazak na posao i odlazak sa posla i sl.

Međutim, ova odredba se odnosi i na nabavku prevoznih sredstava (npr. autobusa ili kombi vozila) za prevoz zaposlenih i drugih radno angažovanih lica na posao i sa posla. Tu se kao sporno pitanje postavlja na koji način će obveznik PDV opredeliti pravo na odbitak ako nabavlja npr. autobus ili kombi vozilo za prevoz radnika na posao i sa posla, ali i za druge potrebe? Naime, u ovom slučaju se ne može primeniti pravilo o podeli prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti ili srazmerni poreski odbitak, s obzirom da se ta pravila primenjuju u jednom drugom slučaju, a to je kada obveznik nabavljena dobra ili usluge koristi za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši i promet sa pravom i promet bez prava na odbitak prethodnog poreza. To znači da ako obveznik PDV nabavlja vozilo (npr. autobus ili kombi) koji će koristiti za prevoz zaposlenih kod dolaska na posao, odnosno odlaska sa posla, nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu (ni srazmerno), bez obzira da li to vozilo koristi i za neke druge svrhe po osnovu kojih bi inače imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Kada je u pitanju prevoz zaposlenih do posla i sa posla postavilo se i pitanje šta se smatra dolaskom na posao, tj. da li se pod tim podrazumeva samo dolazak zaposlenog do sedišta (odnosno prodajnog mesta, proizvodne jedinice i sl) poslodavca ili i prevoz do gradilišta, do njiva i voćnjaka i sl?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od konkretne situacije, tj. od činjenice šta se za te zaposlene smatra radnim mestom. Tako npr. radnim mestom građevinskog radnika se svakako smatra gradilište, tako da prevoz do gradilišta treba posmatrati kao prevoz na posao. Međutim, ako je radno mesto zaposlenog inače u npr. administrativnim prostorijama poslodavca, a samo povremeno i izuzetno radi van prostorija poslodavca, prevoz do mesta gde izuzetno obavlja posao van prostorija poslodavca ne smatra se prevozom na posao i sa posla pa po tom osnovu poslodavac ima pravo na odbitak prethodnog poreza pod opštim uslovima.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 413-00-00198/2015-04 od 1.12.2015. godine

“Obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla. S tim u vezi, obveznik PDV – proizvodno trgovinsko preduzeće koje nabavlja kombi vozilo za prevoz svojih zaposlenih do njiva, voćnjaka i hladnjača (gde je radno mesto zaposlenih), uključujući i gorivo i rezervne delove za to prevozno sredstvo, nema pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno plaćen pri uvozu, odbije kao prethodni porez.”

 

Pored toga što nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke prevoznog sredstva za potrebe prevoza zaposlenih i drugih radno angažovanih lica na posao i sa posla, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza ni po osnovu nabavke goriva, rezervnih delova i drugih dobara i usluga koje su neposredno povezane sa upotrebom tog prevoznog sredstva.

Problemi u primeni navedene odredbe mogli bi se pojaviti i u vezi sa tumačenjem termina “druga radno angažovana lica”. Nesporno je npr. da su to lica koja su angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovoru o delu, ugovoru o dopunskom radu, zatim članovi uprave i organa upravljanja pravnih lica koja nisu u radnom odnosu kod tog lica i sl. Kao sporno bi se moglo postaviti pitanje da li se ovaj termin odnosi i na lica koja su angažovana po ugovoru o pružanju usluga, a koja samostalno obavljaju delatnost (npr. poreski konsultant). Prema našem mišljenju ovo izuzimanje se ne može odnositi na izdatke za ishranu i prevoz lica koja samostalno obavljaju delatnost kao ni na lica koja su upućena od strane poslodavca u vezi sa delatnošću lica koje im obezbeđuje ishranu i prevoz, s obzirom da se radi o licima koja su radno angažovana kod drugog lica.

Kao što iz odredbe člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona proizlazi da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza kada nabavlja prevozno sredstvo za prevoz zaposlenih do posla i sa posla, tako proizlazi i da nema pravo na odbitak prethodnog poreza ni po osnovu nabavke dobara za opremanje restorana ili bifea u kojem se priprema i poslužuje hrana i piće zaposlenima (i drugim radno angažovanim licima). Iako navedena odredba precizira da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu zaposlenih, prema stavu resornog ministarstva to se odnosi i na izdatke za piće koje se poslužuje ili prodaje zaposlenima u bifeima, kantinama i sl.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 011-00-1203/2015-04 od 2.11.2015. godine

“Počev od 15.10.2015. godine, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica. S tim u vezi, a u konkretnom slučaju, kada obveznik PDV za potrebe prometa dobara i usluga zaposlenima u restoranu društvene ishrane i bifeu zatvorenog tipa nabavlja od drugog obveznika PDV hranu i piće, obveznik PDV nema pravo da PDV obračunat i iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez.”

Kada su u pitanju izdaci za ishranu zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza bez obzira da li ishranu obezbeđuje uz naknadu (gde zaposleni plaćaju hranu na licu mesta ili im se naknada obustavlja od zarade) ili bez naknade i bez obzira da li poslodavac samostalno priprema hranu ili je priprema neki drugi obveznik koji je isporučuje poslodavcu.

U neposrednoj vezi sa ovom temom je i poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 25. stav 2. tačka 3a) Zakona, kojom je propisano da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza. S obzirom da po osnovu izdataka za ishranu zaposlenih i drugih radno angažovanih lica obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza, promet dobara i usluga koji u tom cilju obveznik vrši zaposlenima i drugim radno angažovanim licima oslobođen je PDV.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 011-00-1263/2015-04 od 8.12.2015. godine

Počev od 15.10.2015. godine, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica. S tim u vezi, kada je reč o nabavci dobara i usluga za potrebe ishrane zaposlenih u objektu (restoranu, kantini, bifeu i dr), nezavisno od tipa objekta (zatvorenog, otvorenog i dr) i nezavisno od toga da li se zaposlenima topli obrok obezbeđuje u novcu ili u dobrima i uslugama, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza. Naime, promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV zaposlenima oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Napominjemo, obveznik PDV je dužan da u svojoj evidenciji obezbedi podatke koji se odnose na navedene izdatke za ishranu i predmetni promet.”

Kada je u pitanju ishrana zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, kao sporno pojavilo se i pitanja prava na odbitak prethodnog poreza za te izdatke kod onih obveznika PDV koji inače obavljaju delatnost koja podrazumeva pružanje usluga konzumacije hrane na licu mesta ili prodaje hrane (restorani, pekare, brza hrana i sl), a koji obezbeđuju topli obrok zaposlenima tako što im obezbeđuju obrok koji je inače pripremljen i namenjen za isporuku gostima, odnosno kupcima. Ovde se javlja problem kako utvrditi deo prethodnog poreza koji se odnosi na obroke koji se obezbeđuju zaposlenima, s obzirom da prilikom nabavke dobara i usluga (namirnica i svega ostalog) obveznik koristi pravo na odbitak prethodnog poreza jer se radi o delatnosti u okviru koje vrši promet koji je oporeziv PDV. Jedini način u ovim slučajevima jeste da obveznik utvrdi cenu koštanja obroka i da PDV sadržan u ceni koštanja obroka isporučenih zaposlenima ne koristi kao prethodni porez.

Međutim, ako zaposleni plaćaju obroke kao i svi drugi gosti ili kupci (u restoranu, pekari i dr), pri čemu nije poznato da li je usluga, odnosno prodaja hrane izvršena zaposlenom ili drugom fizičkom licu, za taj promet se PDV plaća u skladu sa Zakonom, a obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti u skladu sa opštim pravilima. Naime, u ovim slučajevima obveznik ne obezbeđuje obrok zaposlenom već ga on kupuje kao i bilo koje drugo fizičko lice, pa se odredba član 29. stav 1. tačka 3) ne primenjuje u ovom slučaju.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, broj 011-00-1263/2015-04 od 8.12.2015. godine

“…ako obveznik PDV vrši promet usluga konzumacije jela i pića i zaposlenima i drugim fizičkim licima, pri čemu u momentu prometa nije poznato da li je usluga konzumacije jela i pića izvršena zaposlenom ili drugom fizičkom licu, u tom slučaju promet predmetne usluge oporezuje se po poreskoj stopi od 20%, pri čemu po ovom osnovu ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.”

 

5. Nabavka pojedinih dobara koja se koriste za uređenje administrativnih prostorija koja je do oktobra 2015. godine bila izuzeta od prava na odbitak prethodnog poreza

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost iz oktobra 2015. godine ukinuto je izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija. Međutim, to ne znači da se nabavka predmetnih dobara za opremanje administrativnih prostorija po automatizmu smatra nabavkom za koju obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Naime, za nabavke navedenih dobara izvršene počev od 15. oktobra 2015. godine, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza samo ako su ispunjeni opšti uslovi za ostvarivanje ovog prava propisani odredbama člana 28. Zakona:

– da nabavljena dobra koristi ili će koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza (promet koji je oporeziv PDV, promet koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza i promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi obveznik imao pravo na odbitak prethodnog prometa da taj promet vrši u Republici Srbiji),

– ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, a koji je izdat u skladu sa Zakonom o PDV.

Prema našem mišljenju, troškove nabavke predmetnih dobara za potrebe opremanja administrativnih prostorija treba smatrati opštim troškovima poslovanja i u tom smislu utvrđivati pravo na odbitak prethodnog poreza. S tim u vezi, ako obveznik PDV obavlja delatnost u okviru koje vrši promet dobara i usluga i sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, prilikom nabavke predmetnih dobara za opremanje administrativnih prostorija vršiće podelu prethodnog poreza ili eventualno srazmerni poreski odbitak, ako ne može da podeli prethodni porez prema realnim ekonomskim kriterijumima.

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

(“Sl. glasnik RS”, br. 80/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV

Član 2

Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon), radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu.

Obveznik PDV je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi podatke o prometu dobara i usluga i drugim aktivnostima koje vrši taj obveznik PDV, odnosno koji su izvršeni tom obvezniku PDV, o računima i drugoj dokumentaciji, a koja se odnosi na:

1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivi promet dobara i usluga;

4) obračunati PDV za promet drugog lica;

5) smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV;

6) uvoz dobara;

7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika;

8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

9) smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, i ispravku odbitka prethodnog poreza;

10) promet dobara i usluga izvršen u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV.

Podaci o prometu dobara i usluga iz stava 2. ovog člana odnose se na promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Podacima iz stava 2. ovog člana smatraju se podaci:

1) koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.);

2) o datumu nastanka poreske obaveze, odnosno ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje;

3) o datumu računa, odnosno drugog dokumenta;

4) o naknadi, osnovici, odnosno vrednosti dobara, odnosno usluga;

5) o primeni poreske stope PDV i obračunatom PDV;

6) drugi podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

Podatke iz stava 4. tač. 2) i 3) ovog člana obveznik PDV evidentira hronološkim redom.

Član 3

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) prometu dobara koja se otpremaju u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona;

2) prometu dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija;

3) prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona;

4) prometu usluga u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona;

5) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona;

6) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona;

7) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona;

8) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona;

9) ostalom prometu dobara i usluga iz člana 24. Zakona, koji se vrši uz naknadu;

10) prometu dobara i usluga za koji su naknadno ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje;

11) naplaćenom avansu;

12) prometu dobara i usluga bez naknade.

Član 4

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) prometu dobara i usluga u okviru prometa novca i kapitala iz člana 25. stav 1. Zakona;

2) prometu usluga osiguranja i reosiguranja iz člana 25. stav 2. tačka 1) Zakona;

3) prometu zemljišta iz člana 25. stav 2. tačka 2) Zakona;

4) prometu objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona;

5) prometu usluga davanja u zakup stanova za stambene potrebe iz člana 25. stav 2. tačka 4) Zakona;

6) prometu usluga priređivanja igara na sreću iz člana 25. stav 2. tačka 18) Zakona;

7) ostalom prometu dobara i usluga iz člana 25. Zakona, koji se vrši uz naknadu;

8) naplaćenom avansu;

9) prometu dobara i usluga bez naknade.

Član 5

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, koja se odnosi na oporezivi promet dobara i usluga, sadrži podatke o:

1) prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima;

2) prenosu prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3) prometu usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona;

4) prometu sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršenom drugom obvezniku PDV;

5) prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršenom drugom obvezniku PDV;

6) prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršenom licu iz člana 9. stav 1. Zakona;

7) prometu električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže izvršenom drugom obvezniku PDV koji je ta dobra nabavio radi dalje prodaje;

8) prometu hipotekovane nepokretnosti izvršenom drugom obvezniku PDV;

9) prometu predmeta založnog prava izvršenom drugom obvezniku PDV;

10) prometu dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršenom drugom obvezniku PDV;

11) ostalom prometu dobara, koji se vrši uz naknadu;

12) ostalom prometu usluga, koji se vrši uz naknadu;

13) prometu dobara i usluga bez naknade;

14) naplaćenom avansu;

15) obračunatom PDV po opštoj stopi PDV;

16) obračunatom PDV po posebnoj stopi PDV.

Sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa tim dobrima iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra i usluge utvrđeni Pravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 107/12 i 74/13).

Dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra i usluge utvrđeni Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 86/15).

Član 6

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, koja se odnosi na obračunati PDV za promet drugog lica, sadrži podatke o:

1) PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

2) PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima za koji je ugovoreno obračunavanje PDV izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 2) Zakona;

3) PDV za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona;

4) PDV za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, čija je nabavka izvršena radi dalje prodaje, izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 4) Zakona;

5) PDV za promet hipotekovane nepokretnosti izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 5) podtačka (1) Zakona;

6) PDV za promet predmeta založnog prava izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona;

7) PDV za promet dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 5) podtačka (3) Zakona;

8) PDV za dobra i usluge koji su stečeni prenosom imovine ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona ako u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine prestanu uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona koji su bili ispunjeni u momentu tog prenosa, a koja na dan prestanka uslova čine njegovu imovinu, iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona;

9) PDV za promet dobara i usluga koji strano lice u Republici vrši licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. Zakona, a naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV, iz člana 10. stav 3. Zakona;

10) PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona, osim PDV iz tačke 9) ovog člana;

11) PDV za promet dobara i usluga bez naknade;

12) PDV po osnovu plaćenog avansa.

Član 7

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika, koja se odnosi na smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV, sadrži podatke o:

1) smanjenju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) povećanju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

3) smanjenju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

4) povećanju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

5) smanjenju osnovice i obračunatog PDV po osnovu refakcije PDV stranom državljaninu;

6) smanjenju osnovice i obračunatog PDV zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim smanjenja iz tačke 5) ovog člana;

7) smanjenju osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga, osim smanjenja iz tač. 5) i 6) ovog stava;

8) povećanju osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga;

9) povećanju obračunatog PDV za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti;

10) povećanju obračunatog PDV za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza, osim povećanja iz tačke 9) ovog stava.

Opremom za vršenje delatnosti iz stava 1. tačka 9) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatra se dobro iz člana 2. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (“Službeni glasnik RS”, broj 120/12 – u daljem tekstu: Pravilnik o opremi i objektima).

Objektima za vršenje delatnosti, iz stava 1. tačka 9) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra iz člana 2. stav 2. Pravilnika o opremi i objektima.

Ulaganjima u objekte iz stava 1. tačka 9) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se ulaganja iz člana 2. stav 3. Pravilnika o opremi i objektima.

Član 8

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika, koja se odnosi na uvoz dobara, sadrži podatke o:

1) uvozu dobara za koji je propisano poresko oslobođenje, i to:

(1) vrednosti dobara iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje,

(2) vrednosti dobara iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje,

(3) vrednosti dobara iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje,

(4) vrednosti ostalih dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje;

2) uvozu dobara na koji se plaća PDV, iznosu plaćenog PDV i iznosu plaćenog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez, i to:

(1) vrednosti opreme za vršenje delatnosti,

(2) iznosu PDV plaćenog pri uvozu opreme za vršenje delatnosti,

(3) iznosu PDV plaćenog pri uvozu opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez,

(4) iznosu PDV za opremu za vršenje delatnosti koja je uvezena u prethodnom periodu, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava evidencija,

(5) vrednosti dobara na čiji se uvoz plaća PDV, osim opreme za vršenje delatnosti,

(6) iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara, osim pri uvozu opreme za vršenje delatnosti,

(7) iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara, osim po osnovu uvoza opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez,

(8) iznosu PDV za dobra koja su uvezena u prethodnom periodu, osim za opremu za vršenje delatnosti, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava evidencija,

(9) iznosu za koji je povećana vrednost uvezenih dobara, PDV plaćen pri uvozu dobara, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez,

(10) iznosu za koji je smanjena vrednost uvezenih dobara, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza.

Član 9

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 7) ovog pravilnika, koja se odnosi na nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika iz člana 34. Zakona (u daljem tekstu: poljoprivrednik), sadrži podatke o:

1) vrednosti primljenih dobara i usluga;

2) vrednosti plaćenih dobara i usluga;

3) iznosu plaćene PDV nadoknade;

4) iznosu plaćene PDV nadoknade koji se može odbiti kao prethodni porez.

Član 10

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 8) ovog pravilnika, koja se odnosi na nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika, sadrži podatke o:

1) nabavci dobara i usluga od obveznika PDV u Republici, i to:

(1) objekata za vršenje delatnosti,

(2) opreme za vršenje delatnosti,

(3) usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona,

(4) ostalih dobara i usluga uz naknadu,

(5) iznosu PDV po osnovu avansnih sredstava,

(6) dobara i usluga bez naknade,

(7) iznosu obračunatog PDV, osim iznosa obračunatog PDV po osnovu avansnih sredstava,

(8) iznosu obračunatog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

2) nabavci dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV, i to:

(1) dobara,

(2) usluga,

(3) iznosu obračunatog PDV po osnovu avansnih sredstava,

(4) iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona,

(5) dobara i usluga bez naknade,

(6) iznosu obračunatog PDV, osim iznosa obračunatog PDV iz podtač. (3) i (4) ove tačke,

(7) iznosu obračunatog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

3) nabavci dobara i usluga u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, i to:

(1) dobara,

(2) usluga;

4) nabavci dobara i usluga van teritorije Republike, i to:

(1) dobara koja su nabavljena van teritorije Republike, a koja se ne uvoze u Republiku,

(2) usluga.

Član 11

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 9) ovog pravilnika, koja se odnosi na smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, kao i smanjenje, odnosno povećanje prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) smanjenju naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršenog od strane drugog obveznika PDV i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

2) povećanju naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršenog od strane drugog obveznika PDV i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

3) smanjenju naknade, odnosno osnovice za promet stranog lica, koje nije obveznik PDV, i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

4) povećanju naknade, odnosno osnovice za promet stranog lica, koje nije obveznik PDV, i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

5) smanjenju prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa u smislu člana 31a Zakona;

6) povećanju prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa u smislu člana 31a Zakona;

7) smanjenju prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32. Zakona;

8) povećanju prethodnog poreza po osnovu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32a Zakona;

9) povećanju prethodnog poreza po osnovu sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u smislu člana 32b Zakona;

10) povećanju prethodnog poreza za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV;

11) smanjenju prethodnog poreza u drugim slučajevima;

12) povećanju prethodnog poreza u drugim slučajevima.

Član 12

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 10) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga izvršen u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV, sadrži podatke o:

1) prometu dobara izvršenom u inostranstvu;

2) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu u kojem se nalazi nepokretnost izvršenom u inostranstvu;

3) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde se obavlja prevoz izvršenom u inostranstvu;

4) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde su usluge stvarno pružene izvršenom u inostranstvu;

5) prometu usluga u oblasti ekonomske propagande izvršenom u inostranstvu;

6) prometu usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona izvršenom u inostranstvu;

7) prometu usluga savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga izvršenom u inostranstvu;

8) prometu usluga pruženih elektronskim putem izvršenom u inostranstvu;

9) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu primaoca usluga, osim iz tač. 5)-8) ovog člana, izvršenom u inostranstvu;

10) prometu usluga posredovanja za koje se mesto prometa određuje prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja izvršenom u inostranstvu;

11) prenosu celokupne imovine;

12) prenosu dela imovine;

13) naplaćenim avansima za promet, odnosno aktivnosti iz tač. 1)-12) ovog člana;

14) zameni dobara u garantnom roku bez naknade;

15) besplatnom davanju poslovnih uzoraka;

16) davanju reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti;

17) iznosima naplaćenim u ime i za račun drugih lica;

18) prometu dobara bez naknade koji se ne smatra prometom dobara uz naknadu;

19) prometu usluga bez naknade koji se ne smatra prometom usluga uz naknadu;

20) primanjima po osnovu naknade štete;

21) primanjima donacija u novcu.

Član 13

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga licima iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, a koji je za taj promet poreski dužnik, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB diplomatskog ili konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije;

2) ime i prezime lica iz člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona;

3) broj i datum primljenog naloga za nabavku dobara i usluga bez PDV, u skladu sa ovim pravilnikom;

4) vrstu i količinu dobara, odnosno vrstu i obim usluga;

5) iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

Član 14

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum ugovora o donaciji;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za donacije;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 15

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum ugovora o kreditu, odnosno zajmu;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 16

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum međunarodnog ugovora;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 17

Obveznik PDV koji u skladu sa članom 32. Zakona ima obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u svojoj evidenciji obezbedi podatke o momentu prve upotrebe opreme, objekta, odnosno ulaganja u objekat i momentu prestanka ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji u skladu sa članom 32a Zakona naknadno stiče pravo na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u svojoj evidenciji obezbedi podatke o momentu prve upotrebe opreme, objekta, odnosno ulaganja u objekat i momentu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza.

Član 18.

Obveznik PDV koji stiče pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32b Zakona dužan je da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara o kojima je iskazao podatke u popisnoj listi, odnosno o prometu dobara proizvedenih ili sastavljenih od tih dobara i iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa tih dobara.

Evidencija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, vrsti i količini dobara;

2) datumu prometa dobara:

3) izdatim računima za promet dobara;

4) iznosu poreske osnovice;

5) iznosu obračunatog PDV;

6) iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa dobara iz stava 1. ovog člana.

Član 19

Obveznik PDV koji vrši promet usluga u skladu sa članom 35. Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos ukupne naknade koju plaća putnik;

2) iznos naknade koji obveznik plaća za prethodne turističke usluge;

3) poresku osnovicu;

4) obračunati PDV.

Ako obveznik, pored prometa usluga u skladu sa članom 35. Zakona, vrši i drugi promet, dužan je da u evidenciji obezbedi podatke iz člana 2. ovog pravilnika odvojeno od podataka iz stava 2. ovog člana.

Član 20

Obveznik PDV koji vrši promet dobara u skladu sa članom 36. Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos nabavne cene dobra;

2) iznos prodajne cene dobra;

3) poresku osnovicu;

4) obračunati PDV.

Ako obveznik, pored prometa dobara u skladu sa članom 36. Zakona, vrši i drugi promet, dužan je da u evidenciji obezbedi podatke iz člana 2. ovog pravilnika odvojeno od podataka iz stava 2. ovog člana.

Član 21

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona, dužan je da vodi evidenciju za promete kod kojih primenjuje sistem naplate odvojeno od evidencije za promete kod kojih ne primenjuje ovaj sistem.

Evidencija za promete kod kojih obveznik PDV primenjuje sistem naplate iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) datumu prometa za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate;

2) momentu naplaćenog potraživanja;

3) iznosu naplaćenog potraživanja;

4) prometu na koji se odnosi naplaćeno potraživanje;

5) prometu za koji nije naplaćeno potraživanje u roku od šest meseci od dana izvršenog prometa;

6) momentu nastanka obaveze po osnovu PDV za promet iz tačke 5) ovog stava;

7) momentu plaćanja obaveze;

8) iznosu plaćene obaveze;

9) prometu na koji se odnosi plaćena obaveza;

10) povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Obveznik PDV koji prestaje da primenjuje sistem naplate dužan je da u evidenciji obezbedi podatke o:

1) prometu na koji se odnosi potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

2) obračunatom PDV koji se odnosi na potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

3) prometu koji mu je izvršen u periodu u kojem je primenjivao sistem naplate, a za koji nije platio obavezu;

4) iznosu PDV koji mu je obračunat za promet iz tačke 3) ovog stava.

Član 22

Obveznik PDV kome je izvršen promet sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima, u Republici, od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom licu i prometu dobara i usluga koji mu je to lice izvršilo.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB isporučioca sekundarnih sirovina, odnosno pružaoca usluga neposredno povezanih sa tim dobrima;

2) datum prometa i vrednost isporučenih sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima.

Član 23

Obveznik PDV kome je izvršen promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u Republici, od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom poljoprivredniku i prometu dobara i usluga koji mu je taj poljoprivrednik izvršio.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) ime i prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;

2) datum prometa i vrednost isporučenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga;

3) datum plaćanja i iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku.

2. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

Član 24

Na osnovu podataka iz evidencije, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

Pregled obračuna PDV obveznik PDV podnosi uz poresku prijavu, odnosno izmenjenu poresku prijavu (u daljem tekstu: poreska prijava) nadležnom poreskom organu na Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pregled obračuna PDV podnosi se na način na koji se podnosi poreska prijava u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 i 11/16).

Član 25

Obrazac POPDV sadrži podatke o:

1) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivom prometu dobara i usluga;

4) obračunatom PDV za promet drugog lica;

5) smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV;

6) posebnim postupcima oporezivanja;

7) ukupnoj naknadi, odnosno osnovici za izvršeni promet dobara i usluga i obračunatom PDV;

8) uvozu dobara;

9) nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika;

10) nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

11) smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, kao i smanjenju, odnosno povećanju prethodnog poreza;

12) ukupnoj naknadi, odnosno osnovici za nabavljena dobra i usluge i obračunatom PDV;

13) prometu dobara i usluga izvršenom u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV.

Član 26

U delu 1. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, i to:

1) u polje 1.1 – Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

2) u polje 1.2 – Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

3) u polje 1.3 – Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

4) u polje 1.4 – Promet usluga u slobodnoj zoni unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

5) u polje 1.5 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

6) u polje 1.6 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

7) u polje 1.7 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

8) u polje 1.8 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

9) u polje 1.9 – Ostali promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

10) u polje 1.10 – Promet dobara i usluga za koji su naknadno ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje unosi se podatak o iznosu naknade za promet za koji je u poreskom periodu u kojem je taj promet izvršen postojala obaveza obračunavanja PDV, a za koji su uslovi za poresko oslobođenje ispunjeni u poreskom periodu za koji se sačinjava pregled obračuna PDV;

11) u polje 1.11 – UKUPAN PROMET (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+ 1.9+1.10) unosi se podatak o zbiru iznosa naknada za promet iz tač. 1)-10) ovog člana;

12) u polje 1.12 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans), za koji su ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja, unosi se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet iz tač. 1)-9) ovog člana;

13) u polje 1.13 – Promet dobara i usluga bez naknade unosi se oznaka “√” samo ako je obveznik PDV u poreskom periodu izvršio promet dobara i usluga bez naknade.

Član 27

U delu 2. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, i to:

1) u polje 2.1 – Promet dobara i usluga u okviru prometa novca i kapitala unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

2) u polje 2.2 – Promet usluga osiguranja i reosiguranja unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

3) u polje 2.3 – Promet zemljišta unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

4) u polje 2.4 – Promet objekata unosi se podatak o iznosu naknade za promet građevinskih objekata, ekonomski deljivih celina u okviru građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima;

5) u polje 2.5 – Promet usluga davanja u zakup stanova za stambene potrebe unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

6) u polje 2.6 – Promet usluga priređivanja igara na sreću unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

7) u polje 2.7 – Ostali promet dobara i usluga iz člana 25. Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

8) u polje 2.8 – UKUPAN PROMET (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) unosi se podatak o zbiru iznosa naknada za promet iz tač. 1)-7) ovog člana;

9) u polje 2.9 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans) unosi se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet iz tač. 1)-7) ovog člana;

10) u polje 2.10 – Promet dobara i usluga bez naknade unosi se oznaka “√” samo ako je obveznik PDV u poreskom periodu izvršio promet dobara i usluga bez naknade.

Član 28

U delu 3. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV koji sačinjava pregled obračuna PDV i o obračunatom PDV za taj promet, i to:

1) u polje 3.1 – Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, osim za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV;

2) u polje 3.2 – Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je ugovoreno obračunavanje PDV unosi se podatak o iznosu naknade za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3) u polje 3.3 – Promet usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet tih usluga;

4) u polje 3.4 – Promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

5) u polje 3.5 – Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

6) u polje 3.6 – Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen licu iz člana 9. stav 1. Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

7) u polje 3.7 – Promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže izvršen drugom obvezniku PDV koji je ta dobra nabavio radi dalje prodaje unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

8) u polje 3.8 – Promet hipotekovane nepokretnosti izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

9) u polje 3.9 – Promet predmeta založnog prava izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

10) u polje 3.10 – Promet dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

11) u polje 3.11 – Ostali promet dobara unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za taj promet;

12) u polje 3.12 – Ostali promet usluga unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za taj promet;

13) u polje 3.13 – Promet dobara i usluga bez naknade unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za taj promet;

14) u polje 3.14 – UKUPAN PROMET (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12+3.13) unose se podaci o zbiru iznosa naknada i osnovica, odnosno iznosa obračunatog PDV za izvršeni promet dobara i usluga iz tač. 1)-13) ovog člana;

15) u polje 3.15 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans) unose se podaci o iznosu dela naknade, odnosno osnovice i iznosu PDV obračunatog po osnovu naplaćenog avansa za promet dobara i usluga;

16) u polje 3.16 – UKUPNO (3.14+3.15) unosi se podatak o zbiru iznosa PDV obračunatog za izvršeni promet dobara i usluga i PDV obračunatog po osnovu naplaćenog avansa.

Član 29

U delu 4. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o obračunatom PDV za promet drugog lica, i to:

1) u polje 4.1 – PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

2) u polje 4.2 – PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je ugovoreno obračunavanje PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3) u polje 4.3 – PDV za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen od strane obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

4) u polje 4.4 – PDV za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, čija je nabavka izvršena radi dalje prodaje, izvršen od strane drugog obveznika PDV, unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

5) u polje 4.5 – PDV za promet hipotekovane nepokretnosti izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

6) u polje 4.6 – PDV za promet predmeta založnog prava izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

7) u polje 4.7 – PDV za promet dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

8) u polje 4.8 – PDV za dobra i usluge koji su stečeni prenosom imovine ili dela imovine unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za dobra i usluge koje je obveznik PDV stekao prenosom imovine ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona ako u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine prestanu uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona koji su bili ispunjeni u momentu tog prenosa, a koja na dan prestanka uslova čine njegovu imovinu;

9) u polje 4.9 – PDV za promet dobara i usluga koji strano lice u Republici vrši licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. Zakona, a naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

10) u polje 4.10 – PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, osim PDV iz tačke 9) ovog stava, unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uključujući i iznos obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

11) u polje 4.11 – PDV za promet dobara i usluga bez naknade unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

12) u polje 4.12 – PDV po osnovu naknade ili dela naknade plaćenog pre izvršenog prometa (avans) unosi se podatak o iznosu PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa;

13) u polje 4.13 – UKUPAN PDV (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6 +4.7+4.8+4.9+4.10+4.11+4.12) unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV za promet drugog lica.

Član 30

U delu 5. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV, i to:

1) u polje 5.1 – Smanjenje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za taj promet;

2) u polje 5.2 – Povećanje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je povećana naknada za taj promet;

3) u polje 5.3 – Smanjenje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za taj promet;

4) u polje 5.4 – Povećanje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je povećana naknada za taj promet;

5) u polje 5.5 – Smanjenje osnovice i obračunatog PDV po osnovu refakcije PDV stranom državljaninu unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica i obračunati PDV po osnovu refakcije PDV stranom državljaninu;

6) u polje 5.6 – Smanjenje osnovice i obračunatog PDV zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim smanjenja iz tačke 5) ovog člana, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica i obračunati PDV zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim smanjenja iz tačke 5) ovog člana;

7) u polje 5.7 – Smanjenje osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga, osim smanjenja iz tač. 5) i 6) ovog stava, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica i obračunati PDV za oporezivi promet dobara i usluga, osim smanjenja iz tač. 5) i 6) ovog stava;

8) u polje 5.8 – Povećanje osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga unose se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV;

9) u polje 5.9 – Povećanje obračunatog PDV u slučaju kada obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti unosi se iznos za koji je povećan obračunati PDV po tom osnovu;

10) u polje 5.10 – Povećanje obračunatog PDV u slučaju kada obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza, osim povećanja iz tačke 9) ovog stava, unosi se iznos za koji je povećan obračunati PDV po tom osnovu;

11) u polje 5.11 – UKUPNO SMANJENJE (5.1+5.3+5.5+5.6+5.7) unose se podaci o zbiru iznosa za koji je smanjena naknada, osnovica, odnosno obračunati PDV;

12) u polje 5.12 – UKUPNO POVEĆANJE (5.2+5.4+5.8+5.9+5.10) unose se podaci o zbiru iznosa za koji je povećana naknada, osnovica, odnosno obračunati PDV.

Član 31

U delu 6. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o posebnim postupcima oporezivanja.

U delu 6.1 – Turističke agencije iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 6.1.1 – Naknada koju plaćaju putnici unosi se podatak o iznosu te naknade;

2) u polje 6.1.2 – Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge unosi se podatak o iznosu tih troškova;

3) u polje 6.1.3 – Razlika (6.1.1-6.1.2) unosi se podatak o razlici između iznosa naknade koju plaćaju putnici i iznosa stvarnih troškova za prethodne turističke usluge;

4) u polje 6.1.4 – Obračunati PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu razlike iz tačke 3) ovog stava.

U delu 6.2 – Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 6.2.1 – Prodajna cena dobara unosi se podatak o iznosu prodajne cene;

2) u polje 6.2.2 – Nabavna cena dobara unosi se podatak o iznosu nabavne cene;

3) u polje 6.2.3 – Razlika (6.2.1-6.2.2) unosi se podatak o razlici između iznosa prodajne i iznosa nabavne cene dobara;

4) u polje 6.2.4 – Obračunati PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu razlike iz tačke 3) ovog stava.

Član 32

U delu 7. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o ukupnoj naknadi, odnosno osnovici i obračunatom PDV, i to:

1) u polje 7.1 – UKUPNA NAKNADA, ODNOSNO OSNOVICA (1.11+2.8+3.14-5.11+5.12+6.1.1+6.2.1) unosi se podatak o zbiru iznosa naknade, odnosno osnovice za izvršeni promet dobara i usluga i iznosa za koji je povećana naknada, odnosno osnovica, umanjen za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica;

2) u polje 7.2 – UKUPAN PDV (3.16+4.13-5.11+5.12+6.1.4+6.2.4) unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV i iznosa za koji je povećan obračunati PDV, umanjen za iznos za koji je smanjen obračunati PDV.

Član 33

U delu 8. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o uvozu dobara.

U delu 8.1 – Uvoz dobara za koji je propisano poresko oslobođenje iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8.1.1 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

2) u polje 8.1.2 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

3) u polje 8.1.3 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

4) u polje 8.1.4 – Vrednosti ostalih dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

5) u polje 8.1.5 – Ukupna vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje (8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4) unosi se podatak o zbiru vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje.

U delu 8.2 – Uvoz dobara na koji se plaća PDV iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8.2.1 – Vrednost opreme za vršenje delatnosti na čiji se uvoz plaća PDV unosi se podatak o vrednosti uvezene opreme za vršenje delatnosti utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

2) u polje 8.2.2 – PDV plaćen pri uvozu opreme za vršenje delatnosti unosi se podatak o tom iznosu PDV;

3) u polje 8.2.3 – PDV plaćen pri uvozu opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o tom iznosu PDV;

4) u polje 8.2.4 – PDV obračunat za uvoz opreme za vršenje delatnosti u prethodnom periodu, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava pregled obračuna PDV, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za uvoz opreme koji je izvršen u periodu koji prethodi poreskom periodu u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu i za koji se sačinjava pregled obračuna PDV;

5) u polje 8.2.5 – Vrednost dobara na čiji se uvoz plaća PDV, osim opreme za vršenje delatnosti, unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

6) u polje 8.2.6 – PDV plaćen pri uvozu dobara, osim pri uvozu opreme za vršenje delatnosti, unosi se podatak o tom iznosu PDV;

7) u polje 8.2.7 – PDV plaćen pri uvozu dobara, osim po osnovu uvoza opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o tom iznosu PDV;

8) u polje 8.2.8 – PDV obračunat za uvoz dobara u prethodnom periodu, osim za uvoz opreme za vršenje delatnosti, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava pregled obračuna PDV, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za uvoz dobara, osim za opremu za vršenje delatnosti, koji je izvršen u periodu koji prethodi poreskom periodu u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu i za koji se sačinjava pregled obračuna PDV;

9) u polje 8.2.9 – Povećanje vrednosti uvezenih dobara, PDV plaćenog pri uvozu dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unose se podaci o iznosu za koji je povećana vrednost uvezenih dobara, PDV plaćenog pri uvozu dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez;

10) u polje 8.2.10 – Smanjenje vrednosti uvezenih dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena vrednost uvezenih dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza;

11) u polje 8.2.11 – Ukupna vrednost uvezenih dobara na čiji se uvoz plaća PDV (8.2.1+8.2.5+8.2.9-8.2.10) unosi se podatak o zbiru vrednosti uvezenih dobara i iznosa za koji je povećana vrednost uvezenih dobara, umanjen za iznos za koji je smanjena vrednost uvezenih dobara;

12) u polje 8.2.12 – Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara (8.2.2+8.2.6+8.2.9) unosi se podatak o zbiru iznosa PDV plaćenog pri uvozu dobara i iznosa za koji je povećan PDV plaćen pri uvozu dobara;

13) u polje 8.2.13 – Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8.2.3+8.2.4+8.2.7+8.2.8+8.2.9-8.2.10) unosi se podatak o zbiru iznosa PDV plaćenog pri uvozu dobara i iznosa PDV za koji je povećan PDV plaćen pri uvozu dobara, koji se može odbiti kao prethodni porez, umanjen za iznos za koji je smanjen PDV plaćen pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza.

U delu 8.3 – Ukupna vrednost uvezenih dobara (8.1.5+8.2.11) unosi se podatak o zbiru vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje i vrednosti dobara na čiji se uvoz plaća PDV.

Član 34

U delu 9. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika, i to:

1) u polje 9.1 – Vrednost primljenih dobara i usluga unosi se podatak o vrednosti primljenih dobara i usluga od poljoprivrednika;

2) u polje 9.2 – Vrednost plaćenih dobara i usluga unosi se podatak o vrednosti plaćenih dobara i usluga poljoprivredniku;

3) u polje 9.3 – Plaćena PDV nadoknada unosi se podatak o iznosu plaćene PDV nadoknade poljoprivredniku;

4) u polje 9.4 – Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez unosi se podatak o iznosu plaćene PDV nadoknade poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez.

Član 35

U delu 10. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika.

U delu 10.1 – Nabavka dobara i usluga od obveznika PDV u Republici iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.1.1 – Objekti za vršenje delatnosti unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa objekata za vršenje delatnosti;

2) u polje 10.1.2 – Oprema za vršenje delatnosti unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa opreme za vršenje delatnosti;

3) u polje 10.1.3 – Usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa tih usluga;

4) u polje 10.1.4 – Ostala dobra i usluge unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa tih dobara i usluga;

5) u polje 10.1.5 – PDV po osnovu avansnih sredstava unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu avansnih sredstava;

6) u polje 10.1.6 – Dobra i usluge bez naknade unose se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga bez naknade;

7) u polje 10.1.7 – Ukupna naknada, odnosno osnovica (10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.6) unosi se podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge;

8) u polje 10.1.8 – Ukupno obračunati PDV (10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.5+10.1.6) unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za nabavljena dobra i usluge;

9) u polje 10.1.9 – Ukupno obračunati PDV koji se može odbiti kao prethodni porez unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

U delu 10.2 – Nabavka dobara i usluga od stranih lica u Republici, koja nisu obveznici PDV, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.2.1 – Dobra unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice za promet dobara i iznosu obračunatog PDV za taj promet;

2) u polje 10.2.2 – Usluge unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice za promet usluga i iznosu obračunatog PDV za taj promet;

3) u polje 10.2.3 – PDV po osnovu avansnih sredstava unosi se podatak o iznosu PDV obračunatog po osnovu plaćenih avansnih sredstava;

4) u polje 10.2.4 – PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za te usluge ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

5) u polje 10.2.5 – Dobra i usluge bez naknade unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga bez naknade i iznosu obračunatog PDV za taj promet;

6) u polje 10.2.6 – Ukupna naknada, odnosno osnovica (10.2.1+10.2.2+10.2.4+10.2.5) unosi se podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno osnovice po osnovu nabavke dobara i usluga;

7) u polje 10.2.7 – Ukupno obračunati PDV (10.2.1+10.2.2 +10.2.3+10.2.4+10.2.5) unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV po osnovu nabavke dobara i usluga;

8) u polje 10.2.8 – Ukupno obračunati PDV, koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV po osnovu nabavke dobara i usluga, koji se može odbiti kao prethodni porez.

U delu 10.3 – Nabavka dobara i usluga u Republici od lica sa teritorije Republike, koja nisu obveznici PDV, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.3.1 – Dobra unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti nabavljenih dobara;

2) u polje 10.3.2 – Usluge unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti nabavljenih usluga.

U delu 10.4 – Nabavka dobara i usluga van teritorije Republike, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.4.1 – Dobra unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti dobara nabavljenih van teritorije Republike, a koja se ne uvoze u Republiku;

2) u polje 10.4.2 – Usluge unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti nabavljenih usluga.

Član 36

U delu 11. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, kao i smanjenje, odnosno povećanje prethodnog poreza, i to:

1) u polje 11.1 – Smanjenje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i iznosu za koji je smanjen prethodni porez po tom osnovu;

2) u polje 11.2 – Povećanje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i iznosu za koji je povećan prethodni porez po tom osnovu;

3) u polje 11.3 – Smanjenje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i iznosu za koji je smanjen prethodni porez po tom osnovu;

4) u polje 11.4 – Povećanje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i iznosu za koji je povećan prethodni porez po tom osnovu;

5) u polje 11.5 – Smanjenje prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen prethodni porez u smislu člana 31a Zakona;

6) u polje 11.6 – Povećanje prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez u smislu člana 31a Zakona;

7) u polje 11.7 – Smanjenje prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen prethodni porez za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32. Zakona;

8) u polje 11.8 – Povećanje prethodnog poreza po osnovu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32a Zakona;

9) u polje 11.9 – Povećanje prethodnog poreza po osnovu sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez po osnovu sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u smislu člana 32b Zakona;

10) u polje 11.10 – Povećanje prethodnog poreza za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV unosi se podatak o iznosu PDV za koji je povećan prethodni porez u slučaju kada obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV u potpunosti ili delimično iz razloga što je iznos obračunatog PDV manji od iznosa za koji vrši smanjenje obračunatog PDV;

11) u polje 11.11 – Smanjenje prethodnog poreza u drugim slučajevima unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen prethodni porez u drugim slučajevima;

12) u polje 11.12 – Povećanje prethodnog poreza u drugim slučajevima unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez u drugim slučajevima;

13) u polje 11.13 – UKUPNO SMANJENJE (11.1+11.3+11.5 + 11.7+11.11) unose se podaci o ukupnom iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, odnosno za koji je smanjen prethodni porez;

14) u polje 11.14 – UKUPNO POVEĆANJE (11.2+11.4+11.6 +11.8+11.9+11.10+11.12) unose se podaci o ukupnom iznosu za koji je povećana naknada, odnosno osnovica za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, odnosno za koji je povećan prethodni porez.

Član 37

U delu 12. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o ukupnoj naknadi, osnovici, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim dobara i usluga nabavljenih od poljoprivrednika, obračunatom PDV za ta dobra i usluge i PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po tom osnovu, i to:

1) u polje 12.1 – Ukupna naknada, osnovica, odnosno vrednost (10.1.7+10.2.6+10.3.1+10.3.2+10.4.1+10.4.2-11.13+11.14) unosi se podatak o zbiru iznosa naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim dobara i usluga nabavljenih od poljoprivrednika, i iznosa za koji je povećana ta naknada, odnosno osnovica, umanjen za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica;

2) u polje 12.2 – Ukupno obračunati PDV (10.1.8+10.2.7 -11.13+11.14) unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV i iznosa za koji je povećan obračunati PDV, umanjen za iznos za koji je smanjen obračunati PDV;

3) u polje 12.3 – Ukupno obračunati PDV koji se može odbiti kao prethodni porez unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV i iznosa za koji je povećan obračunati PDV, umanjen za iznos za koji je smanjen obračunati PDV, a koji se može odbiti kao prethodni porez.

Član 38

U delu 13. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga izvršenom u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV, i to:

1) u polje 13.1 – Promet dobara unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara izvršen u inostranstvu;

2) u polje 13.2 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu u kojem se nalazi nepokretnost unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

3) u polje 13.3 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde se obavlja prevoz unosi se podatak o iznosu naknade za promet usluga prevoza izvršen u inostranstvu;

4) u polje 13.4 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde su usluge stvarno pružene unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

5) u polje 13.5 – Promet usluga u oblasti ekonomske propagande unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

6) u polje 13.6 – Promet usluga iz člana 5. stav 3) tačka 1) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

7) u polje 13.7 – Promet usluga savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

8) u polje 13.8 – Promet usluga pruženih elektronskim putem unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

9) u polje 13.9 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu primaoca usluga, osim usluga iz tač. 5), 6), 7) i 8) ovog člana, unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

10) u polje 13.10 – Promet usluga posredovanja za koji se mesto prometa određuje prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

11) u polje 13.11 – Prenos celokupne imovine unosi se podatak o iznosu naknade za prenos celokupne imovine, odnosno o vrednosti celokupne imovine ako se prenos vrši bez naknade;

12) u polje 13.12 – Prenos dela imovine unosi se podatak o iznosu naknade za prenos dela imovine, odnosno o vrednosti dela imovine ako se prenos vrši bez naknade;

13) u polje 13.13 – Zamena dobara u garantnom roku bez naknade unosi se podatak o vrednosti dobara zamenjenih u garantnom roku bez naknade;

14) u polje 13.14 – Besplatno davanje poslovnih uzoraka unosi se podatak o vrednosti besplatno datih poslovnih uzoraka;

15) u polje 13.15 – Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti unosi se podatak o vrednosti datog reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti;

16) u polje 13.16 – Iznosi naplaćeni u ime i za račun drugih lica unosi se podatak o iznosima naplaćenim u ime i za račun drugih lica;

17) u polje 13.17 – Promet dobara bez naknade koji se ne smatra prometom dobara uz naknadu unosi se podatak o vrednosti prometa dobara bez naknade koji se ne smatra prometom dobara uz naknadu;

18) u polje 13.18 – Promet usluga bez naknade koji se ne smatra prometom usluga uz naknadu unosi se podatak o vrednosti upotrebe dobara, odnosno drugom pružanju usluga bez naknade koje se ne smatra prometom usluga uz naknadu;

19) u polje 13.19 – Primanje po osnovu naknade štete unosi se podatak o iznosu primljene naknade štete;

20) u polje 13.20 – Primanje donacija u novcu unosi se podatak iznosu novčanih sredstava primljenih kao donacija.

Član 39

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona unosi podatke u Obrazac POPDV primenjujući pravila o nastanku poreske obaveze i prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa tim članom.

Član 40

U Obrazac POPDV podaci se unose u odgovarajuća polja upisivanjem iznosa u dinarima, bez decimala.

Član 41

Obrazac POPDV podnosi se uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine.

Član 42

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV (“Službeni glasnik RS”, broj 120/12).

Član 43

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Objavljeni su novi pravilnici u vezi sa PDV i ZPPPA

U „Sl. glasniku RS” broj 80 od 30. septembra 2016. godine, objavljeni su:

 

– Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV  se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. Pravilnik  stupa na snagu 8. oktobra 2016. godine, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Propisan je novi  Obrazac POPDV koji će se podnositi  uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine, tj. za mesečne pdv obveznike 15. februara 2017. godine, a za tromesečne obveznike 15. aprila 2017. godine. Propisan obrazac uvodi znatno obimniju i detaljniju evidenciju u odnosu na dosadašnju.

Obrazac-POPDV

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole, kojim se bliže uređuju način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja Poreske uprave da će se kod poreskog obveznika vršiti poreska kontrola i obaveštenja o okončanju poreske kontrole.   Centrala Poreske uprave u elektronskom obliku Agenciji za privredne registre, jednom dnevno, dostavlja obaveštenje o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole. Pravilnik  stupa na snagu 8. oktobra 2016. godine.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave, kojim se bliže uređuju način i postupak dostavljanja podataka Poreskoj upravi koji su od značaja za utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu, a po zahtevu Poreske uprave i podataka o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku naziv, odnosno ime i prezime, propisani poreski identifikacioni broj obveznika poreza na imovinu, podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu na osnovu kojih su doneta rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu, kao i podatke o naplati poreza na imovinu, za taj mesec.  Jedinica lokalne samouprave na zahtev organizacione jedinice Poreske uprave, u elektronskom obliku dostavlja i podatke o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, u roku koji ne može biti kraći od pet dana od dana prijema zahteva.

Pravilnik  stupa na snagu 8. oktobra 2016. godine, a  primenjuje se od 1. januara 2017. godine.