PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015 i 11/2016) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 1. Usluge povezane sa uvozom dobara Član 2 Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o…

IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

• Nabavka putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i dobara i usluga za potrebe navedenih prevoznih sredstava; izdaci za reprezentaciju; izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih •   1. Uvod Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza uređeni su odredbama člana 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004…

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

(“Sl. glasnik RS”, br. 80/2016) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. 1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV Član 2 Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu…

Objavljeni su novi pravilnici u vezi sa PDV i ZPPPA

U „Sl. glasniku RS” broj 80 od 30. septembra 2016. godine, objavljeni su: Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV; Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole; Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka…

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA – PP OPO

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima – fizičkim licima (dalje: poreski obveznik) koji obračunavaju porez i pripadajuće doprinose samooporezivanjem i Poreskoj upravi podnose poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika. Pravni osnov Samooporezivanjem se utvrđuju i plaćaju porez i…

Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate. Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese nadležnoj…

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug (u daljem tekstu: dugovani porez). Član 2. Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog…

PRAVILNIK o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug (u daljem tekstu: dugovani porez). Član 2. Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog…

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POKLONA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA

• Primeri obračuna poreza i doprinosa sa neoporezivim iznosom koji se primenjuje od 1. februara 2016. godine • Pokloni učinjeni povodom 8. marta – Dana žena od strane poslodavca zaposlenim ženama i ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca (žene penzioneri, žene poslovnih partnera) imaju različit tretman po pitanju obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i…