KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA – PP OPO

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima – fizičkim licima (dalje: poreski obveznik) koji obračunavaju porez i pripadajuće doprinose samooporezivanjem i Poreskoj upravi podnose poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Pravni osnov

Samooporezivanjem se utvrđuju i plaćaju porez i pripadajući doprinosi:

1. na prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice ili preduzetnik i to:

– prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

– kamate;

– prihode od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari;

– druge prihode iz člana 85. ovog zakona;

2. na prihode koje isplaćuje isplatilac koji nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku, i to na ostvarenu zaradu i druge prihode u ili iz druge države kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije;

3. u drugom slučaju kada isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku.

Porez na zaradu i druge prihode utvrđuje se i plaća na prihod koji je obveznik primio, iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze.

Obveznik doprinosa je fizičko lice koje ostvaruje zaradu ili naknadu zarade kod:

– nerezidenta Republike (diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, odnosno međunarodna organizacija ili predstavnik i službenik takvog predstavništva, odnosno organizacije i dr.) ili

– drugog lica koje po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku.

Poreski obveznik je rezidentno fizičko lice za prihode koje je ostvario u Republici Srbiji i inostranstvu i nerezidentno fizičko lice za prihode koje je ostvario u Republici Srbiji.

Kada je nerezident iz države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez se obračunava na način utvrđen ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i primenjuje se stopa poreza koja je za ostvarenu vrstu prihoda određena u ugovoru koji je zaključen sa državom rezidentnosti primaoca prihoda.

Doprinosi se obračunavaju kada je prihod ostvario nerezident:

– iz države sa kojom nemamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju

– iz države sa kojom imamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, a nerezident koji je ostvario prihod nije obavezno osiguran u toj državi ili isplatiocu prihoda nije obezbedio dokaz o svojstvu obavezno osiguranog lica.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, a plaćanje iskazanog poreza i pripadajućih doprinosa se vrši najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave.

Način podnošenja i sadržina poreske prijave propisani su Pravilnikom o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016).

Od 01.03.2016. godine poresku prijavu poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi na

Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, i to:

– za poreske obaveze koje dospevaju za plaćanje od 1. marta 2016. godine;

– za dospele a neplaćene poreske obaveze zaključno sa 29. februarom 2016. godine za koje nije podneta prijava na Obrascu PP OPO koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Sl. glasnik RS”, br. 77/2013).

Poreska prijava PP OPO se podnosi:

– u elektronskom obliku;

– u pismenom obliku neposredno nadležnoj organizacionoj  jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta.

Izuzetno, poresku prijavu PP OPO poreski obveznik može podneti putem pošte ukoliko ne postoji mogućnost za elektronsko ili neposredno podnošenje prijave.

Podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku

Poreska prijava PP OPO podnosi se u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Ako poreska prijava, koja je podneta elektronskim putem, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava, u elektronskom obliku, obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima, a poreska prijava se ne smatra podnetom. Obaveštenje sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima. Po dobijanju obaveštenja podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu. Ispravljena poreska prijava ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreza samooporezivanjem i pripadajućih doprinosa na jedinstveni uplatni račun objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalne delatnosti 840 – 4848 – 37, i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Dakle, poreska obaveza koja predstavlja zbir svih obračunatih poreza i doprinosa iskazanih na obrascu PP OPO plaća se na jedinstveni uplatni račun: 840 – 4848 – 37, po modelu 97.

Podnošenje poreske prijave u pismenom obliku neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave

Poresku prijavu u pismenom obliku poreski obveznik neposredno predaje organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu svog prebivališta.

Nerezidentni obveznik preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnosi poresku prijavu u pismenom obliku organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu ostvarivanja prihoda ili organizacionoj jedinici koja je opredeljena kao nadležna kod dodele PIB nerezidentnom obvezniku.

Poresku prijavu u pismenom obliku može podneti poreski obveznik ili lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji koje su u vezi sa podnetom prijavom (dalje: podnosilac prijave).

Nadležna organizaciona jedinica kojoj je neposredno predata poreska prijava u pismenom obliku istog dana vrši unos podataka iz predate prijave u informacioni sistem Poreske uprave, uz prisustvo podnosioca prijave.

Ako se kod unosa podataka iz predate prijave u informacioni sistem Poreske uprave utvrde nedostaci u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, o istim se odmah obaveštava podnosilac prijave koji je dužan da preda ispravljenu poresku prijavu u kojoj su otklonjeni identifikovani nedostaci. Ispravljena poreska prijava ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreske obaveze na jedinstveni uplatni račun objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalne delatnosti 840 – 4848 – 37, i o tome obavesti podnosioca poreske prijave.

Podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO koji je bio u primeni zaključno sa 29.2.2016. godine

Od 01.3.2016. godine poreska prijava na Obrascu PP OPO koji je bio u primeni zaključno sa 29.2.2016. godine podnosi se:

– kada se podnosi izmenjena poreska prijava kojom se menja prijava podneta na

Obrascu PP OPO koji je bio u primeni zaključno sa 29.2.2016. godine;

– kada je izvršeno plaćanje obaveze dospele zaključno sa 29.2.2016. godine a nije podneta poreska prijava PP OPO.

Sadržaj poreske prijave PP OPO i način unošenja podataka u prijavu

Obrazac PP OPO sastoji se iz četiri dela, i to:

1) podaci o poreskoj prijavi;

2) podaci o poreskom obvezniku;

3) podaci o načinu ostvarivanja prihoda;

4) podaci o vrstama prihoda.

U Obrazac PP OPO, deo 1. Podaci o poreskoj prijavi, unosi se:

U polje 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava:

– opšta prijava (oznaka 1);

– prijava po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 – dalje: ZPPPA) (oznaka 3);

– prijava po nalogu kontrole (oznaka 4);

– prijava po odluci suda (oznaka 5).

U polje 1.2 Obračunski period – mesec i godina za koji je ostvaren prihod.

U polje 1.3 Datum ostvarivanja prihoda – datum, mesec i godina ostvarivanja prihoda.

U polje 1.4 Datum dospelosti poreske obaveze – 30 dana od datuma ostvarivanja prihoda. Ako je datum dospelosti neradni dan, rok dospelosti se pomera na prvi naredni radni dan u odnosu na dan dospelosti poreske obaveze.

U polje 1.4a Datum do kojeg je obračunata kamata kod podnošenja:

– opšte prijave – ne upisuje se,

– prijave po članu 182b ZPPPA – upisuje se datum do kojeg je poreski obveznik obračunao kamatu;

– prijave po odluci suda – upisuje se datum do kojeg je poreski obveznik obračunao kamatu, ako ima osnova za obračun kamate;

– izmenjene prijave po članu 40. ZPPPA – upisuje se datum do kojeg je poreski obveznik obračunao kamatu, ako ima osnova za obračun kamate;

– prijave po nalogu kontrole – upisuje se datum do kojeg je obračunata kamata u postupku poreske kontrole;

– izmenjene prijave po nalogu kontrole – upisuje se datum do kojeg je obračunata kamata u postupku poreske kontrole.

Opšta prijava se podnosi u roku dospelosti za podnošenje i plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa samooporezivanjem.

Primer:

Poreskom obvezniku je isplaćen prihod po osnovu izdavanja nepokretnosti 9.2.2016. godine. Poreska prijava PP OPO se može podneti blagovremeno u periodu od 9.2.2016. do 10.3.2016. godine. Rok za podnošenje prijave se računa počev od prvog narednog dana od dana ostvarivanja (isplate) prihoda, odnosno od 10.2.2016. do 10.3.2016. godine.

U konkretnom slučaju u poresku prijavu PP OPO se upisuje:

1.1 Vrsta prijave

1

1.2 Obračunski period

2.2016.

1.3 Datum ostvarivanja prihoda

9.2.2016.

1.4 Datum dospelosti poreske obaveze

10.3.2016.

1.4a Datum do kojeg je obračunata kamata

Ne upisuje se

Ako se kod podnošenja poreske prijave PP OPO u polje 1.4 Datum dospelosti poreske obaveze umesto 30 dana od dana ostvarivanja prihoda upiše:

– datum ostvarivanja prihoda,

– datum koji je pre ili posle datuma dospelosti,

– datum koji je neradni dan

podneta poreska prijava dobija status Odbijena/neispravna, a poreski obveznik je dužan da ispravi greške koje su prikazane u obaveštenju koje dobija i da tako ispravljenu poresku prijavu ponovo podnese.

Prijava po članu 182b ZPPPA se podnosi nakon isteka roka dospelosti. Na iskazanu obavezu obračunava se i u prijavi iskazuje kamata za period počev od narednog dana od dana dospelosti (datum upisan u polje 1.4) do dana podnošenja prijave (datum upisan u polje 1.4a).

Primer:

Za prihod isplaćen 9.2.2016. godine obveznik podnosi poresku prijavu PP OPO nakon isteka roka dospelosti, odnosno 16.3.2016.

U poresku prijavu PP OPO se upisuje:

1.1 Vrsta prijave

3

1.2 Obračunski period

1.2016.

1.3 Datum ostvarivanja prihoda

9.2.2016.

1.4 Datum dospelosti poreske obaveze

10.3.2016.

1.4a Datum do kojeg je obračunata kamata

16.3.2016.

Poreski obveznik je dužan da obračuna i u prijavi upiše i iznos kamate na iskazanu poresku obavezu, počev od narednog dana od datuma dospelosti poreske obaveze do dana podnošenja poreske prijave, odnosno od 11.3.2016. do 16.3.2016. godine.

Prijava po nalogu kontrole se podnosi po nalogu iz poreskog rešenja kojim se poreskom obvezniku nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i podnošenje prijave PP OPO.

Prijavu po odluci suda podnosi poreski obveznik na osnovu pravosnažne sudske odluke donete u sudskom postupku.

U polje 1.5 Izmena prijave se upisuje oznaka jedne od navedenih izmena i to:

– izmena poreske prijave na osnovu člana 40. ZPPPA (oznaka 1)

– izmena poreske prijave po nalogu kontrole (oznaka 2),

– storno poreske prijave (oznaka 9).

U polje 1.5a Identifikacioni broj prijave se upisuje identifikacioni broj prijave koja se menja.

IZMENJENA PORESKA PRIJAVA PO ČLANU 40. ZPPPA

Poreski obveznik može, u skladu sa članom 40. ZPPPA da izmeni poresku prijavu koja u polju 1.1 ima upisanu oznaku 1, 3 ili 5, ali ne može da menja poresku prijavu koja u polju 1.1 ima oznaku 4 (prijava po nalogu kontrole) ili u polju 1.1 oznaku 1, 3, 4 ili 5, a u polju 1.5 oznaku 2 (izmenjena prijava po nalogu kontrole).

Ako je iskazan podatak u polju 1.5a, mora da postoji proknjižena poreska prijava sa navedenim ID brojem i da pripada istom poreskom obvezniku (podatak u polju 2.1). Podaci u poljima 1.5 i 1.5a se iskazuju istovremeno, kako bi se automatski označila prijava koja se menja. U suprotnom se javlja poruka o neispravnosti.

Svi ostali podaci koje sadrži prvobitno podneta poreska prijava mogu biti promenjeni, a obaveze nastale po osnovu izmenjene poreske prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prvobitno podnetoj prijavi.

Izmena prijave nije dozvoljena ako je započeta poreska kontrola prijave koja se želi izmeniti, a što se automatski obeležava u sistemu Poreske uprave.

Kod podnošenja prve izmenjene poreske prijave u polje 1.5a se upisuje identifikacioni broj prvobitne prijave. Izmenjena prijava stupa na mesto prvobitne. Kada se podnosi druga izmenjena prijava u polje 1.5a se upisuje identifikacioni broj prve izmenjene prijave.

Ako se pokuša podnošenje treće izmenjene prijave sistem će isto onemogućiti odbijanjem podnete prijave, a obvezniku se dostavlja obaveštenje da je po članu 40. ZPPPA dozvoljeno najviše dve izmene.

Izmenjenom poreskom prijavom mogu se dodati novi prihodi, brisati ili menjati iskazani prihodi na prijavi koja se menja.

Kada se brišu prihodi upisani u prijavu koja se menja, u polje 4.2 upisuje se 1 00 000

00 1, u polja 4.6 do 4.14 upisuju se iznosi 0,00, u polje 4.15 se ne upisuju podaci, a u ostalim poljima se ponavljaju podaci iz prijave koja se menja.

Ne može se podneti izmenjena poreska prijava u kojoj su izbrisani obračunati porez i pripadajući doprinosi na sve prihode iskazane na prijavi koja se menja. Dakle, ne može se podneti izmenjena poreska prijava u kojoj je poreska obaveza iskazana u iznosu od 0,00 dinara.

IZMENA PRIJAVE PO NALOGU KONTROLE

Poreska uprava u postupku kontrole podnete poreske prijave od strane poreskog obveznika može da utvrdi nepravilnosti u iskazanoj prijavi, i da utvrđene nedostatke otkloni izmenom poreske prijave po nalogu kontrole, u kom slučaju u polje 1.5 se upisuje oznaka 2. Ako je u polje 1.5 upisana oznaka 2, u polje 1.1 može biti upisana bilo koja oznaka (1, 3, 4, 5).

Poreski obveznik ne može preko portala Poreske uprave da popuni i podnese izmenjenu poresku prijavu koja u polju 1.5 ima upisanu oznaku 2.

STORNIRANJE PORESKE PRIJAVE

Kod storniranja poreske prijave koje vrši Poreska uprava po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti, u polje 4.2 upisuje se 1 00 000 00 1, u polja. 4.6 do 4.14 upisuju se iznosi 0,00, a u polje 4.15 se ne upisuju podaci. Storniranjem prijave u celosti se stornira poreska obaveza.

Kada poreski inspektor po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti vrši storniranje PP OPO u polje 1.5 se upisuje oznaka 9, a nije dozvoljen upis oznake 1. Ako je u polje 1.5 upisana oznaka 9, u polje 1.1 može biti upisana bilo koja oznaka (1, 3, 4, 5).

U polje 1.6 Po nalogu kontrole/odluci suda se upisuje broj rešenja poreske kontrole, kada je u polju 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka 4 – i/ili u polju 1.5 Izmena prijave navedena oznaka 2 ili oznaka 9, ili broj odluke suda kada je u polju 1.1 Vrsta prijave – navedena oznaka 5.

U polje 1.6a Osnov upisuje se samo kada se prijava podnosi po nalogu poreskog inspektora u postupku po žalbi/ tužbi i to:

– oznaka 1 – u postupku po žalbi u prvom stepenu

– oznaka 2 – u postupku po žalbi u drugom stepenu

– oznaka 3 – na osnovu odluke upravnog suda.

U Obrazac PP OPO, deo 2. Podaci o poreskom obvezniku, unosi se sledeći podaci:

U polje 2.1 Poreski identifikacioni broj poreskog obveznika (JMBG/EBS/PIB) – jedinstveni matični broj građana rezidentnog fizičkog lica, ili evidencioni broj za strance ili PIB nerezidentnog fizičkog lica.

U polje 2.2 Ime i prezime – ime i prezime poreskog obveznika. U polje 2.3 Adresa poreskog obveznika – ulica i broj.

U polje 2.4 Prebivalište – šifra opštine prebivališta poreskog obveznika, utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

U polje 2.5 JMBG podnosioca poreske prijave – jedinstveni matični broj građana -podnosioca poreske prijave.

U polje 2.6 Telefon kontakt osobe – broj telefona podnosioca poreske prijave.

U polje 2.7 Elektronska pošta – elektronska adresa podnosioca prijave na koju se dostavljaju obaveštenja.

U polje 2.8 Zemlja rezidentstva – šifra zemlje rezidentstva za nerezidentno fizičko lice.

U polje 2.9 Broj pasoša – broj pasoša nerezidentnog fizičkog lica.

U polje 2.10 Poreski punomoćnik (JMBG/PIB) – jedinstveni matični broj građana fizičkog lica ili PIB pravnog lica koje je poreski punomoćnik nerezidentnog poreskog obveznika.

U Obrazac PP OPO, deo 3. Podaci o načinu ostvarivanja prihoda, unosi se:

U polje 3.1 Način ostvarivanja prihoda – oznaka načina ostvarivanja prihoda:

– oznaka 1 – isplata na račun;

– oznaka 2 – isplata gotovine;

– oznaka 3 – u drugom obliku.

U polje 3.2 Tekući račun – broj tekućeg računa ako je prihod ostvaren isplatom na račun u banci.

U polje 3.3 Ostalo – jedan od načina ostvarivanja prihoda, i to: u stvarima, u pravima, oprostom duga, pokrivanjem rashoda i ostalo.

U Obrazac PP OPO, deo 4. Podaci o vrstama prihoda, podaci se unose na sledeći način: U polje 4.1 R. b. – redni broj za svaku vrstu prihoda koja se iskazuje u prijavi.

U polje 4.2 Šifra vrste prihoda – šifra vrste prihoda koja predstavlja kombinaciju oznake obveznika kao primaoca prihoda i vrste prihoda iz Kataloga vrste prihoda.

Šifra vrste prihoda sastoji se od devet cifara – 1 PP OVP 00 0, koje označavaju:

1 – prva verzija Kataloga vrste prihoda;

PP – vrsta primaoca prihoda, koja se određuje izborom jedne od oznaka osnova osiguranja primaoca prihoda;

OVP 00 0 – opis vrste prihoda.

Oznaka

Osnov osiguranja primaoca prihoda

01

zaposleni

02

osnivač, odnosno član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu

03

lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti, uključujući i samostalne umetnike

04

lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti

05

lice koje nije osigurano po drugom osnovu

06

nerezident

08

vojni osiguranik

09

penzioner po osnovu zaposlenosti

10

penzioner po osnovu samostalne delatnosti

11

lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

12

vojni penzioner

13

poljoprivredni penzioner

Kod prijavljivanja ostvarene zarade za nerezidenta koji u Republici Srbiji ima privremeni boravak za PP upisuje se oznaka 01.

Kod ostvarivanja prihoda na koje se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za nerezidenta se upisuje oznaka 06, a za rezidenta oznaka 11.

U polje 4.3 Broj dana – broj kalendarskih dana koje je obveznik proveo na radu, odnosno bolovanju i slično.

U polje 4.4 Broj sati – broj sati u obračunskom periodu.

U polje 4.5 Fond sati – ukupan mesečni fond sati za primaoca prihoda za obračunski period upisan pod rednim brojem 1.2 Obračunski period.

Podaci o broju sati i fondu sati mogu se iskazati sa dva decimalna mesta, a obavezno se popunjavaju za konačan obračun zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period, dok se ne popunjavaju u slučaju kada je primalac zarade, odnosno naknade zarade nerezident, koji nema obavezu plaćanja poreza, odnosno poreza i doprinosa, zbog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno ugovora o socijalnom osiguranju, kao i za prihode van radnog odnosa.

U polje 4.6 Bruto prihod – iznos zarade/naknade zarade/drugog prihoda koji je obveznik primio, odnosno iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze poreza i doprinosa.

U polje 4.7 Osnovica za porez – zarada/naknada zarade umanjena za neoporeziv iznos, odnosno prihod van radnog odnosa umanjen za propisane normirane ili stvarne troškove.

U polje 4.8 Obračunati porez – iznos obračunatog poreza na osnovicu iskazanu u polju 4.7. U polje 4.9 Porez plaćen u drugoj državi – iznos poreza koji je na ostvareni prihod plaćen u drugoj državi (sadržan u bruto prihodu iskazanom u polju 4.6), ako je dokumentovan odgovarajućom potvrdom nadležnog državnog organa druge države.

U polje 4.10 Porez za uplatu – iznos poreza za plaćanje utvrđen kao razlika između obračunatog poreza u polju 4.8 i poreza plaćenog u drugoj državi u polju 4.9. Ako je razlika manja od 0 (nule) upisuje se 0 (nula).

U polje 4.11 Osnovica za doprinose – iznos osnovice za doprinose utvrđen u skladu saZakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U polje 4.12 Doprinos za PIO – iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

U polje 4.13 Doprinos za zdravstvo – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje

U polje 4.14 Doprinos za slučaj nezaposlenosti – iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Porez i doprinosi se obračunavaju po stopama koje su bile propisane na datum kada je poreskom obvezniku isplaćen iznos zarade/naknade zarade/drugog prihoda, i iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze poreza i doprinosa.

Stope poreza na zarade koje su se primenjivale u periodu od-do

1.9.2004.

31.12.2006.

14%

1.1.2007.

29.5.2013.

12%

30.5.2013.

10%

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu u periodu od-do

Period od- do

PIO
na teret zaposlenog

PIO
na teret poslodavca

ZDR
na teret zaposlenog

ZDR
na teret poslodavca

NEZ
na teret zaposlenog

NEZ
na teret poslodavca

1.9.2004 – 29.5.2013.

11%

11%

6,15%

6,15%

0,75%

0,75%

30.5.2013. – 31.7.2014.

13%

11%

6,15%

6,15%

0,75%

0,75%

1.8.2014.

14%

12%

5,15%

5,15%

0,75%

0,75%

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na prihode van radnog odnosa

Period od-do

PIO

ZDR

1.9.2004. – 29.5.2013.

22%

12,3%

30.5.2013.- 31.7.2014.

24%

12,3%

1.8.2014.

26%

10,3%

U polje 4.15 MFP – multifunkcionalno polje – unose se podaci koji za određenu vrstu prihoda omogućavaju proveru obračuna obaveze, a bez kojih se zbog vrste prihoda ili vrste primaoca prihoda obračun ne može jednoznačno odrediti opštim pravilima; u elektronskom zapisu multifunkcionalno polje 4.15 – MFP se sastoji od 4 podpolja, i to:

MFP

Opis

5

Iznos stvarnih troškova kod prihoda van radnog odnosa.

7

Kod zarade: oznaka 1 ako je obveznik iz države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili ugovor kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Kod prihoda van radnog odnosa: primenjena stopa poreza ako je obveznik rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

11

Kod zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama za isti obračunski period.

12

Kod zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim prijavama za zaradu za isti obračunski period.

Polja “Ukupno” za polja 4.6 do 4.14 ne popunjava podnosilac prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

U polja “Kamata” za polja 4.10, 4.12, 4.13 i 4.14 – upisuje se ukupan iznos obračunate kamate, ako ima zakonskog osnova za obračun iste.

U Obrazac PP OPO iznosi se upisuju u dinarima sa dve decimale, dok je prag tolerancije za zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri obračuna 0,5 dinara po iznosu svake obračunate obaveze.

Obračun poreza i doprinosa po vrstama prihoda

Prihodi iz radnog odnosa iz kataloga vrste prihoda

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade, bez olakšice i beneficiranog staža, u vezi sa članom 100a stav 2. Zakona.

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01
02
03
04
06
08
09
10
12
13

130

00

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15 – dalje: Zakon), osim lične zarade preduzetnika, uključujući i zaposlenog u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, bez olakšica i bez staža osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem, u vezi sa članom 100a stav 2. Zakona.

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

199

00

0

Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima, u vezi sa članom 100a stav 2. Zakona.

Primer:

Od strane konzularnog predstavništva u RS fizičkom licu 1.3.2016. isplaćena zarada u iznosu od 100.000,00 dinara.

U poreskoj prijavi PP OPO se iskazuju sledeći podaci:

1.1

Vrsta prijave

1

1.2

Obračunski period

2.2016.

1.3

Datum ostvarivanja prihoda

1.3.2016.

1.4

Datum dospelosti poreske obaveze

31.3.2016.

1.4a

Datum do kojeg je obračunata kamata

4.2

Šifra prihoda

1 01 130 00 0

4.6

Bruto prihod

100.000,00

4.7

Osnovica za porez

88.396,00

100.000,00 umanjen za neoporezivi iznos od 11.604,00

4.8

Porez

8.839,60

10% obračunati porez

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

4.10

Porez za uplatu

8.839,60

4.11

Osnovica doprinosa

100.000,00

4.12

Doprinosa za PIO

26.000,00

Stopa doprinosa za PIO 26%

4.13

Doprinos za zdravstvo

10.300,00

Stopa doprinosa za ZDR 10,3%

4.14

Doprinos za nezaposlenost

1.500,00

Stopa doprinosa za NZS 1,5%

Prihodi van radnog odnosa iz kataloga vrste prihoda

Kod obračunavanja poreza i doprinosa primenjuju se normirani troškovi, stope poreza i stope doprinosa, važeće na datum kada je poreskom obvezniku isplaćen prihod, upisan u poreskoj prijavi PP OPO, u polje 1.3 Datum ostvarivanja prihoda.

Ako se na prihode van radnog odnosa plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kod njihovog obračunavanja i plaćanja ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.

Na prihode van radnog odnosa ne plaća se doprinos za slučaj nezaposlenosti, pa se u polje 4.14 uvek upisuje iznos 0,00.

Ako se doprinosi ne plaćaju u polja 4.11 do 4.14 se upisuje 0,00.

Polja 4.3 – Broj dana, 4.4 – Broj sati i 4.5 – Fond sati se ne popunjavaju.

Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

Prihod autora uz priznavanje normiranih troškova

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

301

00

0

Prihod autora, odnosno nosioca srodnog prava (dalje: autor) od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 50%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

302

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 50%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

303

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 43%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

304

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 43%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

305

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 34%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

306

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 34%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 301

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50%.

Propisani normirani troškovi u periodu od-do:

1.7.2001.

31.12.2004.

65%
55%

1.1.2005.

7.5.2009.

60%

8.5.2009.

9.6.2009.

30%

10.6.2009.

50%

Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: doprinos za PIO).

Za OVP 302

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa kao kod OVP 301.

Razlika:

Primalac prihoda (dalje: PP) može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje (dalje: doprinos za ZDR).

Za OVP 303

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43%.

Propisani normirani troškovi u periodu od-do:

1.7.2001.

31.12.2004.

50% 45%

1.1.2005.

7.5.2009.

50%

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

43%

Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 304

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa kao kod OVP 303.

Razlika:

PP može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 305

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34%.

Propisani normirani troškovi u periodu od – do:

1.7.2001.

31.12.2004.

10%

1.1.2005.

7.5.2009.

40%

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

34%

Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 306

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa kao kod OVP 305.

Razlika:

PP može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Primer:

– PP osiguranom po drugom osnovu isplaćena naknada u iznosu od 55.000,00 dinara i

– PP koji nije osiguran po drugom osnovu isplaćena naknada u iznosu od 42.500,00 dinara.

– Normirani troškovi 43%.

1

Isplaćena naknada (bruto prihod)

55.000,00

42.500,00

2

Normirani trošak (43 % na r.b.1)

23.650,00

18.275,00

3

Osnovica za porez

31.350,00

24.225,00

U poresku prijavu PP-OPO unose se sledeći podaci

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

4.2

Šifra prihoda

1 01 303 00 0

1 05 304 00 0

4.6

Bruto prihod

55.000,00

42.500,00

4.7

Osnovica za porez

31.350,00

24.225,00

4.8

Porez

6.270,00

4.845,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

6.270,00

4.845,00

4.11

Osnovica doprinosa

31.350,00

24.225,00

4.12

Doprinosa za PIO

8.151,00

6.298,50

4.13

Doprinos za zdravstvo

0,00

2.495,17

4.14

Doprinos za slučaj nezaposlenosti

0,00

0,00

Od 8.5.2009. pored normiranih troškova propisano je i pravo na naknadu za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela, u kojem slučaju se koriste sledeće ŠVP:

Prihod autora uz priznavanje normiranih troškova, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

307

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 50% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

308

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 50% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

309

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 43% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

310

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 43% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

01,02,
03,04
06,08
09,10
12,13

311

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 34% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

312

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 34% priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 307

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50% i agencijsku naknadu.

Normirani troškovi su u periodu od – do

8.5.2009.

9.6.2009.

30%

10.6.2009.

50%

Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 308

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa kao kod OVP 307.

Razlika:

PP može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 309

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43% i agencijsku naknadu.

Normirani troškovi su u periodu od – do

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

43%

Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 310

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa kao kod OVP 309.

Razlika:

PP može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 311

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34% i agencijsku naknadu.

Normirani troškovi su u periodu od – do

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

34%

Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 312

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa kao kod OVP 311.

Razlika:

PP može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Primer:

Isplaćena naknada:

– PP osigurano po drugom osnovu u iznosu od 85.000,00 dinara i

– PP koje nije osigurano po drugom osnovu u iznosu od 48.000,00 dinara.

– Normirani troškovi 43% i agencijske naknade od 7%.

R. b

Opis

Iznos

1

Isplaćena naknada (bruto prihod)

85.000,00

48.000,00

4

Normirani trošak (43 % na r. b. 1)

36.550,00

20.640,00

5

Agencijska naknada (7% na r. b. 1)

5.950,00

3.360,00

6

Osnovica za porez

42.500,00

24.000,00

U poresku prijavu PP-OPO unose se sledeći podaci

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

4.2

Šifra prihoda

101309000

105310000

4.6

Bruto prihod

85.000,00

48.000,00

4.7

Osnovica za porez

42.500,00

24.000,00

4.8

Porez

8.500,00

4.800,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

8.500,00

4.800,00

4.11

Osnovica doprinosa

42.500,00

24.000,00

4.12

Doprinosa za PIO

11.050,00

6.240,00

4.13

Doprinos za zdravstvo

0,00

2.472,00

4.14

Doprinos za nezaposlenost

0,00

0,00

4.15

MFP 5

5.950,00

3.360,00

Prihod autora uz priznavanje stvarnih troškova

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,02
03,04
06,08
09,10
12,13

313

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje stvarnih troškova, uključujući i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

314

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uzpriznavanje stvarnih troškova, uključujući i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 313

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove i agencijsku naknadu. Stopa poreza 20%.

Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 314

Poreska osnovica, stopa poreza, osnovica doprinosa ista kao za OVP 313.

Razlika:

PP može biti samo 05 ili 06.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Primer:

Isplaćena naknada:

– PP osiguranom po drugom osnovu u iznosu od 50.000,00 dinara i

– PP koji nije osiguran po drugom osnovu u iznosu od 42.500,00 dinara.

– Stvarni troškovi 13.800,00 dinara.

U poresku prijavu PP-OPO unose se sledeći podaci

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

4.2

Šifra prihoda

1 01 313 00 0

1 05 314 00 0

4.6

Bruto prihod

50.000,00

42.500,00

4.7

Osnovica za porez

36.200,00

28.700,00

4.8

Porez

7.240,00

5.740,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

7.240,00

5.740,00

4.11

Osnovica doprinosa

36.200,00

28.700,00

4.12

Doprinosa za PIO

9.412,00

7.462,00

4.13

Doprinos za zdravstvo

0,00

2.956,10

4.14

MFP 5

13.800,00

13.800,00

Prihod autora bez obaveze uplate doprinosa

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

315

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;
– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 50%.

11
06

316

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;

– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina; uz priznavanje normiranih troškova od 43%.

11
06

317

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;
– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina; uz priznavanje normiranih troškova od 34%.

Za OVP 315

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50%.

Normirani troškovi u periodu od – do:

1.7.2001.

31.12.2004.

65%
55%

1.1.2005.

7.5.2009.

60%

8.5.2009.

9.6.2009.

30%

10.6.2009.

50%

Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 316

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43%.

Normirani troškovi u periodu od – do:

1.7.2001.

31.12.2004.

50%
45%

1.1.2005.

7.5.2009.

50%

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

43%

Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 317

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34%.

Normirani troškovi u periodu od – do:

1.7.2001.

31.12.2004.

10%

1.1.2005.

7.5.2009.

40%

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

34%

Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Prihod autora bez obaveze uplate doprinosa

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

318

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;
– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 50%, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

11
06

319

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;
– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 43%, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

11
06

320

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;
– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje normiranih troškova od 34%, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

11
06

321

00

0

Prihod autora:
– od imovinskog prava nad autorskim delom;
– koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave;
– kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu;
– mlađeg od 15 godina;
uz priznavanje stvarnih troškova, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

Za OVP 318

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50% i agencijsku naknadu. Normirani troškovi su:

8.5.2009.

9.6.2009.

30%

10.6.2009.

50%

Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 319

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43% i agencijsku naknadu.

Normirani troškovi u periodu od – do:

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

43%

Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 320

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34% i agencijsku naknadu.

Normirani troškovi u periodu od – do:

8.5.2009.

9.6.2009.

20%

10.6.2009.

34%

Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 321

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove, odnosno za stvarne troškove i agencijsku naknadu.

Poreska stopa je 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Prihod vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

322

00

0

Prihod vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova.

Prihod naslednika imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine i svakog drugog fizičkog lica koje ostvaruje naknadu po tom osnovu

11
06

323

00

0

Prihod naslednika imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine, kao i svakog drugog fizičkog lica koje nije autor, odnosno nosilac srodnog prava, vlasnik prava industrijske svojine, ni naslednik tih prava, a koje ostvaruje naknadu po tim osnovama (fizičko lice koje je došlo u posed prava kupovinom, poklonom i sl.) uz priznavanje troškova na ime plaćene naknade za zaštitu tog prava.

Za OVP 322

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove. Poreska stopa je 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 323

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za naknadu plaćenu za zaštitu autorskog prava. Poreska stopa je 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Prihodi od kapitala i prihodi od nepokretnosti

Na prihode od kapitala i prihode od nepokretnosti doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

Kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

401

00

0

Kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti.

Za OVP 401

Poreska osnovica je bruto prihod.

Stopa poreza u periodu od – do:

1.7.2001.

26.3.2010.

20%

27.3.2010.

5.10.2012.

10%

6.10.2012.

29.5.2013.

15%

30.5.2013.

15%

Doprinosi se ne plaćaju.

Primer:

Rezident RS je ostvario prihod od kamata iz druge države u iznosu od 300,00 evra, na koji je platio porez u drugoj državi u iznosu od 30 evra.

U poresku prijavu PP-OPO unose se sledeći podaci

4.2

Šifra prihoda

1 11 401 00 0

4.6

Bruto prihod (ostvareni prihod)

36.900,00

4.7

Osnovica za porez

36.900,00

4.8

Porez

5.535,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

3.369,00

4.10

Porez za uplatu

2.166,00

Konverzija iznosa strane valute u dinar vrši se u skladu sa članom 32. ZPPPA.

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti

PP

0VP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

405

00

0

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti uz priznavanje normiranih troškova od 25%.

11
06

406

00

0

Prihod od iznajmljivanja sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje 50% normiranih troškova.

11
06

407

00

0

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti, kao i prihod od iznajmljivanja sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova.

Za OVP 405 i 406

Od 01.01.2005. godine do 29.05.2013. godine prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti imali su tretman prihoda od nepokretnosti.

Oporezivi prihod je bruto prihod umanjen za normirane troškove od:

20% (kod izdavanja nepokretnosti OVP 405);

50% (kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa OVP 406).

Stopa poreza je 20%.

Od 30.05.2013. godine do 31.12.2016. godine prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti imaju tretman prihoda od kapitala.

Oporezivi prihod je bruto prihod umanjen za normirane troškove od:

25% (kod izdavanja nepokretnosti OVP 405), ili

50% (kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa OVP 406).

Stopa poreza je 20%.

Za OVP 407

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove. Stopa poreza 20%.

Za OVP 405, 406 i 407 doprinosi se ne plaćaju.

Primer:

Fizičko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost drugom fizičkom licu i po tom osnovu ostvaruje zakupninu u iznosu od 32.850,00 dinara.

U poresku prijavu PP OPO se unose sledeći podaci:

4.2

Šifra prihoda

1 11405 00 0

4.6

Bruto prihod

32.850,00

4.7

Osnovica za porez

24.637,50

bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%.

4.8

Porez

4.927,50

20%

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

4.10

Porez za uplatu

4.927,50

Porez na ostale prihode

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

501

00

0

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

11
06

502

00

0

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje stvarnih troškova.

Za OVP 501

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

Porez se plaća po stopi od 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 502

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove. Porez se plaća po stopi od 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Drugi prihodi

Kada se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na druge prihode, ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.

Drugi prihodi po osnovu ugovora o delu i dr.

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01
02
03
04
06
08
09
10
12
13

601

00

0

Drugi prihodi, i to po osnovu:
– ugovora o delu;
– ugovora o trgovinskom zastupanju;
– primanja članova organa uprave pravnog lica;
– primanja sudskih veštaka i sudskih tumača;
– uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova;
– nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

602

00

0

Drugi prihodi, i to po osnovu:
– ugovora o delu;

– ugovora o trgovinskom zastupanju;
– primanja članova organa uprave pravnog lica;
– primanja sudskih veštaka i sudskih tumača;
– uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova;
– nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

11
06

603

00

0

Drugi prihodi, i to po osnovu:
– ugovora o delu;
– ugovora o trgovinskom zastupanju;
– primanja članova organa uprave pravnog lica;
– primanja sudskih veštaka i sudskih tumača;
– uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova;
– nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;
uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Napomena u vezi sa:

A) Prihodima po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr. i 31/2009), u primeni od 8.5.2009. godine, propisano je ostalim prihodima, smatraju se prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti, odnosno kao prihodi od poljoprivrede i šumarstva u smislu ovog zakona.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 9) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013), u primeni od 1.1.2014. godine, propisano je ostalim prihodima, smatraju se prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova.

Dakle, prikupljanje i prodaja šumskih plodova i lekovitog bilja brisani su iz odredbe člana 85. stav 1. tačka 9) navedenog Zakona.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013), u primeni od 1.1.2014. godine, ostalim prihodima smatraju se svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica: nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i korisnici poljoprivredne penzije.

OVP

Prihodi po osnovu:

601, 602 i 603

uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova

607

prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina

608, 609 i 610

prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine.

618, 619 i 629

sve druge prihode, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koja ostvare fizička lica: nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i korisnici poljoprivredne penzije, ostvareni od 01. januara

625, 626 i 628.

prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica: nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i korisnici poljoprivredne penzije, isplaćeni od 1. januara 2014. godine.

B) Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Zaključno sa 31.12.2015. godine drugim prihodima smatraju se nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (član 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon).

U poreskoj prijavi PP OPO ovi prihodi iskazuju se pod OVP 601, 602, 603 i 610, ako su fizičkom licu isplaćeni zaključno sa 31.12.2015. godine.

Od 1.1.2016. godine u primeni je izmenjena odredba člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015), koja propisuje da ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koje po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica u iznosu od 12.000,00 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca.

Iznos od 12.000,00 dinara primenjuje se od 1.1.2016. do 31.1.2016. godine.

Od 1.2.2016. godine u primeni je usklađeni dinarski neoporezivi iznos od 12.180,00 dinara.

Ovi prihodi se iskazuju korišćenjem OVP 630, 631, 632 i 633.

Za OVP 601

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

Stopa poreza 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 602

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza i osnovica doprinosa kao za OVP 601.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 603

Poreska osnovica, normirani troškovi i stopa poreza kao za OVP 601.

Doprinosi se ne plaćaju.

Primer:

Isplaćena naknada za ugovor o delu:

– PP koji je osiguran po drugom osnovu u iznosu od 36.200,00 i

– PP koji nije osiguran po drugom osnovu u iznosu od 45.000,00 dinara.

R. br.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

1

Isplaćena naknada poreskom obvezniku

36.200,00

45.000,00

2

Normirani trošak (20% na r. b. 1)

7.240,00

9.000,00

3

Osnovica za porez

28.960,00

36.000,00

U poreskoj prijavi PP OPO upisuju se sledeći podaci:

R. b.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP nije osiguran po drugom osnovu

 4.2

Šifra prihoda

1 01 601 00 0

1 05 602 00 0

4.6

Bruto prihod

36.200,00

45.000,00

4.7

Osnovica za porez

28.960,00

36.000,00

4.8

Porez

5.792,00

7.200,00

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

5.792,00

7.200,00

4.11

Osnovica doprinosa

28.960,00

36.000,00

4.12

PIO

7.529,00

9.360,00

4.13

Zdravstvo

0,00

3.708,00

4.14

Nezaposlenost

0,00

0,00

Prihodi po osnovu dopunskog rada

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,02
03,04
06,08
09,10
12,13

605

00

0

Prihodi po osnovu dopunskog rada.

11
06

606

00

0

Prihodi po osnovu dopunskog rada lica kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

OVP 605

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza je 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici.

Plaća se doprinos za PIO, imajući u vidu da su po definiciji lica koja ostvaruju naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja.

OVP 606

Poreska osnovica, normirani troškovi i stopa poreza kao kod OVP 605. Doprinosi se ne plaćaju.

Primer:

Isplaćena naknada po ugovoru o dopunskom radu:

– PP osiguranom po drugom osnovu u iznosu od 11.654,00 i

– PP kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa u iznosu od 29.342,00.

R. b.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP kome je priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

1

Isplaćena naknada za dopunski rad

11.654,00

29.342,00

2

Normirani trošak (20% na r.b.1)

2.330,80

5.868,40

3

Osnovica za porez

9.323,20

23.473,60

U poreskoj prijavi PP OPO upisuju se sledeći podaci:

R. b.

Opis

PP osiguran po drugom osnovu

PP kome je priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

4.2

Šifra prihoda

1 01 605 00 0

1 11 606 00 0

4.6

Bruto prihod

11.654,00

29.342,00

4.7

Osnovica za porez

9.323,20

23.473,60

4.8

Porez

1.864,60

4.694,72

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

0,00

4.10

Porez za uplatu

1.864,60

4.694,72

4.11

Osnovica doprinosa

9.323,20

0,00

4.12

PIO

2.423,98

0,00

4.13

Zdravstvo

0,00

0,00

4.14

Nezaposlenost

0,00

0,00

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

607

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

Za OVP 607

Zaključno sa 31.12.2013. godine za isplate prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina plaćenih u gotovini* poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza je 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Od 1.1.2014. do 31.12.2015. za isplate prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina plaćenih u gotovini* poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza je 20%. Obračunati porez se ne umanjuje.

*Porez se nije plaćao ako je naknada plaćena na tekući račun prodavca.

Od 1.1.2016. godine za isplate prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina plaćenih u gotovini i na tekući račun poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza je 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,02
03,06
08,09
10,12

608

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine.

05
06

609

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine.

11
06

610

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, isplaćeni zaključno sa 31. decembrom 2013. godine.

Videti napomenu iza OVP 603.

Za OVP 608

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%.

Stopa poreza je 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Osnovica doprinosa jednaka je poreskoj osnovici, plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 609

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa isti kao kod OVP 608.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 610

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza, osnovica doprinosa isti kao kod OVP 608.

Doprinosi se ne plaćaju.

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

611

00

0

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca i koja se ne daju za rad primaocima prihoda, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, kao i svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, a za koje nije propisana obaveza plaćanja doprinosa zakonom kojim se regulišu doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Za OVP 611

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,03,
04,06,
08,09,
10,12,
13

613

00

0

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, utvrđenih u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) Zakona, kao i naknade troškova po osnovu službenih putovanja, propisanih članom 85. stav 6. Zakona iznad neoporezivog iznosa, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

614

00

0

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, utvrđenih u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) Zakona, kao i naknade troškova po osnovu službenih putovanja, propisanih članom 85. stav 6. Zakona iznad neoporezivog iznosa, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

11
06

615

00

0

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, utvrđenih u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) Zakona,

kao i naknade troškova po osnovu službenih putovanja, propisanih članom 85. stav 6. Zakona iznad neoporezivog iznosa, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Za OVP 613

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 614

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza i osnovica doprinosa kao za OVP 613.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 615

Poreska osnovica, normirani troškovi i stopa poreza kao za OVP 613. Doprinosi se ne plaćaju.

Prihodi od izdavanja nepokretnosti u podzakup

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

11
06

617

00

0

Prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup.

Za OVP 617

Oporezivi prihod od nepokretnosti koji ostvari obveznik zakupac koji nepokretnost izdaje u podzakup, čini razlika između zakupnine koju ostvaruje i zakupnine koju plaća zakupodavcu.

Doprinosi se ne plaćaju.

Primer:

Fizičko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost drugom fizičkom licu, koje istu nepokretnost izdaje u podzakup trećem fizičkom licu. Podzakupac ostvaruje zakupninu u iznosu od 37.000,00, a zakupcu isplaćuje 28.000,00.

U obrazac PP OPO se unose sledeći podaci:

4.2

Šifra prihoda

111617000

4.6

Bruto prihod

37.000,00

4.7

Osnovica za porez

9.000,00

Razlika između bruto prihoda i plaćene zakupnine

4.8

Porez

1.800,00

20%

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

4.10

Porez za uplatu

1.800,00

Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01,02
03,06
08,09
10,12

618

00

0

Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

05
06

619

00

0

Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

11
06

629

00

0

Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa.

Videti napomenu iza OVP 603.

Za OVP 618

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Stopa poreza je 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 619

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza i osnovica doprinosa kao za OVP 618.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 629

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza kao za OVP 618. Doprinosi se ne plaćaju.

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

01
02
03
06
08
09
10
12

625

00

0

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja fizičkih lica koja su osigurana po drugom osnovu, izuzev:
– fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva,
– fizičkih lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,
– fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije,
uz priznavanje normiranih troškova od 90%, isplaćeni od 1. januara 2014. godine.

05
06

626

00

0

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja fizičkih lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, izuzev:
– fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva,
– fizičkih lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,
– fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije,
uz priznavanje normiranih troškova od 90%, isplaćeni od 1. januara 2014. godine.

11
06

628

00

0

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, koja ostvare fizička lica izuzev:
– fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva,
– fizičkih lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,
– fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije,
uz priznavanje normiranih troškova od 90%, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, isplaćeni od 1. januara 2014. godine.

Videti napomenu iza OVP 603.

Za OVP 625

Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 90%.

Stopa poreza je 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 626

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza i osnovica doprinosa kao za OVP 618.

Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 628

Poreska osnovica, normirani troškovi, stopa poreza kao za OVP 618. Doprinosi se ne plaćaju.

 

 

 

 

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca isplaćene od 1. januara 2016. godine

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

630

00

0

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, bez prava na priznavanje normiranih troškova, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, isplaćene od 1. januara 2016. godine.

05
06

631

00

0

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, bez prava na priznavanje normiranih troškova, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu, isplaćene od 1. januara 2016. godine.

11
06

632

00

0

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, bez prava na priznavanje normiranih troškova, kada je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, isplaćene od 1. januara 2016. godine.

11
06

633

00

0

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koji nisu zaposleni kod isplatioca i koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, preko zakonom propisanog neoporezivog iznosa na godišnjem nivou od jednog isplatioca, bez prava na priznavanje normiranih troškova, a za koje nije propisana obaveza plaćanja doprinosa zakonom koji reguliše doprinose za obavezno socijalno osiguranje, isplaćene od 1. januara 2016. godine.

Za OVP 630

Oporezivi prihod je razlika između ostvarenog prihoda i neoporezivog iznosa od 12.000,00 dinara godišnje, ostvarenog od jednog isplatioca. Stopa poreza je 20%.

Neoporezivi iznos na godišnjem nivou ostvaren od jednog isplatioca

od 1.1.2016. do 31.1.2016.

12.000,00 dinara godišnje

od 1.2.2016.

12.180,00 dinara godišnje

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO.

Za OVP 631

Oporezivi prihod, neoporezivi iznos, stopa poreza isti kao za OVP 630. Plaća se doprinos za PIO i doprinos za ZDR.

Za OVP 632

Oporezivi prihod, neoporezivi iznos, stopa poreza isti kao za OVP 630.

Doprinosi se ne plaćaju.

Za OVP 633

Oporezivi prihod, neoporezivi iznos, stopa poreza isti kao za OVP 630.

Doprinosi se ne plaćaju.

PP

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

999

00

0

Prihodi van radnog odnosa na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima.

OVP se može koristiti samo ako se radi o prihodu za koji ne postoji odgovarajuća OVP ili se obaveza na te prihode obračunava po posebnim pravilima.

Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u periodu od 01.04.2016. do 04.07.2016. godine. Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 04.03.2016. godine do dana podnošenja zahteva i dostavi dokaz o tome.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP

U postupku odlučivanja po zahtevu, sredstvo obezbeđenja naplate ne pruža pravno lice i preduzetnik, sa dugom do 1.500.000 dinara, odnosno fizičko lice, koje duguje do 200.000 dinara. Sredstvo obezbeđenja naplate potrebno je za dug iznad 1.500.000 dinara odnosno iznad 200.000 dinara i to u iznosu glavnog poreskog duga iznad navedenih iznosa, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Može se odložiti i plaćanje poreskog duga iznad 2.000.000 dinara, s tim da će u tom slučaju biti otpisano 50 odsto kamate, ukoliko obveznik redovno izmiruje tekuće i obaveze po reprogramu. Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga iznad 2.000.000 dinara nije oročeno.

U postupku odlučivanja po zahtevu za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, određivanje broja rata se vrši na osnovu ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da se broj mesečnih rata određuje u zavisnosti od visine iznosa glavnog poreskog duga čije se odlaganje traži.

Za pravna lica:

do 100.000 dinara – najviše 30 rata;

od 100.001 do 500.000 dinara – najviše 40 rata;

od 500.001 do 1.000.000 dinara – najviše 50 rata;

preko 1.000.001 dinara – najviše 60 rata.

Za preduzetnike:

do 100.000 dinara – najviše 30 rata;

od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 40 rata;

od 200.001 do 300.000 dinara – najviše 50 rata;

preko 300.001 dinara – najviše 60 rata.

Za fizička lica:

do 50.000 dinara – najviše 30 rata;

od 50.001 do 100.000 dinara – najviše 40 rata;

od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 50 rata;

preko 200.001 dinara – najviše 60 rata.

Poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje rate reprograma i tekuće obaveze, kao i da na neplaćeni dugovani porez obračunava i plaća kamatu po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. U slučaju redovnog izmirenja obaveza, po isteku svakih 12 meseci, otpisuje se pripadajuća kamata na dug koji je plaćen u tom periodu.

Međutim, ukoliko se poreski obveznik ne bude pridržavao propisanih uslova i rokova iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa Zakonom.

 

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug (u daljem tekstu: dugovani porez).

Član 2.

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza (u daljem tekstu: zahtev) poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

Od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno zaključenja sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, uz obračunatu kamatu na taj dug, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 1.500.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome dugovani porez, prelazi iznos propisan stavom 1. ovog člana, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad iznosa propisanog stavom 1. ovog člana, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Član 4.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odlučuje:

1) ministar nadležan za poslove finansija ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže.

Poreska uprava rešenjem, odnosno sporazumom o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odobrava poreskom obvezniku odlaganje plaćanja dugovanog poreza, najduže do 60 meseci.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

1) pravno lice:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

2) preduzetnika:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

3) fizičko lice:

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza nadležni organ od poreskog obveznika može tražiti i druge raspoložive informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za utvrđivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza.

Član 5.

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem Poreske uprave, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza i u tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

U slučaju izmene referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope, a Poreska uprava je dužna da na svojoj internet strani objavi podatak o visini referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Ako poreski obveznik ne obračuna visinu i ne plati kamatu shodno stavu 2. ovog člana, smatraće se da taj obveznik izmiruje obaveze u skladu sa rešenjem, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza, ukoliko razliku iznosa duga po tom osnovu plati najkasnije do isteka perioda u kom se vrši otpis pripadajuće kamate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Član 6.

Zahtev mogu podneti i:

1) poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni glasnik RS”, broj 119/12);

2) poreski obveznici koji su do 4. marta 2016. godine podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) i kojima nije odlučeno po tom zahtevu;

3) poreski obveznici koji su shodno odredbama Zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;

4) poreski obveznici kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona.

Ustanovljena sredstva obezbeđenja u postupku odlučivanja odlaganja plaćanja iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava nije dužna da vrati poreskom obvezniku i ta sredstva obezbeđenja primenjivaće se i u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7.

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili

2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili

3) u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu ili

4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 011-00-202-1/2016-04

U Beogradu, 14. marta 2016. godine

Ministar,

dr Dušan Vujović, s.r.

ZOPDP.tif

PRAVILNIK o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug (u daljem tekstu: dugovani porez).

Član 2.

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza (u daljem tekstu: zahtev) poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

Od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno zaključenja sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, uz obračunatu kamatu na taj dug, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 1.500.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome dugovani porez, prelazi iznos propisan stavom 1. ovog člana, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad iznosa propisanog stavom 1. ovog člana, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Član 4.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odlučuje:

1) ministar nadležan za poslove finansija ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže.

Poreska uprava rešenjem, odnosno sporazumom o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odobrava poreskom obvezniku odlaganje plaćanja dugovanog poreza, najduže do 60 meseci.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

1) pravno lice:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

2) preduzetnika:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

3) fizičko lice:

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza nadležni organ od poreskog obveznika može tražiti i druge raspoložive informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za utvrđivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza.

Član 5.

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem Poreske uprave, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza i u tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

U slučaju izmene referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope, a Poreska uprava je dužna da na svojoj internet strani objavi podatak o visini referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Ako poreski obveznik ne obračuna visinu i ne plati kamatu shodno stavu 2. ovog člana, smatraće se da taj obveznik izmiruje obaveze u skladu sa rešenjem, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza, ukoliko razliku iznosa duga po tom osnovu plati najkasnije do isteka perioda u kom se vrši otpis pripadajuće kamate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Član 6.

Zahtev mogu podneti i:

1) poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni glasnik RS”, broj 119/12);

2) poreski obveznici koji su do 4. marta 2016. godine podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) i kojima nije odlučeno po tom zahtevu;

3) poreski obveznici koji su shodno odredbama Zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;

4) poreski obveznici kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona.

Ustanovljena sredstva obezbeđenja u postupku odlučivanja odlaganja plaćanja iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava nije dužna da vrati poreskom obvezniku i ta sredstva obezbeđenja primenjivaće se i u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7.

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili

2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili

3) u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu ili

4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

ZOPDP.tif

Novi porez od 1.marta 2016. godine – Porez po odbitku na “uvoz” usluga

Izmenama koje su unete u član 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica krajem prethodne godine, uveden je novi fiskalni oblikporez na dobit po odbitku po stopi od 20% na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Pa da krenemo od same definicije date u prethodnom članu.

Dakle, domaće pravno lice – na primer privredno društvo ili udruženje – plaća stranom pravnom licu usluge koje mu ovo lice pruža na teritoriji Republike Srbije. Strano pravno lice ostvaruje po osnovu pruženih usluga prihod, a namera koja se realizuje uvođenjem ovog poreza od strane naše države je da ove prihode oporezuje.

Termin poreza po odbitku ukazuje na to da će porez plaćati isplatilac prihoda – dakle domaće lice (rezident).

Ukoliko strano lice nema svojstvo pravnog lica, već se radi o preduzetniku, ne postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku.

Međutim, ukoliko je domaće lice preduzetnik koji vodi poslovne knjige, u tom slučaju obaveza obračuna i plaćanja poreza postoji, a u skladu sa članom 104. Zakona o porezu na dohodak građana koji kaže da i preduzetnici obračunavaju i plaćaju poreze po odbitku koje obračunavaju i plaćaju pravna lica.

Preduzetnici koji ne vode poslovne knjige (“paušalci”) nisu obveznici ovog poreza – ne obračunavaju ga i ne plaćaju i kada su ispunjeni ostali uslovi za oporezivanje.

Domaće pravno lice dužno je da obračuna i podnese poresku prijavu poreza po odbitku istog dana kada vrši isplatu naknade za usluge stranom pravnom licu.

Porez se prijavljuje na obrascu PDPO/S, koji se od 1.marta podnosi elektronski posredstvom portala Poreske uprave ePorezi.

Odmah valja ukazati na to da je od najvećeg uticaja na obračun i plaćanje poreza zemlja rezidentnosti stranog pravnog lice (zemlja u kojoj strano pravno lice ima regstrovano sedište – centar svojih poslovnih aktivnosti).

Ukoliko se strano pravno lice nalazi u nekoj od zemalja iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (“zemlje poreskog raja”) stopa poreza je veća od opšte i iznosi 25%. Uz to, porez se plaća na naknade isplaćene stranom licu za sve usluge, bez obzira na mesto pružanja odnosno korišćenja.

Ukoliko se strano pravno lice nalazi u nekoj od zemalja sa kojom Republika Srbija ima sklopljen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, porez po odbitku se ne plaća, uz ispunjenje sledećih uslova:

  • Da nerezident pribavi i dostavi rezidentnom pravnom licu potvrdu o rezidentnosti (dokaz da strano pravno lice zaista ima sedište u zemlji sa kojom Republika Srbija ima sklopljen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja)
  • Da je pružalac usluga stvarni vlasnik prihoda

Ukoliko oba uslova nisu ispunjena, rezidentno lice ne može da koristi predviđene olakšice. Dakle, iako je strana firma stvarni vlasnik prihoda i registrovana je u zemlji sa kojom Srbija ima sklopljen međunarodni ugovor, ali ne dostavi potvrdu o nerezidentnosti, domaće pravno lice ne može se osloboditi plaćanja poreza po odbitku.

Potvrda o rezidentnosti daje se na obrascu POR2 ili na overenom prevodu obrasca koji propisuju lokalne institucije zemlje iz koje posluje strano lice.

U svim ostalim slučajevima, stopa poreza je 20% (opšta, nominalna stopa).

Osnovica za obračun poreza je bruto osnovica. Ugovorom između strana u poslu treba urediti da li je cena u ugovoru neto ili bruto naknada. Ukoliko se radi o neto naknadi, pre primene poreske stope valja je brutirati množenjem s koeficijentom 1,25.

Zbog načina obračuna, za slučajeve kada je nominalna stopa 20% (pravno lice iz zemlje koja nije zemlja poreskog raja niti potpisnica međunarodnog ugovora sa Srbijom) realna stopa poreza iznosi 25%.

Naime, ukoliko domaće pravno lice isplati naknadu stranom pravnom licu po osnovu usluge pružene u Srbiji u iznosu od 1.000 EUR, poreska osnovica predstavlja bruto iznos koji dobijamo tako što iznos naknade pomnožimo sa 1.25 i obračunskim kursom valute. Vidimo da će osnovica poreza biti 1.250 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). Ukoliko je naknada oporeziva stopom od 20%, porez će iznositi 250 EUR. Kada uporedimo neto naknadu i iznos poreza jano je da je efektivna stopa poreza 25%.

U samom Zakonu o porezu na dobit nije dat kriterijum za razgraničenje usluga koje su pružene i korišćene na teritoriji od ostalih, pa se postavlja pitanje kako odrediti mesto korišćenja i pružanja usluga.

Za određene usluge mesto njihove relizacije je nesporno. Recimo da je proizvodno preduzeće angažovalo strano pravno lice da izvrši popravku proizvodne opreme. Strano lice šalje svog servisera u fabriku u Srbiji. Serviser vrši popravku opreme u samoj fabrici. Nesporno, usluga je pružena na teritoriji Republike, i postoji osnov za plaćanje poreza (a da li će domaće pravno lice biti u obavezi da ga plati zavisi i od ostalih faktora – pre svega da li je strano pravno lice rezident zemlje sa kojom imamo zaključen međudržavni sporazum).

Suprotno od prethodnog, usluge za koje sa velikom izvesnošću možemo tvrditi da su pružene u inostranstvu su usluge pretovara, utovara i prevoza u inostranstvu (do granice Republike Srbije) ili usluge obuke zaposlenih koja je održana u inostranstvu.

Ipak, postoje i drugi slučajevi, u kojima će biti teže odrediti mesto pružanja usluge. Takve bi mogle biti konsultantske usluge. Ipak, treba voditi računa da kada ovakve usluge pruža strana firma, čiji ljudi se nalaze u inostranstvu i pružaju usluge bez prisustva u Srbiji, one se koriste na teritoriji Srbije, i po tom osnovu, oporezive su porezom po odbitku.

Usled nedostatka jasnog kriterijuma za razgraničenje spornih slučajeva, obveznici će sami procenjivati u svakom pojedinačnom slučaju da li se radi o oporezivim uslugama ili ne, odnosno da li će platiti porez iako nisu sigurno da obaveza plaćanja poreza postoji ili će rizikovati i postupati kao da se radi o neoporezivom prometu.

U svakom slučaju, za svaki konkretan primer treba proveriti ispunjenost svih uslova i elementa iz samog Zakona ali i međunarodnih ugovora, ukoliko su primenjivi, s obzirom da pored opštih pravila koje smo izneli u tekstu, postoje i drugi, posebni slučajevi koji odstupaju od osnovnih načela, a koje u ovom tekstu nismo obradili.

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POKLONA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA

• Primeri obračuna poreza i doprinosa sa neoporezivim iznosom koji se primenjuje od 1. februara 2016. godine •

Pokloni učinjeni povodom 8. marta – Dana žena od strane poslodavca zaposlenim ženama i ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca (žene penzioneri, žene poslovnih partnera) imaju različit tretman po pitanju obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (dalje: doprinosi), zavisno od prirode pravnog odnosa između davaoca i primaoca poklona.

Drugim rečima, obaveza plaćanja poreza i doprinosa zavisi od toga da li se poklon daje ženama koje su u radnom odnosu kod poslodavca – davaoca poklona ili ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona.

Pokloni ženama koje su u radnom odnosu kod davaoca poklona

Odredbom člana 120. tačka 4) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da poslodavac može svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja, što znači da poslodavac može da donese odgovarajući akt (odlukom) o davanju poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta, ako je takvu mogućnost utvrdio opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu.

Saglasno odredbi člana 105. stav 3. Zakona o radu, pod zaradom zaposlenog smatraju se sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 13, člana 42. stav 3. tač. 4) i 5), člana 118. tač. 1) do 4), čl. 119, člana 120. tačka 1) i člana 158. ovog zakona.

To znači da se sva primanja zaposlenog iz radnog odnosa ostvarena kod poslodavca, osim navedenih izuzetaka (naknade troškova i drugih primanja), smatraju zaradom. Prema tome, i primanje po osnovu poklona koje poslodavac povodom 8. marta daje ženama zaposlenim kod njega, ima tretman zarade, s obzirom da je osnov za ovo davanje sadržan u odredbi člana 120. tačka 4) Zakona o radu koja nije isključena iz zarade.

Poslodavac obračunava i plaća porez na zarade po stopi od 10% saglasno čl. 13, 14. i 16. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) i doprinose na zaradu po zbirnoj stopi od 19,9% na teret zaposlenog i 17,9% na teret poslodavca.

U pogledu obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa na primanje po osnovu poklona poslodavca nije od značaja da li se to primanje ostvaruje u novcu ili robi. Poslodavac može poklon da učini u vidu gotovinske isplate novčanih sredstava, davanjem poklon-čestitke, novčanog bona, plaćanjem turističkog putovanja i sl., međutim, nezavisno od oblika u kome je učinjen poklon, to primanje ima tretman zarade i podleže plaćanju poreza i doprinosa.

Kakav će tretman imati iznos poklona koji poslodavac daje zaposlenim ženama povodom 8. marta, po osnovu načina obračuna poreza i doprinosa, zavisi od toga kada se vrši isplata poklona – da li zajedno sa zaradom ili samo poklon, a to mogu biti sledeći slučajevi:

• iznos poklona se isplaćuje zajedno sa zaradom ili akontacijom zarade za prethodni mesec, odnosno kumulira se sa tom isplatom i obračun poreza i doprinosa vrši odjednom na zaradu i na poklon (npr. početkom marta isplaćuje se poklon za 8. mart zajedno sa zaradom ili akontacijom za februar);

• isplaćuje se samo poklon za 8. mart pre isplate zarade odnosno akontacije za prethodni mesec (za februar), u kom slučaju iznos poklona predstavlja akontaciju zarade za prethodni mesec;

• iznos poklona se isplaćuje posle isplaćene akontacije zarade za prethodni mesec, kada predstavlja isplatu drugog dela zarade za prethodni mesec;

• iznos poklona koji se isplaćuje predstavlja akontaciju zarade za tekući mesec (npr. isplaćena je zarada za februar u februaru, a poklon se isplaćuje početkom marta i predstavlja akontaciju zarade za mesec mart).

 

Pokloni ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona

Pokloni koji se povodom 8. marta daju ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona imaju poreski tretman drugih prihoda, saglasno članu 85. Zakona, na koje se plaća porez po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

Na poreski tretman prihoda po osnovu poklona nije od značaja da li se taj poklon ostvaruje u novcu ili u robi.

 

Pokloni koji se daju iz sindikalne članarine

Pokloni koji se povodom 8. marta daju iz sredstava članarine sindikalne organizacije, ne oporezuju se porezom na dohodak građana i ne podležu obavezi plaćanja doprinosa, bez obzira da li se daju ženama koje su u radnom odnosu (zaposlene) kod davaoca poklona (u ovom slučaju to je poslodavac) ili nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona. Ovo iz razloga što se sindikalna članarina plaća iz zarada zaposlenih na koje su već plaćeni porez i doprinosi.

Na ovakav poreski tretman primanja po osnovu poklona, koja se daju iz sredstava članarine sindikalne organizacije, nije od značaja da li se taj poklon ostvaruje u novcu ili u robi.

Prilikom davanja poklona iz sredstava sindikalne članarine potrebno je, iz dokumentacije koja dokazuje izvor tih sredstava, da jasno i nedvosmisleno proizilazi da se radi o sredstvima prikupljenim od sindikalne članarine ili drugih izvora sredstava na koja su prethodno plaćeni porez i doprinosi, a ne da se radi o sredstvima poslodavca prenetim sindikalnoj organizaciji.

Međutim, ako sindikat daje poklone zaposlenim ženama za 8. mart iz sredstava sindikata koja nisu prikupljena od sindikalne članarine već iz nekih drugih prihoda sindikata, npr. donacije spoljnih saradnika ili prenosa sa računa poslodavca, u tom slučaju poklon ima karakter zarade, iako ga daje sindikat, i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Troškovi ugostiteljskih usluga

Troškovi koje poslodavac ima po osnovu ugostiteljskih usluga povodom prigodnog obeležavanja 8. marta imaju karakter reprezentacije, ukoliko je opštim aktom poslodavca uređen način obeležavanja Dana žena.

Navedeni troškovi moraju da budu dokumentovani verodostojnim ispravama (računima).

Troškovi po tom osnovu ne smatraju se zaradom, odnosno drugim prihodom, te se ne oporezuju porezom na dohodak građana i ne podležu plaćanju doprinosa.

Oporezivanje poklona porezom na dodatu vrednost

Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o PDV) predviđeno je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti kao i uvoz dobara u Republiku.

Odredbom člana 4. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV propisano je da se sa prometom dobara uz naknadu izjednačava svaki drugi promet dobara bez naknade.

Svaki drugi promet dobara bez naknade, pod kojim se podrazumeva i davanje poklona za 8. mart, oporeziv je PDV samo pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno.

Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o PDV, propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona o PDV, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;

2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona o PDV, propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona o PDV, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. do 3. ovog člana.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (član 28. stav 6).

KADA OBVEZNIK PDV KUPUJE DOBRA RADI POKLANJANJA ZAPOSLENIMA, nema obavezu da obračuna PDV prilikom poklanjanja tih dobara, s obzirom da u ovom slučaju obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu njihove nabavke (nabavljena dobra ne koristi za potrebe obavljanja delatnosti kako je to propisano u članu 28. stav 1. Zakona o PDV).

KADA OBVEZNIK PDV POKLANJA DOBRA IZ SVOJE POSLOVNE IMOVINE (npr: proizvođač ili trgovac kožne galanterije poklanja za 8. mart neki od tih proizvoda) dužan je da po tom osnovu obračuna PDV, ako je prilikom nabavke ili proizvodnje tih dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno (s obzirom da je prilikom nabavke sirovine za proizvodnju proizvoda kožne galanterije, odnosno nabavke proizvoda kožne galanterije za dalju prodaju koristio prethodni porez koji mu je bio zaračunat od strane obveznika PDV – isporučioca tih dobara, s obzirom da je nabavku sirovina vršio za svrhe obavljanja delatnosti).

Osnovica na koju se obračunava PDV je cena koštanja odnosno nabavna cena tih ili sličnih dobara u momentu kada se dobra poklanjaju.

KADA OBVEZNIK PDV DAJE POKLONE MANJE VREDNOSTI POVREMENO RAZLIČITIM LICIMA, saglasno članu 6. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV to se ne smatra prometom koji je oporeziv PDV.

Poklonom manje vrednosti u smislu člana 9. Pravilnika o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik) smatra se dobro pojedinačne tržišne vrednosti manje od 2.000 dinara, bez PDV, osim dobra koje se smatra reklamnim materijalom u skladu sa članom 8. ovog pravilnika, koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i dr), a da za to ne postoji pravna obaveza.

Saglasno navedenim odredbama Zakona o PDV i Pravilnika, pokloni koje obveznik PDV daje svojim zaposlenima povodom 8. marta, ne smatraju se poklonima manje vrednosti, bez obzira na njihovu vrednost.

Obveznik PDV koji svojim zaposlenima na ime poklona za 8. mart daje novčana sredstva ili poklon čestitke na kojima je naznačena novčana vrednost nema obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, saglasno članu 3. Zakona o PDV.

 

POREZ NA DOBIT KOJI SE PLAĆA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA

U ovom komentaru pisaćemo o pravilima koja važe za sve prihode koje nerezidentna pravna lica ostvaruju od rezidentnih pravnih lica (kao i preduzetnika koji vode poslovne knjige), i po osnovu kojih postoji obaveza za rezidentne isplatioce da obračunaju i plate porez po odbitku, dok ćemo u posebnim komentarima pisati o specifičnostima svakog pojedinačnog prihoda nerezidentnog pravnog lica na koji se plaća porez po odbitku.

S navedenim u vezi, u nastavku teksta biće reči o: predmetu oporezivanja porezom na dobit po odbitku, poreskom obvezniku i poreskom placu, načinu utvrđivanja poreske osnovice, poreskim stopama, kao i o primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO).

Predmet oporezivanja

Prema odredbama člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

• dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

• naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (dalje: autorska naknada);

• kamata;

• naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

• naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike (od 1. marta 2016. godine);

• prihoda nerezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana.

Takođe, predmet oporezivanja porezom po odbitku su i prihodi koje rezidentna pravna lica (kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige) isplaćuju rezidentnim i nerezidentnim pravnim licima po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada.

Dakle, samo u slučajevima kada domaće pravno lice isplaćuje naknadu nerezidentnom pravnom licu po navedenim osnovima postoji obaveza plaćanja poreza na dobit porezom po odbitku, ako međunarodnim ugovrom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. Drugim rečima, samo kada se isplaćuje prihod koji je predmet oporezivanja porezom po odbitku iz člana 40. Zakona, obveznik ima obavezu da Poreskoj upravi podnosi poresku prijavu (Obrazac PDPO/S), i to i u slučaju kada se saglasno odredbama UIDO određeni prihod oporezuje isključivo u državi čiji je rezident primalac prihoda.

Na primer, kada nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod po osnovu usluge koju pruža rezidentnom pravnom licu, a koja se pruža ili koristi na teritoriji Republike Srbije, rezidentno pravno lice biće dužno da na dan isplate prihoda podnese Obrazac PDPO/S, i u slučaju da poseduje potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO, a prema čijim odredbama se prihod po osnovu usluga oporezuje isključivo u toj državi. Sa druge strane, ako na primer, nerezidentno pravno lice pruža uslugu rezidentnom pravnom licu koja se pruža i koristi u inostranstvu, takav prihod nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, pa po tom osnovu rezidentni isplatilac nema obavezu niti da obračuna porez po odbitku, niti da podnese poresku prijavu.

Poreski obveznik i poreski platac

Prema odredbama člana 71. stav 1. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. st. 1, 2, 3. i 14. tog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune na dan kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Odredbom člana 111. stav 1. Zakona propisano je da za isplatu poreza po odbitku jemči isplatilac prihoda.

Dakle, formalni obveznik prihoda na koje se u skladu sa odredbom člana 40. Zakona plaća porez po odbitku je primalac tih prihoda – nerezidentno pravno lice, dok je isplatilac prihoda poreski platac koji je dužan da obračuna i plati porez po odbitku. To znači da u slučaju da isplatilac prihoda ne obračuna i ne plati porez po odbitku, poreski organi imaju pravo da porez naplate od isplatioca prihoda, nezavisno od toga što je nerezidentno pravno lice formalni obveznik.

Napominjemo da obavezu obračuna i plaćanja poreza po odbitku iz člana 40. Zakona, imaju sva rezidentna pravna lica (nezavisno od toga da li su dobitne ili nedobitne organizacije) i preduzetnici koji vode poslovne knjige1.

To znači da kada je isplatilac predmetnih prihoda fizičko lice, preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, ogranak ili druga stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica, ne postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku. Takođe, porez po odbitku iz člana 40. Zakona, plaća se samo u slučaju kada je primalac prihoda nerezidentno pravno lice. U slučaju da je primalac prihoda nerezidentno fizičko lice, u tom slučaju se ne primenjuju odredbe člana 40. Zakona, već odgovarajuće odredbe Zakona o porezu na dohodak građana.

_____________
1 Prema odredbi člana 104. Zakona o porezu na dohodak građana, preduzetnik koji vodi poslovne knjige obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje ostvaruje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Poreska osnovica

Odredbom člana 71. stav 2. Zakona propisano je da prihod na koji se obračunava porez po odbitku, u skladu sa članom 40. Zakona, predstavlja bruto prihod koji bi nerezidentno pravno lice, odnosno rezidentni obveznik ostvario, odnosno naplatio da porez nije odbijen od ostvarenog, odnosno isplaćenog prihoda.

Dakle, u slučaju kada je naknada koju domaći isplatilac isplaćuje nerezidentnom pravnom licu ugovorena u neto iznosu, isplatilac je dužan da prilikom obračuna poreza po odbitku, taj iznos pretvori u bruto iznos, primenom odgovarajućeg koeficijenta, u zavisnosti od poreske stope koju primenjuje.

Da li će naknada biti u neto iznosu ili u bruto iznosu isključivo zavisi od ugovornih strana, a ne od poreskih propisa. U praksi se najčešće ugovara neto iznos, pa teret poreza po odbitku suštinski snosi rezidentni isplatilac prihoda, a ne nerezidentni primalac prihoda, koji je kao što smo videli formalni obveznik tog poreza.

Imajući u vidu da se predmetni prihodi isplaćuju nerezidentnim pravnim licima u devizama, za potrebe obračuna poreza po odbitku domaće pravno lice vrši konverziju tog deviznog iznosa u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate prihoda.

Naime, prema odredbama člana 32. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 – dalje: ZPPPA), transakcije u stranoj valuti iz kojih proizlazi oporezivanje konvertuju se u dinar:

– po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan kada je transakcija obavljena, osim ako je poreskim zakonom drukčije uređeno;

– po tržišnom kursu zasnovanom na objavljenim podacima o odnosu strane valute i američkog dolara, na dan kada je transakcija obavljena, ako Narodna banka Srbije ne raspolaže srednjim kursom te valute prema dinaru.

Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Odredbom člana 40. stav 1. Zakona propisano je da obaveza plaćanja poreza po odbitku na navedene prihode po stopi od 20% postoji, osim ako ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanje nije drukčije uređeno.

Prema odredbama člana 40a st. 1. i 2. Zakona, kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u smislu stava 1. ovog člana, nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Dakle, ukoliko postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji je Republika Srbija zaključila sa državom čiji je rezident nerezidentno pravno lice koje ostvaruje prihod na koji se plaća porez po odbitku, isplatilac može da primeni povoljnije poresko rešenje koje propisuje ugovor (nižu poresku stopu ili da uopšte ne obračuna porez po odbitku ako je ugovorom uređeno da se određeni prihod oporezuje isključivo u zemlji rezidentnosti lica koje ostvaruje prihod), ali pod uslovima:

– da u momentu isplate prihoda isplatilac poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO

– da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Potvrda o rezidentnosti kao uslov za primenu ugovora

Osnovni uslov da bi rezidentno pravno lice – isplatilac prihoda primenio ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja je taj da primalac prihoda dostavi isplatiocu odgovarajuću potvrdu o rezidentnosti.

U skladu sa odredbom člana 159a ZPPPA, status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Prema tome, obrazac na kome inostrano pravno lice dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja može biti:

– Obrazac POR-2, koji je propisan Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2010), koji overava nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice.

– Overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice. Naime, u slučaju da nadležni organ države čiji je rezident nerezidentno pravno lice, u skladu sa propisima te države ne izdaje potvrde o rezidentnosti na Obrascu POR-2, već na drugom obrascu, koji je uređen propisima te države, i takva potvrda može biti dokaz da je nerezidentno pravno lice rezident te države, ali takva potvrda mora biti prevedena na srpski jezik, a prevod overen od strane sudskog tumača za jezik na kome je potvrda izdata.

Pored toga što potvrda o rezidentnosti mora biti izdata na odgovarajućim obrascima, da bi potvrda bila merodavan dokaz o rezidentnosti, potrebno je i da je izdata od strane nadležnog organa države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. U praksi se dešava da nerezidentna pravna lica dostave rezidentnim isplatiocima dokaze o rezidentnosti koji su izdati i overeni od strane organa koji nisu nadležni za overu potvrde o rezidentnosti.

Napominjemo, da u ovim slučajevima rezidentni isplatioci ne mogu primeniti odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, nezavisno od sadržine tog dokumenta (potvrde), s obzirom da se kao dokaz o rezidentnosti stranog lica može koristiti samo potvrda koju je na propisanom obrascu izdao organ strane države, koji je, u skladu sa propisima te države, nadležan za izdavanje i overu potvrda o rezidentnosti.

S navedenim u vezi, u nastavku dajemo tabelu sa originalnim nazivima organa koji su nadležni za izdavanje potvrde o rezidentnosti u svojim državama:

DRŽAVA
NADLEŽNI ORGAN

Azerbejdžan
Maliyyə Nazirliyivə Vergilər Nazirliyini

Ministry of Finance and the Ministry of Taxes

Albanija
General Taxation Department

Austrija
Bundesminister für Finanzen

oder dessen bevollmächtigten Vertreter

Federal Minister of Finance or his authorized representative

Belgija
Minister of Finance or his authorised representative

Belorusija
State Tax Committee of the Republic of Belarus

or its authorized representative

Bosna i Hercegovina
Ministry of Finance and Treasury or its authorized representative Ministarstvo finansija i Trezora,

odnosno njegov ovlašćeni predstavnik

Bugarska
Minister of Finance or his authorized representative

Velika Britanija i Severna Irska
Board of Inland Revenue or its authorised representative

Vijetnam
Là Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người đại diện được ủy quyền của Bộ trưởng

Minister of Finance or his authorized representative

Gruzija
FinansTa saministros an mis uflebamosil warmomadgenels

Ministry of Finance or its authorized representative

Grčka
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του

Minister of Finance or his authorized representative

Danska
Minister for Taxation or his authorized representative

Egipat
Minister of Finance or his authorized representative

Estonija
Minister of Finance or his authorized representative

Indija
Central Government in the Ministry of Finance

(Department of Revenue)

or their authorized representatives

Iran
Minister of Economic Affairs and Finance

or his authorized representative

Irska
Revenue Commissioners or their authorised representative

Italija
Ministry of Finance

Kanada
Minister of National Revenue

or the Minister’s authorized representative

Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé

Katar
Minister of Economy and Finance or his authorized representative

Kina
State Administration of Taxation or its authorized representative

Kipar
Minister of Finance or his authorised representative

Koreja (DNR)
Ministry of Finance or its authorized representative

Kuvajt
Minister of Finance

or an authorized representative of the Minister of Finance

Letonija
Finanšu ministriju vai tās pilnvarotu pārstāvi

Ministry of Finance or its authorised representative

Libija
Tax Department and the Secretariat of Finance

or their authorized representatives

Litvanija
Finansų ministras arba jo įgaliotas atstovas

Minister of Finance or his authorised representative

Mađarska
Minister of Finance or his authorized representative

Makedonija
Minister of Finance or his authorized representative

Malezija
Minister of Finance or his authorised representative

Malta
Minister responsible for finance or his authorized representative

Moldavija
Ministry of Finance or its authorized representative

Nemačka
Bundesministerium für Finanzen

Federal Ministry of Finance

Norveška
Finansministeren eller den som har fullmakt fra ministeren

Minister of Finance or the Minister’s authorised representative

Pakistan
Federal Board of Revenue or its authorized representative

Poljska
Minister of Finance or his authorized representative

Rumunija
Ministry of Finance or his authorised representative

Rusija
Ministry of Finance of the Russian Federation

or its authorised representative

Slovačka
Ministry of Finance or its authorized representative

Slovenija
Ministry of Finance of the Republic of Slovenia

or its authorized representative

Tunis
Ministre des Finances, ou son représentant autorisé

Turska
Minister of Finance or his authorized representative

Ujedinjeni Arapski Emirati
Minister of Finance

or an authorized representative of the Minister of Finance

Ukrajina
State Tax Administration of Ukraine

or its authorized representative

Finska
Ministry of Finance or its authorised representative

Francuska
Ministre de l’économie et des finances

ou son représentant dûment autorisé

Holandija
Minister of Finance or his duly authorized representative

Hrvatska
Ministar financija, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik

Minister of Finance or his authorized representative

Crna Gora
Ministarstvo finansija ili njegov ovlašćeni predstavnik

Češka Republika
Minister of Finance or his authorized representative

Švajcarska
Director of the Federal Tax Administration

or his authorized representative

Directeur de l’Administration fédérale des contributions

ou son représentant autorisé

Švedska
Minister of the Budget or his authorised representative

Španija
Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado

Minister of Economy and Finance or his authorised representative

Šri Lanka
Commissioner-General of Inland Revenue

Period za koji se izdaje potvrda o rezidentnosti

Uobičajeno je da se potvrde o rezidentnosti odnose na period od jedne godine, odnosno da (ukoliko su izdate u bilo kom periodu nakon početka kalendarske godine) važe do kraja tekuće godine u kojoj su izdate (ovo, u slučaju da se, po domaćem zakonodavstvu države ugovornice, kalendarska i poreska, odnosno poslovna godina poklapaju).

Ukoliko se, po domaćem poreskom zakonodavstvu države ugovornice, kalendarska i poreska, odnosno poslovna godina ne poklapaju, potvrde o rezidentnosti važe do kraja poreske, odnosno poslovne godine u kojoj su izdate.

Moguće je, međutim, da nadležni poreski organi države izvora zahtevaju da se potvrde o rezidentnosti (iako se u njima navodi da važe za celu godinu) izdaju, odnosno obnavljaju na svakih šest meseci što se, u krajnjoj meri, mora ispoštovati.

S tim u vezi, ukazujemo da je sadržina i forma obrasca potvrde o rezidentnosti kojom se dokazuje rezidentnost fizičkih i pravnih lica iz Republike Srbije, takva da se nesumnjivo može utvrditi da se ista odnosi na celu godinu.

Istovremeno, i na isti način se tretira i potvrda o rezidentnosti izdata od strane nadležnih organa drugih država ugovornica, ali uz nepisanu mogućnost da se, u slučaju potrebe, zahteva njeno obnavljanje nakon isteka od šest meseci.

Rezidentno pravno lice – isplatilac prihoda mora da poseduje potvrdu o rezidentnosti u momentu isplate prihoda, ako želi da primeni odredbe UIDO. Ukoliko isplatilac prihoda primeni odredbe UIDO, a da ne poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po Zakonu (član 40a stav 3. Zakona).

Dakle, preporuka rezidentnim pravnim licima – isplatiocima prihoda iz člana 40. Zakona je da što ranije zatraže od nerezidentnog primaoca prihoda potvrdu o rezidentnosti, imajući u vidu da postupak dobijanja potvrde u toj državi može da potraje neko vreme, a da isplatilac prihoda mora najkasnije na dan isplate da poseduje predmetnu potvrdu. Napominjemo da saglasno odredbi člana 71. stav 3. Zakona, poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se na dan isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja isplatilac, kao prilog, uz prijavu podnosi obrazac potvrde o rezidentnosti overen od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident ili overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen UIDO.

Dakle, isplatilac prihoda mora isti dan kada isplati prihod da podnese poresku prijavu elektronskim putem (Obrazac PDPO/S) i da uz tu poresku prijavu priloži i potvrdu o rezidentnosti, ako je prilikom isplate prihoda primenio UOIDO.

Ovim se praktično onemogućava da isplatilac prihoda primeni odredbe UIDO, a da u nekom kasnijem periodu (a pre eventualne poreske kontrole) pribavi od nerezidentnog primaoca potvrdu o rezidentnosti.

Slučaj naknadnog dostavljanja potvrde o rezidentnosti

Odredbom člana 40a stav 6. Zakona propisano je da ako isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda nerezidentu ne raspolaže potvrdom o rezidentnosti, dužan je da prilikom isplate prihoda primeni odredbe Zakona.

Prema odredbi stava 7. istog člana Zakona, ako nerezidentno pravno lice dostavi nadležnom poreskom organu potvrdu iz stava 2. ovog člana, razlika između iznosa plaćenog poreza iz stava 6. ovog člana i iznosa poreza za koji bi postojala obaveza plaćanja da je obveznik u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom iz stava 2. ovog člana, smatra se više plaćenim porezom.

Dakle, iz navedenih odredbi proizlazi da pravo na povraćaj više plaćenog poreza u predmetnom slučaju ima nerezidentno pravno lice – primalac prihoda, a ne rezidentno pravno lice – isplatilac prihoda.

Međutim, imajući u vidu navedene odredbe Zakona, postavlja se pitanje kako bi se u praksi ove odredbe sprovele. Naime, iako je nerezidentno pravno lice formalni obveznik prihoda na koji se obračunava porez po odbitku, Poreska uprava u praksi po osnovu tog poreza zadužuje rezidentnog isplatioca. Poreska uprava u periodu dok se dostavljala zbirna poreska prijava – Obrazac PDPO, a to je bilo sve do 1. marta 2016. godine, nije ni imala podatke o pojedinačnim nerezidentnim primaocima prihoda. Sve ovo govori u prilog tome da su navedene odredbe Zakona, na način na koji su propisane nesprovodive u praksi.

Takođe, kao što smo već pomenuli, u praksi najčešće teret poreza po odbitku snosi rezidentni isplatilac, budući da se naknade ugovoraju uglavnom u neto iznosu, pa bi bilo potpuno nepravedno da po tom osnovu nerezidentni primalac prihoda traži povraćaj poreza, u slučaju naknadnog dostavljanja potvrde o rezidentnosti.

Sa navedenom dilemom u vezi, Ministarstvo finansija dalo je sledeće mišljenje:

Iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-267/2014-04 od 24.11.2014. godine

“U slučaju kada isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda nerezidentnom obvezniku ne raspolaže potvrdom kojom nerezidentni obveznik dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u konkretnom slučaju Ruske Federacije) dužan je da prilikom isplate prihoda primeni odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: ZPDPL).

Nerezidentni obveznik koji nadležnom poreskom organu naknadno dostavi navedenu potvrdu, ima pravo da podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza (zahtev se odnosi na povraćaj razlike između iznosa plaćenog poreza i iznosa poreza za koji bi postojala obaveza plaćanja da je isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom). Zahtev za povraćaj, preko isplatioca prihoda, nerezidentni obveznik može podneti istovremeno sa dostavljanjem potvrde kojom dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.”

Dakle, u mišljenju Ministarstvo finansija stoji na stanovištu koje je Zakonom propisano da formalno samo nerezidentni obveznik može tražiti povraćaj više plaćenog poreza, u slučaju naknadnog dostavljanja potvrde. Međutim, iz mišljenja proizlazi i to da se zahtev za povraćaj može vršiti samo preko rezidentnog isplatioca prihoda. Dakle, u praksi samo rezidentni isplatilac može podneti zahtev za povraćaj više plaćenog poreza, u skladu sa ZPPPA, i to formalno u ime nerezidentnog obveznika.

Na kraju, kome će pripasti iznos vraćenog poreza treba da urede same ugovorne strane, tj. rezidentni isplatilac i nerezidentni obveznik. Logično bi bilo da ako je rezidentni isplatilac suštinski snosio teret poreza po odbitku (slučaj kada je naknada ugovorena u neto iznosu) da iznos vraćenog poreza pripadne njemu. Kao i obrnuto, ako je suštinski teret poreza po odbitku snosio nerezidentni obveznik (tj. ako je naknada ugovorena u bruto iznosu) iznos vraćenog poreza treba da pripadne nerezidentnom obvezniku.

Stvarni vlasnik prihoda kao uslov za primenu UIDO

Pored uslova da isplatilac poseduje potvrdu da je primalac oporezivog prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO, da bi se primenile odredbe UIDO, potrebno je i da je taj primalac prihoda stvarni vlasnik tog prihoda. Ovaj uslov je uspostavljen da bi se izbegle zloupotrebe i poreske evazije. Naime, kao formalni primalac prihoda može se pojaviti lice koje rezident države sa kojom je zaključen UIDO, a da suštinski, tj. stvarni primalac tog prihoda bude lice koje je rezident države sa kojom nije zaključen UIDO, ili rezident države sa kojom je zaključen UIDO ali je propisana nepovoljnija poreska stopa za taj prihod i sl.

Zakonom, kao ni odredbama UIDO nisu propisani dokazi koji bi potvrđivali da li je neko lice stvarni vlasnik prihoda. Dakle, na samim obveznicima je da odrede koji dokumenti mogu poslužiti kao dokaz stvarnog vlasništva prihoda. Na primer, u slučaju prihoda po osnovu dividendi, kao dokaz da je nerezidntno pravno lice stvarni vlasnik prihoda može da posluži izvod iz registra APR iz koga se može ustanoviti da je to lice bilo član društva na dan koji je određen kao dan dividende i sl. Kod prihoda po osnovu kamate ili po osnovu autorske naknade, kao dokaz stvarnog vlasništva može poslužiti ugovor na osnovu koga se isplaćuje kamata ili autorska naknada.

U svakom slučaju, nadležni poreski organ, u svakom konkretnom slučaju, ceni činjenice i dokaze o tome da li je neko lice stvarni vlasnik prihoda, u slučaju primene odredaba UIDO.

Odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga, otplate na rate u roku od pet godina, uz mogućnost otpisa kamate redovnim izmirivanjem obaveza

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 24. februara 2016. godine  Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  koji je objavljen u Službenom glasniku RS  broj 15 od 25.02.2016. godine.

Poreskom obvezniku koji podnese zahtev u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, za dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, a ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, može se odložiti plaćanje dugovanog poreza koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najduže do 60 meseci.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga poreski obveznik podnosi počev od 01. aprila  2016.  godine, a najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Poreski obveznik koji je stekao pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom, ima obavezu da  redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom .

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od dana stupanja na snagu ovog zakona tj. od 04.03.2016. godine i o tome pruži dokaz, što je ujedno i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom.

Od dana podnošenja zahteva  do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja, odnosno sporazuma, uz obračunatu kamatu na taj dug u skladu sa zakonom.

Ako poreski obveznik ne izmiri tekuće obaveze, odnosno ako se ne pridržava rokova iz sporazuma ili rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ako u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate.

Poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog  poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), mogu da podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u pisanoj formi, kako bi stekli pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate, u skladu sa ovim zakonom.

Poreski obveznici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona  podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno koji su stekli  pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uključujući i poreske obveznike  kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno  ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 -ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 -dr. zakon, 62/06 -dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 -dr. zakon, 53/10,101/11, 2/12 -ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 –autentično tumačenje i 112/15), mogu da podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u pisanoj formi, kakobi stekli pravo na plaćanje dugovanog poreza na
rate, u skladu sa ovim zakonom.

Ovaj zakon stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom  glasniku Republike Srbije” tj. 04. marta 2016. godine.

 

 

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Rok za reprogram poreskih dugova za privredna društva i preduzetnike koji nemaju više od dva miliona dinara duga biće produžen sa 24 na 60 meseci. Povećan je i iznos dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika neće zahtevati sredstvo obezbeđenja i to za pravna lica i preduzetnike 1.500.000 dinara, a za fizička lica 200.000 dinara.

U okviru Šestog vanrednog zasedanja poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije rapravljaju o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U obrazloženju ovog akta navodi se da je osnovni razlog za njegovo donošenje obezbeđivanje normalizacije poslovanja poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a samim tim i omogućavanje blagovremenog izmirivanja njihovih poreskih obaveza u narednom periodu.

Predlogom zakona se, između ostalog, predviđa da se uz ispunjenje propisanih uslova, obezbedi odlaganje plaćanja dugovanog poreza pod povoljnijim uslovima od važećih, kao i pravni osnov za mogućnost otpisa obračunate, a neplaćene kamate kada je reč o javnim prihodima koji su dospeli za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona i koji su kao takvi evidentirani u poreskom računovodstvu Poreske uprave na taj dan, kada je reč o poreskom dugu koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji ne prelaze iznos 2.000.000 dinara.

Na ovaj način, omogućava se da se poreski obveznici (privredna društva i preduzetnici) finansijski rasterete, kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze, čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva, kao i očuvanja zaposlenosti u njima. Takođe, davanjem istovrsnih prava poreskim obveznicima – fizičkim licima koja ne obavljaju registrovanu delatnost obezbeđuje se ravnopravan tretman svih poreskih obveznika.

Ostvarivanje prava na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate i prava na otpis uslovljava se blagovremenim izmirivanjem tekućih obaveza i rata odloženog plaćanja dugovanog poreza u periodu plaćanja tog poreza na rate.

Predlog zakona predviđa da se može odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci (umesto dosadašnjih 24). Povećan je i iznos dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika neće zahtevati sredstvo obezbeđenja i to za pravna lica i preduzetnike – 1.500.000 dinara, a za fizička lica – 200.000 dinara.

Predviđeno je i da, ako je saglasno odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015) plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (dakle, bez uvećavanja za deset procentnih poena).

Dalje, Poreskom obvezniku kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Sa druge strane, prelaznim odredbama omogućeno je da se poreskom obvezniku koji podnese zahtev u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, za dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, a ne prelazi 2.000.000 dinara, može odložiti plaćanje dugovanog poreza koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najduže do 60 meseci.

Poreski obveznik nije dužan da pruži sredstvo obezbeđenja za dugovani porez koji u sebi ne sadrži celokupnu kamatu za taj dug, a koji ne prelazi 2.000.000 dinara. Poreskom obvezniku kome dugovani porez koji u sebi ne sadrži kamatu prelazi iznos od 2.000.000 dinara, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad navedenog iznosa u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Poreskom obvezniku koji je stekao pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate i koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Poreski obveznik može i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom da isplati dugovani porez u potpunosti, čime mu se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Izvor: Paragraf  22.02.2016.

NEOPOREZIVI IZNOS ZARADA PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Usklađeni neoporezivi iznos zarade iz čl. 15a stav 2, 4 i 5. Zakona je 11.604,00 dinara, koji se primenjuje na isplate počev od 1. februara 2016. godine bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Odredbama člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, … i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada Republike Srbije, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca, po objavljivanju tih iznosa.

Indeks potrošačkih cena u 2015. godini iznosi 1,5% (“Sl. glasnik RS”, br. 3/16).

Prema tom podatku Vlada Republike Srbije je utvrdila usklađene dinarske neoporezive iznose iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona (uvećane za 1,5%).

Usklađeni neoporezivi iznosi objavljeni su u “Sl. glasniku RS”, br. 5/16, a primenjuju se od 1. februara 2016. godine.