Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača

Vlada Republike Srbije donela je  Odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, koji se primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike.

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar se isplaćuje svakom članu benda pojedinačno.
Ukoliko estradno-muzički umetnik nema regulisane doprinose, moraće da plati dažbine koje iznose čak 60 odsto od visine honorara. Nastavi sa čitanjem “Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača”

Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Nastavi sa čitanjem “Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini”

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim, kako bi iste bile pravilno izvršene, što će i u samim poreskim rešenjima biti iskazano. Nastavi sa čitanjem “Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod”

Poslovni savetnik | Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu

• Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iznosi 9.166 dinara godišnje po detetu •

Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu propisano je Zakonom o radu kao mogućnost.

Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Navedenom odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu je predviđena mogućnost da poslodavac obezbedi poklone deci zaposlenog, do određenog iznosa i uzrasta dece, s tim da nije navedena obaveza niti kojim aktom poslodavac može tu obavezu da utvrdi. Poslodavci uglavnom pravo na davanja poklona deci za Novu godinu i Božić utvrđuju opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu). Međutim, kod poslodavca koji nema opšti akt, ili tim aktom nije utvrdio davanje poklona deci zaposlenih, nema smetnji da to uredi ugovorom o radu sa zaposlenima, shodno odredbi člana 8. stav 2. Zakona o radu gde je propisano da se, pored opšteg akta, i ugovorom o radu mogu da utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom.

Zakonom o radu se daje mogućnost do visine propisanog neoporezivog iznosa, što za sada iznosi 9.166 dinara godišnje po jednom detetu. To znači, ako poslodavac do ovog iznosa daje poklone deci zaposlenih povodom Božića ili Nove godine (pojedinačni poklon po jednom detetu godišnje), neće plaćati porez na zarade shodno članu 18. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, na taj iznos poslodavac nema obavezu da plaća ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje s obzirom da je odredbom člana 105. stav 3. Zakona o radu utvrđeno da primanja iz člana 119. ne čine zaradu zaposlenog.

Međutim, pošto je u članu 8. stav 2. Zakona o radu, omogućeno da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi i veću vrednost za davanje poklona deci zaposlenog od vrednosti koja je utvrđena zakonom, tj. od neoporezivog iznosa (9.166 dinara). Takođe, poslodavac može svojim opštim aktom da utvrdi mogućnost da se pokloni daju i deci zaposlenih koja su starija od 15 godina.

Ako je poslodavac utvrdio svojim opštim aktom da se pokloni deci daju u većem iznosu od neoporezivog, i na osnovu toga obezbedi i daje deci poklone u vrednosti preko neoporezivog iznosa (preko 9.166 dinara po detetu godišnje) iznos poklona preko neoporezivog predstavlja zaradu zaposlenog i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Ako poslodavac, shodno odredbama svog opšteg akta, odnosno ugovora o radu daje poklone deci zaposlenih koja su starija od 15 godina, ceo iznos tog poklona, bilo da se daje u novcu ili robi, ima poreski tretman zarade i oporezuje se po stopama poreza i doprinosa utvrđenim za zarade.

Ako poslodavac utvrdi pravo za davanje poklona deci zaposlenih i povodom Nove godine i povodom Božića, može samo jednom da koristi neoporezivi iznos, dok drugi poklon paket ako se daje u istoj godini, i isplaćuje iznad neoporezivog iznosa (računajući oba poklona), predstavljaće zaradu zaposlenom. Na primer, poslodavac u istoj godini daje poklone deci zaposlenih povodom Nove godine i povodom Božića u ukupnoj vrednosti oba poklona od 9.000 dinara (dva poklona po 4.500 dinara) po detetu, na ovu vrednost poklona poslodavac nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa jer je manja od neoporezivog iznosa (9.166 dinara po detetu godišnje).

Omogućena elektronska predaja prijava M-4 za 2015. godinu

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućio je poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda (http://www.pio.rs/).

 

 

Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku PIO Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4. Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2015. godinu, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih u prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Za elektronsko potpisivanje prijave M4 u PDF/A formatu koriste se kvalifikovani elektronski sertifikati koji se već poseduju za podnošenje elektronske poreske prijave Poreskoj upravi, završnog računa APR-u i prijave (odjave) zaposlenih u CROSO.

Postupak elektronske predaje prijava M-4 za 2015. godinu započinjese popunjavanjem elektronskogzahteva za predaju prijava M-4 za 2015. godinu, odnosno pristupom internet stranici elektronskogservisa e-M4 čiji se link nalazi na sajtu Fonda pio (www.pio.rs) ili direktno preko linka:

https://servisi.pio.rs:888/e-M4/

 

Tehničko uputstvo za elektronsku predaju prijava M-4 za 2015. godinu može se preuzeti preko sledećeg linka:

 

http://www.pio.rs/e-M4_Uputstvo_za_korisnike.pdf

 

Digitalno potpisivanje M-4 obrasca i elektronska predaja prijava M-4 (upis radnog staza)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

 
Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2015. godinu, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih u prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

 
Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijava M-4 za 2015. godinu sa popunjenim obrascima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO.
Novi veb servis za elektronsko podnošenje zahteva važi samo za dostavu prijava M-4 za 2015. godinu. Poslodavci koji u ovoj godini dostavljaju prijave M-4 za 2014. i ranije godine, zahteve će podnositi na način na koji su to činili i prethodnih godina, na šalterima Fonda, uz dostavljanje dokaza navedenih u zahtevu (finansijska dokumentacija) ako imaju manje od 50 zaposlenih. U slučaju više od 50 zaposlenih, ne dostavlja se dokumentacija, već se kontrola podataka vrši u prostorijama poslodavca, u terminima usaglašenim sa samim poslodavcima.

 
Uvođenje usluge elektronskog podnošenja zahteva za dostavu prijave M-4, samo je prvi korak ka olakšavanju ove procedure za poslodavce i smanjenju dugih redova pred šalterima, sa ciljem pronalaženja dugoročnog rešenja i prelaska na više nivoe elektronskog poslovanja.

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2016. GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Subvencija za samozapošljavanje  dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novo registrovane delatnostina teritoriji AP Vojvodine.

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:

  • na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZi;
  • završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajućeorganizacije.

 

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva,  zadruge i udruženja,

– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;

– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade ujednokratnom iznosu za samozapošljavanje;

– ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili Sekretarijata.

Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica – mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica i lica iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena.