Brisanje preduzetnika samo uz dokaz o izmirenim poreskim obavezama

Od 01.01.2016 godine, stupanjem na snagu odredbe člana 29. stav 7. i 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, za preduzetnike je ponovo uvedena obaveza da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom podnošenja registracione prijave za brisanje iz Registra privrednih subjekata. Uz ostalu dokumentaciju, preduzetnik treba da Agenciji dostavi dva uverenja o nepostojanju…

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U OKTOBRU 2015. GODINE

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 – dr. zakon) Budžetski kalendar Član 31 Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to: 1) Kalendar za nivo Republike Srbije: (13)…

ROKOVI PROPISANI PODZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U OKTOBRU 2015. GODINE

UREDBA O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015) Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 2. oktobra 2015. godine, a primenjuje se od 30. aprila 2016. godine. UREDBA O ZAJEDNIČKIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA U INSPEKCIJSKOM NADZORU (“Sl. glasnik RS”,…

NAPLATA POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM

Nelikvidnost kao jedan od akutnih problema domaće privrede, aktualizovala je potrebu  privrednih subjekata, banaka i stanovništva da naplatu svojih dospelih, a neizmirenih potraživanja pokušaju da ostvare sudskim putem. Odmah se valja suočiti s prilično raširenim uverenjem, nedoumicama pa i predrasudama koje prate ovakav način naplate potraživanja, i to najčešće one da je sudska naplata potraživanja…