ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U OKTOBRU 2015. GODINE

 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 – dr. zakon)

Budžetski kalendar

Član 31

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

(13) 1. oktobar – Vlada, na predlog ministra, usvaja revidiranu Fiskalnu strategiju, sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika, uzimajući u obzir posle 15. aprila ažurirani makroekonomski okvir;

(14) 5. oktobar – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidiranu Fiskalnu strategiju;

(15) 15. oktobar – ministar dostavlja Vladi nacrt zakona o budžetu Republike Srbije, nacrte odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

(3) 15. oktobar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 78

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

(6) 1. oktobar – Ministarstvo sastavlja konsolidovani izveštaj Republike Srbije i dostavlja ga Vladi;

 • ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)

Verzija na snazi od 01. okrobra 2015. godine.

 • ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 58/2015)

Član 143

Od 31. oktobra 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda čiji kapital nije prodat do 31. oktobra 2015. godine, osim u skladu sa odredbama čl. 17-28. Zakona.

Član 146

Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug (“Službeni list SRJ”, broj 11/95) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O KRETANJU UZ POMOĆ PSA VODIČA (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2015)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 31. marta 2015. godine, a primenjuje se protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 1. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 12. avgusta 2015. godine i primenjuje se do 31. decembra 2018. godine. Član 20. ovog zakona počinje da se primenjuje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 11. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI (“Sl. glasnik RS”, br. 9/2010)

Član 48

Narodna skupština se sastaje u dva redovna zasedanja godišnje.

Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a drugo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru. Redovno zasedanje ne može trajati duže od 90 dana.

 • ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015)

Do dana početka primene akta iz člana 3. stav 4. ovog zakona koji će propisivati uslove i način plaćanja i isplata koje se vrše u gotovom novcu u dinarima sa tekućih računa pravnih lica i preduzetnika, primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost (“Sl. glasnik RS”, br. 77/2011), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 12. avgusta 2015. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O PLATNIM USLUGAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 26. decembra 2014. godine, a primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine, osim odredaba čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) ovog zakona, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 • ZAKON O PLATNOM PROMETU (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 – dr. zakon)

Komentar uz osnov za prestanak: Odredbe Zakona o platnom prometu (“Sl. list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011 – dalje: Zakon), osim odredaba člana 2, čl. 47. do 49, člana 50. stav 1. tačka 6) i st. 2. i 3, člana 51. stav 1. tač. 18) i 19) i stav 2. i člana 57. stav 3. tog zakona, prestaju da važe 1. oktobra 2015. godine, danom početka primene Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014).

Odredbe člana 2. Zakona važe i dalje isključivo radi primene ostalih odredaba iz stava 1. ovog člana koje ne prestaju da važe danom početka primene Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014).

 • ZAKON O PRIVATIZACIJI (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 46/2015)

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate iz člana 94. st. 2. i 3. Zakona o privatizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 46/2015 – dalje: Zakon) ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti:

– protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2015 – dalje: Zakon o izmenama i dopunama), odnosno do 28. maja 2015. godine, Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju kapitala i imovine – do sprovedenog postupka privatizacije u skladu sa Zakonom ili do proglašenja postupka prodaje kapitala i imovine neuspešnim, po trećem objavljenom javnom pozivu za prodaju kapitala ili imovine, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine;

– protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama, odnosno do 28. maja 2015. godine, Agencija objavila javni poziv za izbor strateškog investitora – do zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu ili do proglašenja postupka neuspešnim, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine.

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate iz člana 94. st. 4. i 5. Zakona ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti protiv preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su bila u restrukturiranju na dan stupanja na snagu Zakona, do 31. oktobra 2015. godine.

 • ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014)

Verzija na snazi od 01. okrobra 2015. godine.

ROKOVI PROPISANI PODZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U OKTOBRU 2015. GODINE

 • UREDBA O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 2. oktobra 2015. godine, a primenjuje se od 30. aprila 2016. godine.

 • UREDBA O ZAJEDNIČKIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA U INSPEKCIJSKOM NADZORU (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 2. oktobra 2015. godine, a primenjuje se od 30. aprila 2016. godine.

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA-BEOGRAD (BATAJNICA) (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2003, 36/2010, 143/2014 i 81/2015)

Verzija na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA “DEČJE NEDELJE” U 2015. GODINI (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Verzija na snazi do 11. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP “7. OKTOBAR” NOVI KNEŽEVAC (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2015)

Početak primene od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2015 i 59/2015 – ispr.)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM PLATNIH SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ STRUKTURI TEKUĆIH RAČUNA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O MINIMALNOJ VREDNOSTI PLATNIH TRANSAKCIJA KOJE SE MORAJU IZVRŠAVATI U BITNOM PLATNOM SISTEMU (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE BITNIH PLATNIH SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETODAVNOG KOMITETA ZA PRAĆENJE PRIMENE HAŠKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU ORUŽANIH SUKOBA (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Verzija na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PLATNIH SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2015 i 59/2015 – ispr.)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 32/2015 i 81/2015)

Verzija na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015 i 78/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015)

Verzija na snazi od 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015 i 78/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O KAPITALU I ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANJA I UNAPREĐIVANJA STABILNOG I SIGURNOG RADA PLATNOG SISTEMA I IZVEŠTAVANJU NARODNE BANKE SRBIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O POČETNOM KAPITALU I MINIMALNOM KAPITALU OPERATORA PLATNOG SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SISTEMIMA UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I O ZAŠTITI NOVČANIH SREDSTAVA KORISNIKA PLATNIH USLUGA I IMALACA ELEKTRONSKOG NOVCA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA KONTNI OKVIR, FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PLATNE INSTITUCIJE I INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Verzija na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA I OBAVEZNOM OPERATIVNOM PRAĆENJU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I OBAVEZAMA UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I U VANREDNIM DOGAĐAJIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Propis na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I INDIKACIJAMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA NA LEČENJE HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Propis na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O OPŠTEM OBRASCU ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Propis na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Propis na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU PROVERE ZNANJA ZAPOSLENIH KOD UČESNIKA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU, KAO I O NAČINU NA KOJI SE POSTUPA SA DOKUMENTACIJOM O NJIHOVOM OSPOSOBLJAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2015)

Propis na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVOM (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2013 i 81/2015)

Verzija na snazi od 2. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O KVALITETU PIVA (“Sl. glasnik RS”, br. 145/2014)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O MERNIM TRANSFORMATORIMA KOJI SE KORISTE ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2015)

Početak primene 1. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 – ispr., 36/2015 i 51/2015)

Odredbe člana 2. stav 2, člana 7. stav 1 i člana 9. st. 1-3. i člana 24. stav 9. ovog pravilnika, primenjuju se od 1. oktobra 2015. godine, a izuzetno će se primenjivati na pravna lica koja učestvuju u procesu testiranja ISO i obuke za unos podataka u centralnu bazu ISO, koji traje od 25. aprila do 30. novembra 2015. godine.

Odredbe člana 10. stav 6, člana 11. stav 4. tačka 3) i člana 12. stav 8. ovog pravilnika primenjuju se od 25. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015 i 51/2015)

Odredba člana 5. stav 5. ovog pravilnika neće se primenjivati do 25. oktobra 2015. godine.

Odredbe člana 36. st. 3-5. ovog pravilnika primenjuju se od 25. oktobra 2015. godine.

 • PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015 i 51/2015)

Odredbe člana 47. ovog pravilnika primenjivaće se od 25. oktobra 2015. godine. Kandidati koji su započeli, odnosno koji započnu praktičnu obuku pre 25. oktobra 2015. godine ne moraju imati časove praktične obuke sa opterećenim vozilom. Odredba člana 3. st. 11-13. ovog pravilnika primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 – ispr., 36/2015 i 51/2015)

Odredbe člana 2. stav 2, člana 7. stav 1 i člana 9. st. 1-3. i člana 24. stav 9. ovog pravilnika, primenjuju se od 1. oktobra 2015. godine, a izuzetno će se primenjivati na pravna lica koja učestvuju u procesu testiranja ISO i obuke za unos podataka u centralnu bazu ISO, koji traje od 25. aprila do 30. novembra 2015. godine.

Odredbe člana 10. stav 6, člana 11. stav 4. tačka 3) i člana 12. stav 8. ovog pravilnika primenjuju se od 25. oktobra 2015. godine.