PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA

(“Sl. glasnik RS”, br. 99/2015) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije prometa robe. Član 2 Evidencija prometa robe obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe (u daljem tekstu: Evidencija prometa). Evidenciju prometa čine: Knjiga evidencije prometa, Prijemni list komisione robe, Evidencija prodate, isplaćene i vraćene…

PRIMALAC DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KAO PORESKI DUŽNIK

• Uslovi pod kojima se primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva smatra poreskim dužnikom za taj promet, izdavanje računa, interni obračun PDV i način iskazivanja podataka u poreskoj prijavi PDV i računovodstvenog evidentiranja • Nakon donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2015 – dalje:…

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU • Usluge u turizmu, taksa i penali, Registar turizma, nadzor i kaznene odredbe •

“Sl. glasnik RS”, br. 84/2015 • Usluge u turizmu, taksa i penali, Registar turizma, nadzor i kaznene odredbe • • Turističke organizacije za promociju turizma su dužne da usklade svoje poslovanje u delu koji se odnosi na uslove koje treba da ispune direktori do 1.1.2017. godine. • Organizatori putovanja za sopstvene potrebe dužni su da…

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU • Ugostiteljska, nautička i lovnoturistička delatnost •

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU – “Sl. glasnik RS”, br. 84/2015 • Ugostiteljska, nautička i lovnoturistička delatnost • Zakon o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 – dalje: Zakon) propisuje da ugostitelj obavlja delatnost pružanja usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i…

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU • Turističke agencije •

“Sl. glasnik”, br. 84/2015 • Turističke agencije • Turistička agencija obavlja delatnost organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona (član 42. Zakona o turizmu – “Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr….

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 5. oktobra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, što bi trebalo da doprinese suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti i boljoj zaštiti putnika koji koriste usluge turističkih agencija. Zakonom je utvrđeno prebacivanje nadležnosti inspekcijskog nadzora na lokalne samouprave, a inspekcije će moći da kontrolišu i…

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU IZDAVANJA SOPSTVENE NEPOKRETNOSTI U ZAKUP PRAVNOM LICU

Zakon o porezu na dohodak građana Prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti oporezuju se porezom na dohodak građana na prihode od kapitala po stopi od 20% koja se primenjuje na poresku osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25% ili za stvarne troškove koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju…