Obaveštenje za preduzetnice o novom načinu obračuna porodiljskog odsustva od 1. jula 2018. godine

Novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu 01. jula 2018. godine,  naknada koju ostvaruje preduzetnica za vreme porodiljskog odsustva  razvrstana je  u kategoriju ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.

Obračun osnovice ostalih naknada za preduzetnice vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta, a koji su evidentirani kod nadležnog poreskog organa, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Pravo na ostale naknade utvrđuje se u iznosu  u visini mesečnog iznosa ostalih naknada na koju se ne plaćaju porezi i doprinosi i utvrđeni iznos se unosi u rešenje.

Obračunati mesečni iznos ostalih naknada, uplaćuje se na tekući račun korisnika prava, preduzetnice (privatan račun) odnosno račun otvoren kod finansijske organizacije određene od strane Ministarstva, za korisnika prava koji nema tekući račun.

Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose ne podnosi Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, što znači da porodilji preduzetnici neće teći radni staž za vreme porodiljskog odsustva. Preduzetnica ako želi može sama da podnese poresku prijavu radi obračuna doprinosa na obavezno socijalno osiguranje i izvrši uplatu istog.

Ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta,  kao i obračun ostale naknade, vrši se na osnovu podnetog zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade podnosi se na Obrascu ON-RND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i Obrascu ON-PND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva rada: http://www.minrzs.gov.rs/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici1a76347226db1.html

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade, predaje se u mestu  prebivališta porodilje, a ne prema sedištu firme kao što je bilo do sada. Može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.

Sve preduzetnice porodilje koje su započele porodiljsko odsustvo (otvorile doznaku) pre 01.07.2018. godine primenjuju  stari Zakon, za njih se podnosi stari zahtev sa propratnom dokumentacijom, a kasnije i zahtev za refundaciju sredstava na isti način kao do sada. Sve preduzetnice porodilje koje započnu porodiljsko odsustvo (otvore doznaku) od 01.07.2018. godine primenjuju  novi Zakon.

Bliži uslovi i način ostvarivanja prava na naknadu zarade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, kao i ostalu naknadu po osnovu rođenja i nege deteta, propisani su Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 58/18, a stupio je na snagu 27. jula 2018. godine. Pored toga, u „Sl. glasniku RS”,. br. 56/18, objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta, koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine.