Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica – Subotica

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima  odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidencij i Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Subotica.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

-mladi do 30 godina starosti;

-stariji od 50 godina;

-viškovi zaposlenih;

-Romi;

-osobe sa invaliditetom;

-radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći;

-lica bez kvalifikacija i sa niskim kvalifikacij
ama;

-dugoročno nezaposleni;
-žrtve porodičnog nasilja i

-mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja.

Visina subvencije je iznosi 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju,  hraniteljskim i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji mogu se dobiti u filijali u Subotici, u
svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2019. godine.