Javni poziv za dodelu paketa podrške u okviru Projekta podrške početnicima za započinjanje posla – Start-up – RAS

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Opšti cilj Projekta je razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetnika.

Paket podrške obuhvata: realizaciju obuka, bespovratna sredstva i mentorsko praćenje MMSP i preduzetnika. Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati osetljive ciljne grupe, kroz edukaciju o pokretanju i vođenju posla, obuke za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Ciljna grupa

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Ciljnu grupu čine četiri kategorije:

 • žene”;
 • mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva);
 • teško zapošljive kategorije“ (stariji od 45 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva) – posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);
 • lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin), koja registruju delatnost na tom području.

Uslovi za učešće u Projektu

Projekat se realizuje u dve faze, i to:

 • I faza Projekta – Obuka za započinjanje biznisa i
 • II faza Projekta – Dodela bespovratnih sredstava i mentoring.

Pravo na dodelu paketa podrške imaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 1. U prvoj fazi Projekta (obuke):
 • imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);
 • evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
 • za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2. U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):

 • završene obuke predviđene Projektom;
 • izrađen biznis plan;
 • obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta.

Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene.

Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnju u Agenciji za privredne registre.

Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta, a ne mogu se koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
 • bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
 • uslužne delatnosti (sem navedenih).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:

 • “žene” – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
 • „mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina  – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
 • „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;
 • lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

Agencija zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele budžeta do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a,  što predstavlja do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Opravdani troškovi projekta

U skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao opravdani troškovi, za koje se odobravaju bespovratna sredstva Projekta biće prihvaćeni troškovi:

 • početnog ulaganja u materijalnu imovinu u korist implementacije projekta i
 • operativni troškovi poslovanja.

Pod materijalnom imovinom podrazumevaju se: zgrade, postrojenja, mašine i oprema, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju ako ih koristi isključivo korisnik sredstava, a mogu biti:

 • ulaganja u nabavku proizvodnih mašina i proizvodne opreme (u trenutku objavljivanja javnog poziva oprema ne sme biti starija od 5 godina od godine proizvodnje i mora biti kupljena od registrovanog privrednog subjekta);
 • stavljanje u funkciju radnog prostora i proizvodnih procesa rada (što podrazumeva adaptaciju i/ili rekonstrukciju proizvodnog prostora).

Sredstvo obezbeđenja

Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem ili ugovorno jemstvo pravnog lica ili saglasnost dva žiranta. Korisnici koji dobiju sredstva u iznosu preko 500.000,00 dinara u obavezi su da pored jednog od navedenih sredstava obezbeđenja u Registar upišu i založno pravo na opremi u korist Agencije.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za učešće u Projektu je:

U prvoj fazi Projekta (obuke):

 • popunjena i potpisana prijava sa opisom poslovne ideje (Obrazac 1),
 • overena kopija lične karte ili očitana lična karta,
 • potpisana Izjava o prihvatanju uslova Javnog poziva (Obrazac 2);
 • potvrda o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine (izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova);
 • potpisana Izjava da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija (Obrazac 3);
 • Uverenje da je lice prijavljeno na evidenciju lica koja traže zaposlenje (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);
 • dokument kojim se dokazuje da podnosilac prijave pripada kategoriji teže zapošljivih lica:
 • za lica koja su ostala bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru – Rešenje o prestanku radnog odnosa;
 • za lica sa invaliditetom – Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);
 • za lica bez stručnih kvalifikacija – Uverenje o stepenu stručne spreme (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);
 • pismo preporuke ili pismo o namerama (ukoliko postoji).

U dugoj fazi projekta (bespovratna sredstva i mentoring):

 • prijava za dodelu bespovratnih sredstava (Obrazac 4);
 • izrađen biznis plan;
 • profaktura/ugovor/ponuda sa specifikacijom osnovnih sredstava za koja se podnosi prijava.

Dokumentacija za II fazu Projekta podnosi se u roku od 10 dana od poslednjeg dana obuke. Izabrani korisnici dužni su da pre potpisivanja ugovora sa Razvojnom agencijom Srbije dostave Rešenje o registraciji delatnosti, dokaz da imaju obezbeđena sredstva za sufinansiranje investicije (izvod sa namenski otvorenog računa sa iznosom u vrednosti sopstvenog učešća u projektu) i sredstvo obezbeđenja (menica i menično ovlašćenje dužnika ili ugovorno jemstvo pravnog lica ili dva žiranta). U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik  RS“, br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), svako odabrano privredno društvo i preduzetnik po ovom projektu, dužno je da otvori namenski račun u Upravi za trezor, na koji će mu biti transferisana bespovratna sredstva od strane Agencije. Korisnici koji dobiju sredstva u iznosu preko 500.000,00 dinara u obavezi su da pored jednog od navedenih sredstava obezbeđenja u Registar upišu i založno pravo na opremi u korist Agencije.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od korisnika, ali samo za kompletne zahteve.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Agencije, na adresi www.ras.gov.rs i sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510 ili na adrese: sasa.veljic@ras.gov.rs i svetlana.nikolic@ras.gov.rs.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene Razvojnoj agenciji Srbije će biti diskvalifikovane.

Prijave za I fazu Projekta, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti do 20.05.2016. godine poštom ili lično na adresu najbliže regionalne razvojne agencije.

 

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15) i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

“PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU”

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju  sprovodi Ministarstvo privrede  u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Ciljevi programa su :

– podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

– podsticanje zapošljavanja;

– podsticanje održivog i  sveobuhvatnog razvoja;

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

 Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike  ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda.

Krediti  Fonda po ovom Programu odobravaće se sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i kamatnom stopom uz primenu valutne klauzule od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda. Adrese Fonda su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs. može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Finansijska podrška za Start-up (novoosnovana pravna lica i preduzetničke radnje)

Početak: april 2016

 

 Opredeljena sredstva  Ministarstvo privrede – 150,000,000.00 RSDFond za razvoj – 350,000,000.00 RSD
 Nosioci  Fond za razvoj i Ministarstvo privrede
 Opis projekta  Podrška obuhvata kombinaciju 30% bespovratnih sredstava i 70% kredita Fonda za razvoj, kao i nefinansijsku podršku kroz standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija – edukacija i pomoć pri izradi biznis plana.
 Kriterijumi i uslovi   Finansijska podrška je namenjena nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim preduzećima koja su registrovana u APR-u najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za nabavku opreme, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje poslovnog prostora. Za nabavku trajnih obrtnih sredstava može se koristiti 20% ukupnih finansijskih sredstava. Sredstva po ovom Projektu se ne mogu koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti,
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim,
 • promet nafte i naftnih derivata,
 • primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • bilo koji oblik trgovačake i ugostiteljske delatnosti,
 • proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja.
 Uslovi za odobrenje kredita i bespovratnih sredstava  
 

 Iznos za preduzetnike  Kredit
Minimalni 280.000,00 RSD
Maksimalni 2.100.000,00 RSD
 

 Bespovratna sredstva  Ukupno
120.000,00 RSD 400.000,00 RSD
900.000,00 RSD 3.000.000,00 RSD
   
 

 Iznos za pravna lica  Kredit
Minimalni 280.000,00 RSD
Maksimalni 4.200.000,00 RSD
 

 Bespovratna sredstva  Ukupno
120.000,00 RSD 400.000,00 RSD
1.800.000,00 RSD 6.000.000,00 RSD
 

 •  Rok otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine
 • Kamatna stopa:

        1,5% godišnje uz garanciju banke

        3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja primenom valutnih klauzula

        u grejs periodu kamate se obračunavaju i prepisuju glavnom dugu.

 • Obezbeđenje kredita:

    -Garancija poslovne banke i/ili,

    -Hipoteka prvog reda na nepokretnostima i/ili,

    -Hipoteka na poljoprivrednom i šumskom zemljištu za iznos do 500,000.00 i/ili,

     RSD, a ostatak kredita drugim instrumentima obezbeđenja i/ili,

    -Ugovorno jemstvo pravnog lica i/ili,

    -Zaloga na budućoj opremi do 1,500,000.00 RSD i/ili,

    -Ugovorno jemstvo fizičkog lica za iznos od 300,000.00 RSD i

    -Menica i menično ovlašćenje dužnika.

 Tekst preuzet sa sajta Godina preduzetništva

 

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2016. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada Republike Srbije ili jedinica lokalne samouprave. Svoje projekte mogu da kandiduju i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (mtt.gov.rs).

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Detaljnije o konkursu možete da pročitate na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

 

BESPOVRATNA SREDSTAVA EU I ŠVAJCARSKE ZA MLADE PREDUZETNIKE

Evropska Unija i vlada Švajcarske objavili su, u okviru programa Evropski Progres, javni poziv za dodelu 180 hiljada evra bespovratnih sredstava mladima iz 34 opštine jugoistočne i jugozapadne Srbije za pokretanje svog biznisa.

Pravo učešća na konkursu imaju nezaposleni mladi od 18 do 30 godina starosti, koji su u trenutku objavljivanja javnog poziva prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje tri meseca neprekidno, a imaju stalno prebivalište i planiraju pokretanje biznisa u jednoj od opština koje su uključene u realizaciju programa Evropski Progres.

Programom su obuhvaćene opštine: Novi Pazar, Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Raška, Sjenica i Tutin, Prokuplje, Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Leskovac, Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa, Crna Trava, Vranje, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica, Trgovište, Brus, Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig, Babušnica, Bela Palanka i Knjaževac.

Program će podržati do 20 start-up preduzeća u oblasti proizvodnje, informacionih tehnologija i prehrambene industrije, odnosno prerade hrane sa najviše 10.000 evra, a najmanje 2.500 evra po projektu.

Konkurs je otvoren do 11. maja 2016. godine, a više informacija o samom pozivu kao i detaljna dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na veb sajtu Evropskog Progresa.

Evropski Progres neće dodeljivati novčana bespovratna sredstva, već će u odobrenoj vrednosti biti nabavljene mašine, oprema i druga trajna dobra (uključujući i softver) neophodna za pokretanje biznisa.

Nakon konačnog odobrenja predloga projekta, a pre nabavke i isporuke tražene opreme, mašina i trajnih dobara, buduće mlade preduzetnice i preduzetnici će započeti proces registracije preduzeća kod Agencije za privredne registre.

“Procena projekata je konkurentni proces od dve faze. Prva faza podrazumeva dostavljanje koncepta poslovne ideje, dok će u drugoj fazi kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biti u obavezi da pohađaju program obuke iz preduzetništva. Samo oni koji uspešno završe program obuke i postignu unapred određene ciljeve ispuniće uslov da konkurišu sa kompletnim predlozima projekta”, kaže Ana Nedeljković, menadžerka sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru programa Evropski Progres.

Kako bi približio uslove konkursa, Evropski Progres će tokom aprila 2016. održati informativne sesija na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Aktivnosti Evropskog Progresa, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, EU i vlada Švajcarske podržavaju sa ukupno 24,46 miliona evra. Program ima za cilj da ojača lokalnu administraciju, stvori povoljnije okruženje za razvoj infrastrukture i privrede kao i poboljšanje sprovođenja politika u oblasti socijalne inkluzije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), navodi se u saopštenju.

Dokumentacija sa obrascima za popunjavanje može se preuzeti ovde.

Poziv za dostavljanje predloga projekata može se preuzeti ovde.

Dobro došli na sajt Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotica!

Svi dokumenti i tekstovi koji se nalaze na sajtu  su pod autorsko pravnom zaštitom i ne smeju se, bez dozvole  kopirati ili umnožavati, niti koristiti u bilo koje svrhe osim za direktno čitanje.

Hvala na poseti,

Udruženje privrednih društava i preduzetnika

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 75.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Rok za slanje poštom ili predaju prijave na pisarnicu je 21. mart 2016. godine.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju, u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sredstva za subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme odobravaju se na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme.

VISINA SREDSTAVA

Visina subvencije utvrđuje se u iznosu od najviše 50% od ukupne vrednosti mašine i/ili opreme (sa PDV) iz dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Iznos odobrenih sredstava može biti niži od traženog iznosa, ali ne manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 2.000.000,00 dinara (sa PDV).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

•    da su registrovani najmanje godinu dana pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
•    da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;
•    da do sada nisu koristili sredstva Sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme u 2013, 2014. i 2015. godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

Podnosioci prijave koji do objavljivanja ovog konkursa nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu, biće izuzeti od prava na dodelu sredstava.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti podataka na naslovnoj strani obrasca;
2)    Predračun ili ponuda dobavljača/prodavca odnosno predugovor sa prodavcem, za kupovinu mašine i/ili opremu (sa datumom posle 22. januara 2016. godine);
3)    Izvod o registrovanim podacima privrednog subjekta iz Agencije za privredne registre – APR (original ili fotokopija);
4)    Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave (Ministarstva finansija) da je Učesnik konkursa izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2015. godine (ili posle tog datuma);
5)    Popunjena, potpisana i pečatom overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;
6)    Popunjena, potpisana i pečatom overena pismena izjava Učesnika konkursa da ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (ako Učesnik konkursa ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog komisije.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju Učesnici konkursa:
•    koji obavljaju proizvodnu delatnost;
•    kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;
•    koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Sekretarijat će nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo Učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

PODNOŠENjE PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na Javni konkurs se podnosi isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs (Konkursi → Javni pozivi) i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA, putem pošte ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave (u vremenu od 9 do 14 časova).

Napomena:

Učesnici konkursa od 22. februara 2016. godine koji je poništen Odlukom Sekretara od 10. marta 2016. godine, za učešće na ovom konkursu, moraju da podnesu novu prijavu sa sledećom dokumentacijom:

*)    Potpisana i pečatom overena pismena izjava (na memorandumu firme) da je Učesnik konkursa do 4. marta 2016. godine, dostavio prijavu po konkursu za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova mašina i/ili opreme broj: 133-401-212/2016-02 od 22. februara 2016. godine, koji je poništen Odlukom Sekretara od 10. marta 2016. godine;
1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti na prvoj strani (u skladu sa novim uslovima konkursa);
2)    Predračun ili ponuda dobavljača/prodavca odnosno predugovor sa prodavcem mašine i/ili opreme (ukoliko se razlikuju u odnosu na one iz prvobitno podnete prijave na konkurs od 22.2.2016. godine, u skladu sa novim uslovima konkursa);

FOND ZA RAZVOJ OD 11. MARTA 2016. GODINE PRIMA ZAHTEVE ZA KREDITIRANJE

Fond za razvoj, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od petka, 11. marta 2016. godine, počinje da prima zahteve za kreditiranje. Kreditiranje se sprovodi po Programu Fonda, za šta je ukupno planirano 7,2 milijardi dinara.

Kako je saopštilo Ministarstvo privrede, odobravaće se start-ap krediti za početnike – preduzetnike i pravna lica.

Predviđeni rok otplate je do pet godina, u okviru kojeg je grejs-period do godine.

Fond za razvoj će raditi i na unapređenju poslovanja kroz plasiranje kredita:

 • za trajna obrtna sredstva (rok otplate do pet godina, u okviru kojeg je grejs-period do devet meseci),
 • za tekuću likvidnost (rok otplate do 18 meseci, u okviru kojeg je grejs-period do tri meseca) i
 • kratkoročnih kredita (rok otplate od tri do 12 meseci).

Planirane su i investicije kroz kredite za investiciona ulaganja (rok otplate od sedam do deset godina, u okviru kojeg je grejs-period do godinu).

Krediti će se odobravati uz najnižu kamatnu stopu od 1,5 odsto uz garanciju banke, na godišnjem nivou, ili tri procenta uz ostala sredstva obezbeđenja.

Godina preduzetništva 2016. je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.

Zahtevi se mogu podnosi lično u prostorijama Fonda, i to u centrali u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, kao i u Filijali Fonda u Beogradu, Knez Mihailova 14, ili poštom preporučeno.

 

Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Dodela kreditnih sredstava vrši se u skladu sa Uredbom o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT („Službeni glasnik RS“ broj 16/16), koja uređuje način dodele i korišćenje kreditnih sredstava za finansiranje start-ap i inovativnih kredita u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (Inovativni projekat).

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre u oblasti: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacione tehnologije, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting, sl., veb portali, kablovske telekomunikacije, bežične telekomunikacije, satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacione delatnosti.

Visina kredita iznosi od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike, a od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara za pravna lica.

Rok otplate do četiri godine, sa grejs periodom do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine);

Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu se kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA I/ILI OPREME

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme radi osavremenjivanja procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u nova i savremena sredstva za rad i proizvodnju u cilju razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke mašine i/ili opreme.

Rok za podnošenje prijave je do 4. marta 2016. godine.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju Učesnici konkursa:

•koji obavljaju proizvodnu delatnost;

•kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;

•koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Subvencionisani iznos sredstava se odobrava na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem za kupovinu mašine i/ili opreme. Predračun mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine i/ili opreme, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 500.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara (sa PDV).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima:

• da su registrovani najmanje šest meseci pre raspisivanja Konkursa i imaju sedište na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine;

• da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1) Popunjen obrazac prijave na Javni konkurs sa izjavom o tačnosti;

2) Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem mašine i/ili opreme;

3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim de minimis državnim pomoćima;

4) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR (original ili fotokopija);

5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa 31. decembrom 2015. godine;

6) Potpisana i overena pismena izjava Učesnika konkursa da ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (ako Učesnik konkursa ima zaposlenu osobu/e sa invaliditetom).

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:

-jednu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem;

-dodatno sredstvo obezbeđenja: garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

 

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na Javni konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Uputstvo u vezi sa Javnim konkursom nalazi se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom i u Sekretarijatu, na broj telefona 021/487-4072.

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2016. GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Subvencija za samozapošljavanje  dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novo registrovane delatnostina teritoriji AP Vojvodine.

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:

 • na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZi;
 • završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajućeorganizacije.

 

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva,  zadruge i udruženja,

– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;

– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade ujednokratnom iznosu za samozapošljavanje;

– ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili Sekretarijata.

Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica – mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica i lica iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena.